Gmina Choroszcz w latach 2002 - 2006


Gmina Choroszcz

W latach 2002 – 2006

Urząd Miejski

w Choroszczy

ul. Dominikańska 2

tel.: 085 7191012

fax: 085 7191839

WPROWADZENIE

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

Miasto i Gmina Choroszcz położone są w zachodniej części województwa podlaskiego przy ważnym szlaku komunikacyjnym Warszawa- Białystok i wchodzi w skład aglomeracji białostockiej.

Choroszcz jest jednym z najstarszych w regionie osiedli miejskich. Prawa miejskie Choroszcz uzyskała w 1507 roku od króla Zygmunta Starego. Na przełomie XV i XVI w, stanowiła własność Chodkiewiczów, a od końca XVI w, aż do końca XVII w była własnością Paców. Na przełomie XVI w do Choroszczy przybyli Dominikanie - wybudowali nowy kościół i klasztor, a także prowadzili szkołę. Na tą pamiątkę w Choroszczy corocznie na początku sierpnia odbywa się Jarmark Dominikański. W wieku XVIII Choroszcz należała do Branickich, którzy rozbudowali miasto, a w jego pobliżu zlokalizowali swą letnią rezydencję. W XIX wieku między rezydencją a miastem powstała największa fabryka włókiennicza na białostocczyźnie – zatrudniająca około 1000 osób. Podczas I wojny światowej fabryka została zniszczona, a budynki fabryczne zaadaptowano w okresie międzywojennym na szpital dla psychicznie i nerwowo chorych.

Współczesna Choroszcz obok obiektów zabytkowych, takich jak kościół, klasztor, letnia rezydencja Branickich z założeniem parkowym, zespół budynków fabryki włókienniczej, posiada w swoim wizerunku także szereg nowych obiektów. Dzięki działaniom organów powstało nowoczesne gimnazjum, hala sportowa z zapleczem żywieniowym, nowoczesne przedszkole i stacja uzdatniania wody, wybudowano wodociąg miejski i wodociągi wiejskie obejmujące swym zasięgiem teren całej gminy, dokonano modernizacji ulic i dróg, dokonano telefonizacji całej gminy, zrealizowano program zagospodarowania nieczystości płynnych, poprzez wybudowanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji Choroszczy oraz uruchomiono komunikację miejską na trasie Białystok- Choroszcz.

Na terenie gminy funkcjonują: Urząd Miejski, Bank Spółdzielczy, Urząd Pocztowy, Komisariat Policji, pięć szkół podstawowych, Przedszkole Samorządowe, Zespół Szkół, Dom Pomocy Społecznej, Gminna Spółdzielnia „SCh”, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej, trzy apteki, Lecznica Weterynaryjna, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian i Ochrony Roślin w Łyskach, Spółdzielnia Inwalidów Głuchych w Nowosiółkach, Spółdzielnia Mieszkaniowa - Lokatorsko Własnościowa, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji, Miejsko Gminne Centrum Kultury, 10 OSP oraz szereg przedsiębiorstw i zakładów prowadzących działalność gospodarczą.

II. OBSZAR GMINY I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA

Obszar gminy wynosi 164 km².

Tabela 1: Status ukształtowania terenu przedstawia poniższe zestawienie

Przeznaczenie terenu

Powierzchnia w ha

2002

2006

Grunty rolne

10 514

10 347

Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione

2 888

2 886

Grunty zabudowane i zurbanizowane

621

798

Grunty pod wodami

390

387

Nieużytki

1 967

1 962

Tereny różne

4

4

Z przytoczonych danych widać, że w ciągu wymienionego okresu najbardziej wzrósł obszar gruntów zabudowanych i zurbanizowanych do potencjalnego inwestowania.

Zmniejszył się natomiast obszar gruntów rolnych, które w dalszym ciągu stanowią dominującą pozycję w strukturze gruntowej i stanowią 63,15 % ogólnej powierzchni gminy.

