Uchwała Nr VIII/53/07 z dnia 14.08.2007r.

Uchwała Nr VIII/53/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 14 sierpnia 2007 roku

w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie budowy węzła drogowego na terenie gminy Choroszcz na przecięciu się projektowanej drogi krajowej S – 19 i drogi powiatowej Nr 1535 B Białystok – Kruszewo

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 2134, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717; Nr 162,, poz.1568; z 2004r Nr102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r Nr 172, poz.1441; Nr 174, poz.1457; z 2006r Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327), uchwala się co następuje:

§ 1. Mając na uwadze możliwości i warunki rozwoju gminy Choroszcz, a także poprawę dostępności oraz racjonalność układu komunikacyjnego, Rada Miejska w Choroszczy uznaje za konieczne i niezbędne wybudowanie drugiego węzła drogowego na terenie gminy Choroszcz,
w miejscu przecięcia się projektowanej drogi krajowej S – 19 stanowiącej w przyszłości południową obwodnicę Białegostoku i drogi powiatowej Nr 1535 B Białystok – Kruszewo
w okolicach wsi Barszczewo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2007-09-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-09-27