Uchwała Nr XXI/208/05

Uchwała Nr XXI/208/05

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 5 grudnia 2005 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.,
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) art. 10 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Choroszcz:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,55 zł od 1m2 powierzchni;

b) związanych z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 0,14 zł od 1m2 powierzchni;

c) pod jeziorami, zajętych pod zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,58 zł od 1ha powierzchni;

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,43 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,73 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,28 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. – 4,17 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli:

a) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych,

b) 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych od urządzeń zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę oraz odprowadzenia ścieków sanitarnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/145/04 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl.
z 2004 r. Nr 188, poz. 2501).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2006-09-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2006-09-07