1. Ludność

Na 31.08.2006 roku teren miasta i gminy Choroszcz liczył 12.915 mieszkańców w tym: miasto 5519 mieszkańców w tym: 2734 mężczyzn i 2785 kobiet, natomiast gmina liczyła 7396 mieszkańców z tego: 3694 mężczyzn i 3702 kobiet.

Tabela 2: Ludność wg wieku – miasto

Wyszczególnienie

2002

2003

2004

2005

31.08.2006

Wiek przedprodukcyjny

1 297

1 274

1 240

1 225

1154

Wiek produkcyjny

3 502

3 556

3 608

3 622

3643

Wiek poprodukcyjny

611

623

655

682

722

Ogółem

5 410

5 453

5 503

5 529

5519

Tabela 3: Ludność wg wieku – gmina

Wyszczególnienie

2002

2003

2004

2005

31.08.2006

Wiek przedprodukcyjny

1 780

1 746

1 717

1 711

1675

Wiek produkcyjny

4 071

4 160

4 285

4 443

4541

Wiek poprodukcyjny

1 188

1 164

1 159

1 159

1180

Ogółem

7 039

7 070

7 161

7 313

7396

Według wymienionych powyżej tabel można zauważyć, że ludność zarówno w mieście jak i gminie w okresie ostatnich czterech lat stopniowo wzrasta. Na terenie miasta i gminy zaszły zmiany w strukturze wiekowej. Zmniejszyła się grupa ludności w wieku przedprodukcyjnym ze wzrostem w wieku produkcyjnym.

W latach 2002 - 2006 na terenie miasta i gminy zawarto łącznie 288 związków małżeńskich. W analogicznym okresie urodziło się 513 dzieci oraz zmarło 608 osób. Jak wynika z powyższego ludność gminy w wyniku przyrostu naturalnego zmniejszyła się o 95 osób.

Pomimo zmniejszenia się przyrostu naturalnego ludność gminy Choroszcz wzrosła w ciągu 4 lat o 446 osoby w wyniku migracji ludności z innych terenów.

Tabela 4: Ilość zawartych związków małżeńskich, przyrost naturalny w rozbiciu na poszczególne lata

Rok

Ogólna liczba zawartych małżeństw

Urodziło się dzieci

Zmarło

Przyrost naturalny

Miasto

Wieś

Miasto

Wieś

Miasto

Wieś

Miasto

Wieś

2002

23

31

45

62

29

82

+16

- 20

2003

38

29

40

68

63

109

- 23

- 41

2004

26

25

48

73

43

79

+ 5

- 6

2005

29

39

48

58

49

77

- 1

- 19

31.08.

2006

24

24

51

20

46

31

+5

-11

Ogółem

140

148

232

281

230

378

2

- 97

2. Podmioty działające na terenie miasta i gminy

Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta i gminy w okresie czterech lat uległa zwiększeniu, zwłaszcza w sektorze prywatnym. Liczbę i rodzaj podmiotów w gminie w latach 2002- 2006 przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 5: Liczba i rodzaj podmiotów w gminie w latach 2002- 2006

Wyszczególnienie

2002

2006

Ogółem %

2002/2006

Ogółem

Ewidencja działalności gospodarczej

Ogółem

Ewidencja działalności gospodarczej

Ogółem w tym:

542

521

733

721

35 %

Produkcja

58

48

68

64

17 %

Budownictwo

64

64

90

90

41 %

Handel

205

201

277

271

35 %

Usługi

194

189

263

262

35 %

Obsługa firm, nieruchomości i ubezpieczenia

17

15

31

30

80 %

Rolnictwo

4

4

4

4

0 %

Z zestawienia powyższego wynika, iż największą dynamikę wzrostu wykazują podmioty działające w zakresie budownictwa oraz obsługi firm, nieruchomości i ubezpieczeń.

3. Bezrobocie

Trudnym problemem będącym zjawiskiem przemian strukturalnych dla znacznej ilości społeczeństwa jest brak pracy. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku zamieszkałych na terenie miasta i gminy Choroszcz w latach 2002 – 2006 kształtowała się następująco.

