Uchwała Nr IV/28/07 z dnia 23.02.2007 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Barszczewie

UCHWAŁA NR IV/28/07

Rady Miejskiej w CHOROSZCZY

z dnia 23 lutego 2007 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Barszczewie.

Na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz.2781,
z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020 Nr 131 poz.1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227 poz. 1658) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116
poz. 1203 Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2007 r. Szkoły Podstawowej
w Barszczewie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy, a w szczególności upoważnia się do dokonania niezbędnych czynności do przeprowadzenia likwidacji tj. zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Podlaskiego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji szkoły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2007-03-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-03-09