Strona utworzona 2011-12-07

V Kadencja – 2006 – 2010

XXVI Sesja – 22.12.2009 r.

1) Nr XXVI/199/09 - w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

2) Nr XXVI/200/09 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej,

3) Nr XXVI/201/09 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na rok 2010

4) Nr XXVI/202/09 – w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego,

5) Nr XXVI/203/09 – w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok,

6) Nr XXVI/204/09 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Choroszcz,

7) Nr XXVI/205/09 – w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

8) Nr XXVI/206/09 – w sprawie nadania nazw ulic,

9) Nr XXVI/207/09 – w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok,

10) Nr XXVI/208/09 – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

XXV Sesja – 25.11.2009 r.

1) Nr XXV/197/09 –w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Białystok porozumienia międzygminnego powierzającego Miastu Białystok zadanie własne gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

2) Nr XXV/198/09 – w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie wynajmu obiektów z przeznaczeniem na lokale socjalne mieszkańców Miasta Białystok

XXIV Sesja – 23.09.2009 r.

1) Nr XXIV/185/09 - w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok,

2) Nr XXIV/186/09 — w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

3) Nr XXIV/187/09 — w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie,

4) Nr XXIV/188/09 — w sprawie zaciągnięcia kredytu,

5) Nr XXIV/189/09 — w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

6) Nr XXIV/190/09 — w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie miasta i gminy Choroszcz,

7)Nr XXIV/191/09 — w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współdziałania z Miastem Białystok w ramach projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”,

8)Nr XXIV/192/09 — w sprawie zobowiązania się do realizacji i współfinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Choroszcz — Sienkiewicze”,

9)Nr XXIV/193/09 — w sprawie wydzierżawienia gruntu w trybie bezprzetargowym,

10)Nr XXIV/194/09 — w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości,

11)Nr XXIV/195/09 — w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Zasłużony dla Choroszczy”i przyjęcie regulaminu jego nadania,

12)Nr XXIV/196/09 — w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury w Choroszczy.

XXIII Sesja – 26.06.2009 r.

1) Nr XXIII/178/09 - w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok,

2) Nr XXIII/179/09 - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku,

3) Nr XXIII/180/09 - w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz,

4) Nr XXIII/181/09 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/164/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.03.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu,

5) Nr XXIII/182/09 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu gminy Choroszcz,

6) Nr XXIII/183/09 - w sprawie zaciągnięcia kredytu,

7) Nr XXIII/184/09 - w sprawie zmiany uchwały Nr IV/51/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.04.2003 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie gminy Choroszcz.

XXII Sesja – 30.04.2009 r.

1)Nr XXII/171/09 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Choroszczy z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy,

2) Nr XXII/172/09 - w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok,

3) Nr XXII/173/09 - udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej,

4) Nr XXII/174/09 - w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Pańki”,

5) Nr XXII/175/09 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania , w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Choroszcz,

6) Nr XXII/176/09 - zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

7) Nr XXII/177/09 -w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

XXI Sesja – 30.03.2009 r.

1) Nr XXI/161/09 – w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

2)Nr XXI/162/09 — w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok;

3)Nr XXI/163/09 — w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Choroszcz;

4)Nr XXI/164/09- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu;

5)Nr XXI/165/09 — w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej;

6)Nr XXI/166/09 — w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Choroszcz;

7)Nr XXI/167/09 — w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej;

8)Nr XXI/168/09 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok;

9)Nr XXI/169/09 — w sprawie ujednolicenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Choroszczy;

10)Nr XXI/170/09 — w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania;

XX Sesja – 02.03.2009 r.

1) Nr XX/160/09 – w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy Partnerstwa ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi w celu realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2011-12-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2011-12-07