Tabela 6: Liczba bezrobotnych na terenie miasta i gminy Choroszcz w latach 2002- 2006

Wyszczególnienie

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

30.06.2006

(2006/2002)

100%

m. Choroszcz

317

271

251

236

187

59

gm. Choroszcz

369

374

348

329

249

67,5

W ciągu ostatnich czterech lat następuje znaczny spadek bezrobocia. Stopa bezrobocia w Gminie Choroszcz w porównaniu do stopy bezrobocia wyliczanej przez GUS i Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, przedstawia się następująco:

Tabela 7: Stopa bezrobocia wyliczona przez Urząd Miejski w Choroszczy

Stopa bezrobocia wyliczona dla:

na dzień

gminy Choroszcz

powiatu białostockiego

kraju

31.12.2002

8,36%

16,2%

18,1%

31.12.2003

7,73%

18,8%

18,0%

31.12.2004

7,06%

17,2%

19,1%

31.12.2005

6,53%

17,2%

17,0%

30.06.2006

4,97%

14,9%

15,7%

4. Budżet gminy i jego uwarunkowania

Gospodarka finansowa gminy Choroszcz w latach 2002-2006 uległa istotnym przeobrażeniom z uwagi na zmianę ustaw stanowiących podstawy prawne finansów gmin, a w szczególności ustawy o finansowaniu gmin, prawo budżetowe i ustawy o samorządzie gminnym. W okresie tym weszły również w życie ustawy, które bezpośrednio nie dotyczyły finansów gmin, ale w istotny sposób wpływają na ich kształtowanie. Zmiany i wejście w życie nowych przepisów zwiększyły zakres zadań realizowanych i finansowanych przez gminę. Od 12 listopada 1994 roku zadaniem własnym gmin jest wypłata dodatków mieszkaniowych. Finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 8: Finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych

Lata

Wydatki na dodatki mieszkaniowe

Źródła finansowania

Budżet państwa

Budżet gminy

2002

154 610

57 927

96 683

2003

157 530

82 196

75 334

2004

167 362

-

167 362

2005

149 021

-

149 021

2006 (plan)

170 000

-

170 000

Razem:

798 523

140 123

658 400

Z dniem 1 stycznia 1996 roku gmina Choroszcz przejęła do prowadzenia i utrzymania szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1997 roku o systemie oświaty.

W tym na utrzymanie szkół w latach 2002 - 2006 dofinansowano kwotą 19 213 500zł ponad środki pochodzące z subwencji oświatowej. Dofinansowanie szkół w latach 2002-2006 przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 9: Dofinansowanie szkół w latach 2002-2006

Rok

Wydatki na oświatę i wychowanie

W tym inwestycje

Źródła pokrycia wydatków

Udział % gminy

Subwencja oświatowa

Środki własne gminy

2002

6 530 952

1 321 123

3 483 219

3 047 733

46,7

2003

6 115 478

58 414

3 705 423

2 410 055

39,4

2004

7 954 054

1 443 945

3 874 266

4 079 788

51,3

2005

8 112 192

876 344

3 801 466

4 310 726

53,1

2006

9 274 815

1 624 173

3 909 617

5 365 198

57,9

Ogółem

37 987 491

5 323 999

18 773 991

19 213 500

50,6

Istotny wpływ na dochody i wydatki gminy wywarła ustawa z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także szereg innych ustaw i rozporządzeń.

Uwzględniając zaistniałe zmiany, a także potrzeby realizacji zadań własnych gminy jak też zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej budżet gminy Choroszcz kształtował się następująco:

Tabela 10: Dochody budżetu Gminy Choroszcz w latach 2002 – 2006

L.p.

Wyszczególnienie

2002

2003

2004

2005

2006 (plan)

I

Dochody własne w tym:

3 408 249

4 441 946

4 312 863

4 551 535

5 284 311

I.1.

Podatek rolny

275 859

325 951

337 373

395 359

265 720

I.2.

