Strona utworzona 2011-12-07

VI Kadencja- 2010 – 2014

I Sesja – 30.11.2010 r.

1) Nr I/1/10 – w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Choroszczy,

2) Nr I/2/10 – w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Choroszczy,

3) Nr I/3/10 – w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej oraz wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy,

4) Nr I/4/10 – w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy,

5) Nr I/5/10 – w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy,

6) Nr I/6/10 – w sprawie ustalenia stałych komisji Rady Miejskiej w Choroszczy i przedmiotu ich działania,

7) Nr I/7/10 – w sprawie powołania składu liczbowego i osobowego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Choroszczy,

8) Nr I/8/10 - w sprawie powołania składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Choroszczy,

9) Nr I/9/10 – w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Choroszczy,

10) Nr I/10/10 – w sprawie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Choroszczy,

11) Nr I/11/10 – w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Choroszczy,

12) Nr I/12/10 – w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Choroszczy,

13) Nr I/13/10 – w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Choroszczy,

14) Nr I/14/10 – w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad ich wypłaty wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Choroszczy, przewodniczącym komisji Rady Miejskiej w Choroszczy i ich zastępcom oraz radnym Rady Miejskiej w Choroszczy.

II Sesja – 30.12.2010 r.

1) Nr II/15/10 — w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok,

2) Nr II/16/10 — zmieniająca uchwałę w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok,

3) Nr II/17/10 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017,

4) Nr II/18/10 — w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2011,

5) Nr II/19/10 — w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok,

6) Nr II/20/10 — zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Choroszcz

7) Nr II/21/10 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barszczewo,

8) Nr II/22/10 - w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Choroszcz,

9) Nr II/23/10 - w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

10) Nr II/24/10 - w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na terenie gminy Choroszcz,

11) Nr II/25/10 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów przewodniczących i członków zarządu osiedla oraz sołtysów i rad sołeckich,

12) Nr II/26/10 - w sprawie wyboru Komisji Inwentaryzacyjnej,

13) Nr II/27/10 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok,

14) Nr II/28/10 - w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok,

15) Nr II/29/10 - w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Choroszcz na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi,

16) Nr II/30/10 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

17) Nr II/31/10 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Choroszczy,

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2011-12-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2011-12-07