Or – V.271.14.2018 Zmiana treści SIWZ

 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego
w kwocie 5 000 000 zł

 

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że zostaje zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ”.

Załącznik  nr 4 do SIWZ (formularz cenowy) w akapicie „Uwagi” pkt. 2 jest:

„Dla potrzeb specyfikacji bank zobowiązany jest obliczyć stopę oprocentowania kredytu w stosunku do stopy WIBOR 3M z dnia 08.06.2018 r., wynoszącej 1,73% p.a. i przyjąć ją jako stałą w całym okresie kredytowania. Wysokość stopy procentowej na poziomie 1,73 % ma na celu wyłącznie wybór najkorzystniejszej oferty”.

Załącznik nr 4 do SIWZ (formularz cenowy) akapit „Uwagi” pkt. 2 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

 

„Dla potrzeb specyfikacji bank zobowiązany jest obliczyć stopę oprocentowania kredytu w stosunku do stopy WIBOR 3M z dnia 08.06.2018 r., wynoszącej 1,70 % p.a. i przyjąć ją jako stałą w całym okresie kredytowania. Wysokość stopy procentowej na poziomie 1,70 % ma na celu wyłącznie wybór najkorzystniejszej oferty”.

 

Wykonawcy powinni  śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zmawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Z up. Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Mirosław Zalewski

       Sekretarz Gminy

 

           

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy - Mirosław Zalewski

Data wytworzenia: 2018-06-12

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2018-06-12

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2018-06-12