Strona utworzona 2011-12-07

V Kadencja — 2006 — 2010

XII Sesja — 28.12.2007 r.

1) Nr XII/85/07 – zmieniająca uchwałę Nr XI/79/07 Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych,

2) Nr XII/86/07 – w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok,

3) Nr XII/87/07 – w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości , podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

4) Nr XII/88/07 – w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli,

5) Nr XII/89/07 – w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy i rodzaju dla miejscowości „Porosły – Kolonia” rodzaj wieś,

6) Nr XII/90/07 – w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Ogrodniki Barszczewskie” na urzędową nazwę miejscowości „Ogrodniki”,

7) Nr XII/91/07 – w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pańki”,

8) Nr XII/92/07 – w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Oliszki”,

9) Nr XII/93/07 – w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Barszczewie,

10) Nr XII/94/07 – w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Choroszcz,

11) Nr XII/95/07 – w sprawie uchwalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego – gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Choroszcz,

12) Nr XII/96/07 – w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych pracownikom nie będącym nauczycielami, zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie Gminy Choroszcz,

13) Nr XII/97/07 – w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych pracownikom Zespołu Obsługi szkół w Choroszczy,

14) Nr XII/98/07 – w sprawie przyjęcia Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Choroszcz na lata 2007 – 2032,

15) Nr XII/99/07 – w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choroszcz w latach 2007 – 2012,

16) Nr XII/100/07 – w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Choroszcz na lata 2004 – 2013 i przyjęcia jego jednolitego tekstu,

17) Nr XII/101/07 – w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Choroszczy na rok 2008.

XI Sesja — 3.12.2007 r.

1) Nr XI/76/07 — w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok,

2) Nr XI/77/07 — w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok,

3) Nr XI/78/07 — w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

4) Nr XI/79/07 — w sprawie stawek podatku od środków transportowych,

5) Nr XI/80/07 — w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności,

6) Nr XI/81/07 — w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów,

7) Nr XI/82/07 — w sprawie ustalenie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Choroszcz,

8) Nr XI/83/07 — w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choroszcz w latach 2007 — 2012,

9) Nr XI/84/07 — w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 — 2015.

X Sesja — 29.10.2007 r.

1) Nr X/65/07 — w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok,

2) Nr X/66/07 — w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem,

3) Nr X/67/07 — w sprawie określenia Warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Choroszcz,

4) Nr X/68/07 — zmieniająca uchwałę Nr XXI/210/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych,

5) Nr X/69/07 — w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania stypendiów najzdolniejszym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Choroszcz,

6) Nr X/70/07 — w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Choroszcz i Gminą Dobrzyniewo Duże,

7) Nr X/71/07 — w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach rodzinnych,

8) Nr X/72/07 — w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Choroszczy oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państw lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 1990,

9) Nr X/73/07 — w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu Nr Z/2.20/I/1.2/370/05 Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy,

10) Nr X/74/07 — w sprawie finansowania inwestycji „Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy” poprzez umowę wykupu wierzytelności,

11) Nr X/75/07 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

IX Sesja — 14.09.2007 r.

1. Nr IX/54/07 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

2. Nr IX/55/07 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

3. Nr IX/56/07 – w sprawie przyjęcia „Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną”,

4. Nr IX/57/07 – w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej,

5. Nr IX/58/07 – w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

6. Nr IX/59/07 – w sprawie przystąpienia do II etapu „Polskiego Projektu 400 Miasta”,

7. Nr IX/60/07 – w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Choroszcz,

8. Nr IX/61/07 – w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku,

9. Nr IX/62/07 - w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz,

10. Nr IX/63/07 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz,

11. Nr IX/64/07 – w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

VIII Sesja — 14.08.2007 r.

1) Nr VIII/53/07 — w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie budowy węzła drogowego na terenie gminy Choroszcz na przecięciu się projektowanej drogi krajowej S — 19 i drogi powiatowej Nr 1535 B Białystok — Kruszewo

VII Sesja — 16.06 2007 r. — uchwały nie podjęto

VI Sesja — 27.04.2007 r.

1) Nr VI/42/07 — w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Choroszczy z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy,

2) Nr VI/43/07 - w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

3) Nr VI/44/07 — w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze gminy Choroszcz we wsiach Klepacze, Krupniki, Porosły, Kolonia Porosły, Łyski i Jeroniki”…,

4) Nr VI/45/07 — zmieniająca uchwał w sprawie stawek podatku od nieruchomości,

5) Nr VI/46/07 — w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

6) Nr VI/47/07 — w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

7) Nr VI/48/07 — w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Choroszcz,

8) Nr VI/49/07 — w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Choroszcz,

9) Nr VI/50/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie miasta i gminy Choroszcz,

10) Nr VI/51/07 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,

11) Nr VI/52/07 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

V Sesja — 28.03.2007 r.

1) Nr V/29/07 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007

2) Nr V/30/07 — w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok,

3) Nr V/31/07 — w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu gminy Choroszcz,

4) Nr V/32/07 — w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Choroszcz,

5) Nr V/33/07 — w sprawie zmiany statutu Miejsko — Gminnego OPS w Choroszczy,

6) Nr V/34/07 — w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania należności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz udzielaniu innych ulg w spłacaniu tych należności,

7) Nr V/35/07 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

8) Nr V/36/07 - w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Choroszcz,

9) Nr V/37/07 - w sprawie powołania Skarbnika Gminy Choroszcz,

10) Nr V/38/07 — w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Choroszcz,

11) Nr V/39/07 — w sprawie powołania Sekretarza Gminy Choroszcz,

12) Nr V/40/07 - w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych,

13) Nr V/41/07 — w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

IV Sesja — 23.02.2007 r.

1) Nr IV/28/07 — w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Barszczewie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2014-02-20

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2011-12-07