Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Choroszczy

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Urząd Miejski, zwany dalej Urzędem, realizuje zadania:

1/ własne Gminy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , innych ustaw oraz Statutu Gminy Choroszcz,

2/ zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3/ przyjęte w drodze porozumienia od administracji rządowej, lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Siedzibą Urzędu jest miasto Choroszcz.

Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza i Sekretarza.

Zadania Zastępcy Burmistrza ustalane są odrębnym zarządzeniem.

Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także organizację pracy Urzędu - w zakresie ustalonym przez Burmistrza.

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1/ Referat Organizacyjny,

2/ Referat Finansowy,

3/ Referat Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

4/ Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,

5/ Urząd Stanu Cywilnego ,

6/ Referat Spraw Obywatelskich,

7/ Pion Ochrony Informacji Niejawnych,

8/ Sekcja Obsługi,

9/ Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,

oraz doradcy i asystenci.

W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1/ Zastępca Burmistrza,

2/ Sekretarz Gminy,

3/ Skarbnik Gminy pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Finansowego,

4/ Główny Księgowy pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Kierownika Referatu Finansowego,

5/ Kierownik Referatu Organizacyjnego,

6/ Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego,

7/ Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

8/ Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

9/ Kierownik Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,

10/ Zastępca Kierownika Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,

11/ Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich,

12/ Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich,

13/ Kierownik Sekcji Obsługi,

14/ Zastępca Kierownika Sekcji Obsługi.

Referaty i inne jednostki organizacyjne prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Burmistrza oraz Rady Miejskiej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2009-01-23

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2009-01-23