Posiedzenie XXXV Sesji i Komisji Rady

Informacja o XXXV  Sesji Rady Miejskiej VII Kadencji

Informuję, że w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
ul. Sienkiewicza 29 w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 9.00 odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

W Remizie OSP w Choroszczy, ul. Dominikańska 22, w dniu 21 maja 2018 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Choroszczy:

 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych -

Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa -

Tematem obrad Komisji będą sprawy ujęte w porządku obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia gminnego.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Choroszcz
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębów:

- Porosły i Łyski

- Turczyn

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy MGCK w Choroszczy i nadania Statutu.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Choroszcz publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2017.
 7. Przedstawienie sprawozdania kierownika jednostki z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy za rok 2017.
 8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie skarg na działalność Burmistrza.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 11. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 13. Interpelacje i wnioski radnych.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2018-05-16

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2018-05-16

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2018-05-16