Zmiana Statutu z 12.09.2008 r.

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj.Podl. Nr 240, poz. 2456 z 9.10.2008 r.

UchWAŁA Nr XVI/136/08

Rady miejskiej w choroszczy

z dnia 12 września 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Choroszcz stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/86/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 1, poz. 7, z 2005 r. Nr 83, poz. 1049) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Na zapytania i interpelacje złożone na sesji ustnie, udziela się odpowiedzi ustnej.
W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi na sesji, winna być ona udzielona pisemnie w terminie 14 dni. Radny może żądać, aby odpowiedź była przedmiotem obrad Rady.”;

2) w § 22:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń.”;

b) po ust. 7 dodaje się ust. 8, 9 i 10 w brzmieniu:

8. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad. Przewodniczący może przed dyskusją nad kolejnym z punktów ustalić czas wystąpień oraz ograniczyć do dwóch, ilość wystąpień radnego w tej samej sprawie.”

9. Jeżeli sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze sesji, Przewodniczący Rady wzywa radnego do zaniechania takich działań, a gdy wezwanie nie odniesie skutku, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole.”

10. Postanowienia ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do osób zaproszonych na sesję
i publiczności. Przewodniczący może, po wyczerpaniu środków określonych w ust. 9, nakazać im opuszczenie sali obrad.”;

3) w § 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Pracownik Urzędu Miejskiego ds. obsługi Rady sporządza z każdej sesji protokół. Przebieg sesji jest utrwalany na urządzeniu służącym do rejestracji dźwięku, obrazu albo dźwięku i obrazu. Obywatel może rejestrować samodzielnie przebieg sesji na urządzeniu służącym do rejestracji dźwięku, obrazu albo dźwięku i obrazu chyba, że sposób rejestracji zakłóca przebieg sesji. ”;

b) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień z zachowaniem intencji mówcy oraz teksty zgłoszonych wniosków.”;

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. Protokół udostępnia się do wglądu radnym po 14 dniach od zakończenia obrad sesji Rady.”;

4) w § 27 ust. 1 – 3 otrzymują brzmienie:

1. Protokół z sesji Rady jest przyjmowany na sesji następnej. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych do Przewodniczącego nie później niż na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem sesji Rady, na której następuje przyjęcie protokołu. O ich uwzględnieniu, przed sesją, rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i ewentualnym odsłuchaniu lub obejrzeniu nagrania z sesji.”

2. Radny, którego wniosek nie został uwzględniony, może przedłożyć go na sesji. O jego uwzględnieniu rozstrzyga Rada.”

3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2.”;

5) w § 52 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady.”;

6) w § 55 pkt 6 średnik zamienia się na przecinek i dopisuje się po przecinku:

, w tym z działalności w okresie miedzysesyjnym;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2011-12-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2011-12-06