Strona utworzona 2011-12-07

IV Kadencja 2002-2006

XXVI Sesja – 6.10.2006 r.

1) Nr XXVI/252/06 – w sprawie ustalenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

2) Nr XXVI/253/06 - w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.

3) Nr XXVI/254/06 – w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

4) Nr XXVI/255/06 – w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

5) Nr XXVI/256/06 – w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy”

6) Nr XXVI/257/06 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych

7) Nr XXVI/258/06 – w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Choroscz na lata 2004 – 2006 i przyjęcia jego jednolitego tekstu

8) Nr XXVI/259/06 – w sprawie powołania kierownika USC

9) Nr XXVI/260/06 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania stypendiów najzdolniejszym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Choroszcz

10) Nr XXVI/261/06 – w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

11) Nr XXVI/262/06 - sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych oraz limitów wydatków na ich realizację

12) Nr XXVI/263/06 – w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP gminy Choroszcz

13) Nr XXVI/264/06 – w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz oraz mpzp gminy Choroszcz

XXV Sesja – 2.08.2006 r.

1) Nr XXV/241/06 - w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

2) Nr XXV/242/06- zmieniająca uchwałę Nr XXX/265/02 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podzielenia gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

3) Nr XXV/243/06 –w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu gminy Choroszcz,

4) Nr XXV/244/06 – w sprawie planu gospodarki odpadami miasta i gminy Choroszcz,

5) Nr XXV/245/06 – w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Choroszcz,

6) Nr XXV/246/06 – w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Choroszczy,

7) Nr XXV/247/06 – w sprawie zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Choroszcz,

8) Nr XXV/248/06 – w sprawie odwołania kierownika USC w Choroszczy,

9) Nr XXV/249/06 – w sprawie powołania kierownika USC w Choroszczy,

10) Nr XXV/250/06 –w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,

11) Nr XXV/251/06 – w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

XXIV Sesja – 28.04.2006 r.

1) Nr XXIV/234/06 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Choroszczy z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy

2) Nr XXIV/235/06 – w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

3) Nr XXIV/236/06 – w sprawie zmiany wieloletnich programów inwestycyjnych oraz limitów wydatków na ich realizację

4) Nr XXIV/237/06 – w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp gminy Choroszcz oraz zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp

5) XXIV/238/06 – w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

6) XXIV/239/06 – w sprawie zmiany Statutu M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

7) XXIV/240/06 – w sprawie apelu do władz Powiatu Białostockiego o podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu dróg powiatowych na terenie gminy Choroszcz

XXIII Sesja – 29.03.2006 r.

1) Nr XXIII/222/06 – w s prawie budżetu gminy na 2006 rok

2) Nr XXIII/223/06 – w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

3) Nr XXIII/224/06 – w sprawie gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Choroszcz

4) Nr XXIII/225/06 – w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia i Zapobiegania Chorobom Układu Krążenia dla gminy Choroszcz na lata 2006 – 2008

5) Nr XXIII/226/06 – w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

6) Nr XXIII/227/06 – w sprawie emisji obligacji komunalnych

7) Nr XXIII/228/06 – w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Ogrodniki Barszczewskie” na urzędową nazwę „Ogrodniki” oraz o ustalenie urzędowej nazwy i rodzaju dla miejscowości „Porosły – Kolonia”,

8) Nr XXIII/229/06 – w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Choroszcz , zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę

9) Nr XXIII/230/06 – w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków…

10) Nr XXIII/231/06 – w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych pracownikom nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Choroszcz

11) Nr XXIII/232/06 – w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych pracownikom M-G OPS w Choroszczy

12) Nr XXIII/233/06 – w sprawie przedłużenia dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2011-12-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2011-12-07