Uchwały podjęte na XXV Sesji w dniu 2.08.2006 r.

1) Nr XXV/241/06 - w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

2) Nr XXV/242/06- zmieniająca uchwałę Nr XXX/265/02 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podzielenia gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

3) Nr XXV/243/06 –w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu gminy Choroszcz,

4) Nr XXV/244/06 – w sprawie planu gospodarki odpadami miasta
i gminy Choroszcz,

5) Nr XXV/245/06 – w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Choroszcz,

6) Nr XXV/246/06 – w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu

w Choroszczy,

7) Nr XXV/247/06 – w sprawie zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Choroszcz,

8) Nr XXV/248/06 – w sprawie odwołania kierownika USC

w Choroszczy,

9) Nr XXV/249/06 – w sprawie powołania kierownika USC

w Choroszczy,

10) Nr XXV/250/06 –w sprawie określenia zakresu i formy informacji

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,

11) Nr XXV/251/06 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2006-08-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2006-08-07