Uchwały z XII Sesji - 28.12.2007 r. - cd

1) Nr XII/85/07 — zmieniająca uchwałę Nr XI/79/07 Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych,

2) Nr XII/86/07 — w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok,

3) Nr XII/87/07 — w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości , podatku leśnego od osób fizycznych
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

4) Nr XII/88/07 — w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli,

5) Nr XII/89/07 — w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy i rodzaju dla miejscowości „Porosły — Kolonia” rodzaj wieś,

6) Nr XII/90/07 — w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Ogrodniki Barszczewskie” na urzędową nazwę miejscowości „Ogrodniki”,

7) Nr XII/91/07 — w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pańki”,

8) Nr XII/92/07 — w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Oliszki”,

9) Nr XII/93/07 — w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Barszczewie,

10) Nr XII/94/07 — w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Choroszcz,

11) Nr XII/95/07 — w sprawie uchwalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego — gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Choroszcz,

12) Nr XII/96/07 — w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych pracownikom nie będącym nauczycielami, zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie Gminy Choroszcz,

13) Nr XII/97/07 — w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych pracownikom Zespołu Obsługi szkół w Choroszczy,

14) Nr XII/98/07 — w sprawie przyjęcia Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Choroszcz na lata 2007 — 2032,

15) Nr XII/99/07 — w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choroszcz w latach 2007 — 2012,

16) Nr XII/100/07 — w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Choroszcz na lata 2004 — 2013 i przyjęcia jego jednolitego tekstu,

17) Nr XII/101/07 — w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Choroszczy na rok 2008.

Uchwały do pobrania w formie załączników.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2008-02-26

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2008-01-10