Podatek od nieruchomości

1 937 696

1 925 138

2 255 921

2 485 949

2 892 810

I.3.

Podatek leśny

29 181

37 405

36 819

43 462

38 570

I.4.

Podatek od środków transportowych

59 579

73 085

103 345

97 332

87 260

I.5.

Podatki opłacane w formie karty podat. Od działalności osób fizycznych

65 243

56 176

41 829

30 741

44 660

I.6.

Podatek od czynności cywilno-prawnych

193 334

254 515

277 339

265 946

284 150

I.7.

Podatek od spadków i darowizn

24 437

25 290

42 923

31 083

33 500

I.8.

Opłata skarbowa

61 026

58 213

48 966

45 323

51 600

I.9.

Opłata eksploatacyjna

12 195

19 378

31 814

34 046

32 000

I.10.

Pozostałe dochody

749 699

1 908 741

1 136 534

1 122 294

1 554 041

I.11.

W tym dochody z dzierżawy

187 608

128 630

135 785

143 621

165 260

I.12.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

198 359

916 789

226 564

253 151

800 000

I.13.

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

25 396

16 517

22 912

16 055

16 100

I.14

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

8 004

552

10 940

14 868

10 000

II

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 475 379

1 819 649

2 725 654

3 360 644

3 411 500

II.1.

Udział we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych i jednostek organiz. nie posiadających osobowości prawnej

12 852

67 452

124 461

196 599

150 000

II.2.

Udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fiz.

1 462 527

1 752 107

2 601 193

3 164 045

3 261 500

III.

Dotacje celowe

2 511 646

2 011 557

1 987 054

2 949 228

3 223 647

III.1.

na zadania własne gminy

342 548

203 232

217 966

502 053

459 593

III.2.

Na zadania zlecone gminom

1 988 488

1 759 569

1 726 457

2 415 175

2 731 054

III.3.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień

56 610

48 756

42 631

32 000

33 000

IV.

Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane ze źródeł pozabudżetowych

124 000

241 946

805 388

795 445

4 920 385

V.

Subwencje

5 713 396

6 028 190

6 876 122

6 720 918

6 653 430

V.1.

Subwencja ogólna

1 558 698

1 710 160

2 946 026

2 916 107

2 743 813

V.2.

Subwencja oświatowa

3 483 219

3 705 423

3 874 266

3 801 466

3 909 617

V.3.

Subwencja rekompensująca

671 479

612 607

55 830

3 345

-

V.4.

Dotacja z PFRON z tyt. ulg w podatkach Zakładów Pracy Chronionej

-

-

305 520

223 904

123 342

VI.

Dochody ogółem

13 108 670

14 543 288

17 012 601

18 601 674

23 616 615

Tabela 11: Wydatki budżetu Gminy Choroszcz w latach 2002 – 2006

Dział

Wyszczególnienie

2002

2003

2004

2005

2006 (plan)

010

Rolnictwo i łowiectwo

200 148

22 003

19 916

53 768

21 320

600

Transport i łączność

418 996

1 732 649

2 199 540

3 229 825

5 984 410

700

Gospodarka mieszkaniowa

478 564

677 071

846 174

928 342

4 643 507

710

Działalność usługowa

26 924

24 447

103 237

98 449

240 000

750

Administracja publiczna

1 576 505

1 642 086

1 622 074

1 678 318

2 043 450

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

27 260

57 608

26 905

73 943

2 054

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

305 121

233 060

269 628

270 908

322 532

756

Wydatki związane z poborem podatków i opłat

-

-

105 721

105 387

113 460

757

Obsługa długu publicznego

98 764

75 238

41 845

32 367

100 000

758

Różne rozliczenia

-

-

-

112 267

98 950

801

Oświata i wychowanie

5 850 579

5 380 857

7 755 311

7 765 723

8 966 283

851

Ochrona zdrowia

111 678

91 289

93 619

90 316

100 450

852

Pomoc społeczna

2 019 053

1 848 947

1 962 439

2 882 107

3 403 421

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

680 373

734 621

198 743

346 469

308 532

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

935 566

1 028 648

1 474 920

1 088 962

846 982

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

330 829

336 322

366 304

464 387

600 495

926

Kultura fizyczna i sport

29 193

30 092

32 383

48 090

45 450

RAZEM

13 089 553

13 914 938

17 118 759

19 269 628

27 841 296

Tabela 12: Struktura dochodów budżetu Gminy Choroszcz w latach 2002 – 2006

Wyszczególnienie

2002

2003

2004

2005

2006 (plan)

