Uchwała z V Sesji Nr V/41/07 z 28.03.2007 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania

UCHWAŁA Nr V/41/07

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592) uchwala się, co następuje :

§ 1. Tworzy się niżej wymieniony odrębny obwód głosowania, ustala jego granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej:

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

10.

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2007-04-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-04-06