Wersja elektroniczna "Programu ochrony środowiska"

Program ochrony środowiska miasta i gminy Choroszcz dostępny jest w formacie pdf - na stronie www.choroszcz.pl - Strategia i programy rozwoju (prawa strona)

Uchwała Nr XII/120/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie gminnego programu ochrony środowiska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. .z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, Nr162,poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program ochrony środowiska Miasta i Gminy Choroszcz na lata 2004 – 2012, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

2. Zobowiązuje się Burmistrza Choroszczy do sporządzania co dwa lata raportu
z wykonania programu i przedstawiania go Radzie Miejskiej w Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy
mgr inż. Romuald Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2013-10-03

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-07-06