wykonanie

Struktura %

wykonanie

Struktura %

wykonanie

Struktura %

wykonanie

Struktura %

wykonanie

Struktura %

Dochody własne

3 408 249

26,0

4 441 946

30,5

4 312 863

25,4

4 551 535

24,5

5 284 311

22,4

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 475 379

11,2

1 819 649

12,5

2 725 654

16,0

3 360 644

18,1

3 411 500

14,4

Dotacje celowe

2 387 646

18,2

2 011 557

13,8

1 987 054

11,7

2 949 228

15,8

3 223 647

13,6

Subwencje ogólne

5 713 396

43,6

6 028 190

41,5

6 876 122

40,4

6 720 918

36,1

6 653 430

28,2

Środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych

124 000

1,0

241 946

1,7

1 110 908

6,5

1 019 349

5,5

5 043 727

21,4

Dochody ogółem

13 108 670

100

14 543 288

100

17 012 601

100

18 601 674

100

23 616 615

100

Tabela 13: Struktura wydatków budżetu Miasta i Gminy Choroszcz w latach 2002 -2006

wyszczególnienie

2002

2003

2004

2005

2006 (plan)

wykonanie

Struktura %

wykonanie

Struktura %

wykonanie

Struktura %

wykonanie

Struktura %

wykonanie

Struktura %

Wydatki majątkowe

2 270 494

17,3

2 177 506

15,6

4 654 226

27,2

4 599 547

23,9

11 578 750

41,6

Wydatki bieżące

10 819 059

82,7

11 737 432

84,4

12 464 533

72,8

14 670 081

76,1

16 262 546

58,4

Wydatki ogółem

13 089 553

-

13 914 938

-

17 118 759

-

19 269 628

-

27 841 296

-

III WŁADZE GMINY CHOROSZCZ

1. Rada Miejska w Choroszczy

W wyborach w dniu 27 października 2002 roku wybrano 15 radnych Rady Miejskiej w Choroszczy w następującym składzie:

Tabela 14: Skład radnych Rady Miejskiej w Choroszczy (z 27 października 2002 r.)

L.p.

Nazwisko i imię radnego

Funkcja w radzie miejskiej

1.

Błażkowski Krzysztof

Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

2.

Bogdan Antoni

Członek Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego

3.

Borowski Marek Tadeusz

Członek Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego

4.

Dąbrowski Jacek

Z-ca Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego

5.

Dojlida Piotr Paweł

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego

6.

Kraśnicki Tomasz

Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego

7.

Perkowski Andrzej

Członek Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego

8.

Półkośnik Adam

Członek Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

9.

Radłowski Adam

Członek Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego, członek Komisji Rewizyjnej

10.

Rojecki Witold Piotr

Członek Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

11.

Siemieniuk Jerzy

Członek Komisji Gospodarki, Finansów, Rolnictwa, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

12.

Szydłowski Romuald

Przewodniczący Rady Miejskiej

13.

Tymiński Piotr

Członek Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

14.

Wardziński Robert

Członek Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

15.

Werpachowski Aleksander

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

W Radzie Miejskiej działały 3 Komisje Stałe powołane przez Radę:

- Komisja Rewizyjna,

- Komisja Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego,

- Komisja Gospodarki i Finansów i Rolnictwa.

