Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Opis procedury w informacji PKW w załączniku niżej.

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem: 6 października 2023 r.

Wniosek (niżej załączniki) może być złożony:

 • na piśmie utrwalonym w postaci:
  1. papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  2. elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji gov.pl/ formularz Zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika;
 • ustnie w siedzibie urzędu: Urząd Miejski w Choroszczy ul. Dominikańska 2, pokój 1, parter;

Do wniosku załącza się:

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • pisemną zgodę (niżej załącznik) osoby mającej być pełnomocnikiem;

 Sporządzenie aktu wiąże się z bezpośrednim kontaktem wnioskodawcy z pracownikiem urzędu w miejscu zamieszkania. Jest możliwość sporządzenia aktu pełnomocnictwa w siedzibie urzędu.

 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Opis procedury w informacji PKW w załączniku niżej lub Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie (usługa online).

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem: 2 października 2023 r.

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonuje się do Komisarza wyborczego w Białymstoku:

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku
15-213 Białystok ul. Mickiewicza 3, 

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15

numer telefonu:  85 7 439 439
https://bialystok.kbw.gov.pl/

Zgłoszenia można dokonać:

 • na piśmie utrwalonym w postaci:
  1. papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  2. elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji gov.pl/ formularz Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie (usługa online);
 • ustnie w siedzibie urzędu.
 • telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwester Marciniak - Przewodniczący PKW

Data wytworzenia: 2023-08-08

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-08-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-08-10