Opłata od posiadania psów

UCHWAŁA NR XI/81/07

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 3 grudnia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz art.18a ust.1 i art.19 pkt 1, lit.f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Choroszcz opłatę od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 40 zł od każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa
z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

§ 4. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Choroszczy lub na rachunek bankowy Urzędu.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2007r. traci moc Uchwała Nr XXI/209/05 Rady Miejskiej
w Choroszczy z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie podatku od posiadania psów (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 273, poz. 3207).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2007-12-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-12-06