W IV kadencji Rada Miejska w Choroszczy ustanowiła w formie uchwał przepisy gminne dotyczące m.in.:

1. rocznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy,

3. Programu Promocji Zdrowia i Zapobiegania Chorobom Układu Krążenia dla gm. Choroszcz,

4. taryf na wodę i ścieki oraz wywóz odpadów na składowisko gminne,

5. rocznych budżetów gminy, sprawozdań z ich wykonania i zmian do budżetów,

6. Statutu Gminy i zmian do Statutu,

7. Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmian do Statutu,

8. zmian do planu zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonego w 2001 r.,

9. stawek za zajęcie pasa drogowego,

10. zmian w nazewnictwie ulic,

11. zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,

12. trybu postępowania o udzielenie dotacji ( sposobu jej rozliczania oraz zasad kontroli zleconego zadania) z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,

13. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

14. obniżenia wskaźników procentowych stanowiących podstawę obliczania wysokości dodatku mieszkaniowego,

15. wysokości opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej,

16. rocznych stawek podatków i opłat,

17. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Choroszcz,

18. regulaminu przyznawania stypendiów uczniom z terenu gminy Choroszcz.

Łącznie w latach 2002 - 2006 Rada Miejska w Choroszczy obradowała na 26 Sesjach, na których podjęto 264 uchwał, dotyczących spraw budżetowych, planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, opieki społecznej, szkolnictwa, podatków i opłat lokalnych, wyboru i funkcjonowania rady oraz innych należących do właściwości Rady Miejskiej.

Rada Miejska w Choroszczy w czasie IV kadencji była systematycznie informowana o:

- stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Choroszcz,

- przebiegu wykonania budżetu gminy Choroszcz,

- organizowaniu i nadzorowaniu działań w zakresie oświaty,

- gospodarce odpadami komunalnymi,

- zabezpieczeniu mieszkańcom miasta Choroszcz energii cieplnej,

- stanie wodociągowania miasta i gminy Choroszcz,

- budowie i konserwacji dróg i ulic na terenie miasta i gminy Choroszcz,

- odśnieżaniu miasta i gminy,

- działalności kulturalno - rekreacyjnej,

- rozwoju sportu i turystyki,

- pomocy społecznej.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte z inicjatywy Burmistrza Choroszczy dotyczyły m.in. następujących spraw:

1. zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze,

2. planu gospodarki odpadami,

3. planu ochrony środowiska,

4. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz,

5. ustanowienia Statutu Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

6. programu współpracy gm. Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

7. wzorów formularzy i deklaracji podatkowych,

8. wystąpienia do MSWiA z wnioskiem o zmianę nazwy miejscowości,

9. udzielenia bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Choroszcz,

10. tworzenia jednostek pomocniczych gminy oraz nadanie im statutów,

11. wdrażania lokalnego programu pomocy społecznej gminy Choroszcz,

12. regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków,

13. ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego pkt w zł pracownikom nie będącym nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy,

14. ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego pkt w zł pracownikom M-G OPS w Choroszczy,

15. limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

2. Burmistrz Choroszczy

Pracą Urzędu Miejskiego kieruje Burmistrz przy pomocy z-cy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika.

Burmistrz - inż. Jerzy Ułanowicz odpowiedzialny jest za praworządne i efektywne funkcjonowanie Urzędu Miejskiego.

Do bezpośredniego działania Burmistrza należą sprawy: polityki kadrowej, prawne, służby prasowej i informacyjnej, obrony cywilnej, geodezji, gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa, oświaty, kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i turystyki, zdrowia, aktów stanu cywilnego, polityki społecznej, gospodarczej i rozwoju miasta i gminy, handlu i usług, budownictwa i inwestycji samorządowych ( w tym realizowanych z udziałem mieszkańców), komunikacji, gospodarki komunalnej, zarządu drogami publicznymi, zagospodarowania przestrzennego i architektury, ochrony środowiska, ładu, porządku i czystości, gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych, dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej, uczestnictwa w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nadzoru i współpracy komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek podporządkowanych Urzędowi.

