Informacje dla wyborców

Poniżej zamieszczone zostały informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski.

Wybory do Parlamentu Europejskiego Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców

Miejsce załatwienia sprawy (nie dotyczy głosowania korespondencyjnego):

Urząd Miejski w Choroszczy
Wydział Spraw Obywatelskich
16-070 Choroszcz ul. Dominikańska 1, pokój 1, parter

USŁUGI ONLINE – opis procedury:

Zaświadczenie o prawie do głosowania.

Opis procedury w informacji PKW w załączniku niżej.

Wniosek (niżej załącznik) o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę. Nie ma możliwości wysłania zaświadczenia pocztą lub elektronicznie.

Termin wydawania zaświadczeń: od 26 kwietnia 2024 r. do 6 czerwca 2024 r.

Dopisz się do spisu wyborców – wniosek o zmianę miejsca głosowania (na jedne wybory).

Osoby zamieszkujące pod innym adresem niż adres stałego zameldowania oraz osoby nie posiadające zameldowania, aby zagłosować w miejscu pobytu powinny złożyć w urzędzie właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów wniosek o dopisanie do spisu wyborców (poniżej w załączeniu opis procedury).

Termin przyjmowania wniosków: od 26 kwietnia 2024 r. do 6 czerwca 2024 r.

Wniosek (niżej załącznik) można złożyć:

 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej,
 • elektronicznie, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji www.gov.pl/ formularz Zmień miejsce głosowania.

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251, 1429, 1672);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Ponadto głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem: 31 maja 2024 r.

Wniosek (niżej załączniki) może być złożony:

 • na piśmie utrwalonym w postaci:
  1. papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  2. elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji gov.pl/ formularz Zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika;

ustnie w siedzibie urzędu: Urząd Miejski w Choroszczy, Wydział Spraw Obywatelskich
16-070 Choroszcz ul. Dominikańska 1, pokój 1, parter

Urząd Miejski w Choroszczy
Wydział Spraw Obywatelskich
16-070 Choroszcz ul. Dominikańska 1, pokój 1, parter

Do wniosku załącza się:

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • pisemną zgodę (niżej załącznik) osoby mającej być pełnomocnikiem.

Sporządzenie aktu wiąże się z bezpośrednim kontaktem wnioskodawcy z pracownikiem urzędu w miejscu zamieszkania. Jest możliwość sporządzenia aktu pełnomocnictwa w siedzibie urzędu (wymagana obecność wyborcy i pełnomocnika).

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251, 1429, 1672);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować korespondencyjnie mogą również wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem: 27 maja 2024 r.

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonuje się do Komisarza Wyborczego w Białymstoku:

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku
15-213 Białystok ul. Mickiewicza 3 

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:15 do 16:15

numer telefonu:  85 7 439 439
https://bialystok.kbw.gov.pl/

Zgłoszenia można dokonać:

 • na piśmie utrwalonym w postaci:
  1. papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  2. elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji gov.pl/ formularz Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie (usługa online);
 • ustnie w siedzibie urzędu;
 • telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców.

Dopisz się do stałego obwodu głosowania - dotyczy wyłącznie osób, które pomimo braku zameldowania mieszkają na stałe w Choroszczy.

Jeśli mieszkasz czasowo wypełnij wniosek Zmień miejsce głosowania lub pobierz zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnie wybranym urzędzie gminy.

Akty prawne

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2024-05-14

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2024-05-14

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2024-05-14