Sekretarz gminy - mgr Stefan Bielski odpowiedzialny jest za zapewnienie warunków organizacyjnych umożliwiających sprawne przygotowanie przez referaty projektów aktów prawnych organów gminy, czuwa nad terminowym i zgodnym z prawem załatwianiem spraw obywateli, zapewnia warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz poziomu i stylu ich pracy, organizuje kontrolę wewnętrzną.

Zarządzeniem Burmistrza - Stefan Bielski powołany został zastępcą Burmistrza i upoważniony do prowadzenia spraw dotyczących: geodezji i gospodarki gruntami, rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnictwa, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, porządku publicznego, obsługi prawnej, ochrony przeciwpożarowej, obronności, Urzędu Stanu Cywilnego, Referat Spraw Obywatelskich, handlu, rzemiosła i usług, zdrowia i opieki społecznej, obiegu korespondencji i przebiegu informacji oraz wykonywania obowiązków sekretarza gminy.

Skarbnik Gminy – Teresa Lenczewska prowadzi sprawy dotyczące: opracowania projektów budżetu i projektów zmian do budżetu oraz zbiorczych sprawozdań finansowych i wykonywania budżetu, kontroli wykonywania budżetu i kontroli wykonywania obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych gminy, podejmowanie działań w celu pozyskiwania nowych źródeł dochodów budżetu, nadzoru nad egzekwowaniem należności budżetowych oraz nad rachunkowością budżetu gminy, zapewnienia prawidłowego dysponowania kredytami bankowymi.

IV. INWESTYCJE GMINY

1. Kierunki inwestycji, remontów i modernizacji

Gmina prowadzi inwestycje, remonty i modernizacje w zakresie:

- infrastruktury technicznej – wodociągów, oczyszczalni, kanalizacji, dróg, ulic, placów, mostów, telefonizacji,

- gospodarki mieszkaniowej - remonty mieszkań,

- oświaty i wychowania – remonty szkół, przedszkola,

- ochrony zdrowia – remonty obiektów komunalnych, w których mieszczą się przychodnie,

- sportu i rekreacji – budowa i remonty obiektów sportowych, tereny zielone,

- Ochotniczych Straży Pożarnych – budowa i remonty strażnic, garaży,

- administracji – adaptacja i remonty budynku dla potrzeb urzędu.

W okresie minionej kadencji na działalność inwestycyjną przeznaczono kwotę 24 551 991 zł.

Z realizacji wydatków budżetowych wynika, iż w latach 2002 – 2006 osiągnęły one wysoką dynamikę wzrostu.

Stosunek wydatków inwestycyjnych do roku poprzedniego przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 15: Wydatki inwestycyjne gminy w latach 2002 – 2006

Rok

2002

2003

2004

2005

2006

Wydatki na inwest. z budżetu gminy

2 520 091

2 381 863

4 659 299

4 532 210

10 458 528

Dynamika wzrostu w stosunku do roku poprzedniego

94,51 %

195,62 %

97, 27 %

230, 76 %

2.Remonty i modernizacje obiektów użyteczności publicznej

a) budynków przychodni zdrowia

ROK 2002

· wykonano remont w Przychodni Zdrowia w Złotorii ( wymiana 4 szt. okien i 1 szt. drzwi wejściowych, naprawa dachu i wykonanie zadaszenia nad wejściem – 3346,71 zł), wykonano gruntowny remont klatki schodowej i korytarza w Choroszczy do pomieszczeń piwnicy i kotłowni oraz przeprowadzono gruntowną adaptację pomieszczeń I piętra - remont generalny – przystosowanie na gabinety położnej i ginekologa.

ROK 2003

· zakupiono i wymieniono drzwi w Przychodni Zdrowia w Barszczewie – 2100,00 zł,

generalny remont pomieszczeń W-C polegający na wymianie urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zeskrobanie i zmycie ścian, szpachlowanie, malowanie farbą emulsyjną, ułożenie glazury 20m2, gresu 6,0m2, wymiana ościeżnic drzwiowych wraz ze skrzydłami drzwiowymi.

· przeprowadzono adaptację pomieszczeń Filii Biblioteki w Barszczewie w budynku Przychodni Zdrowia polegającej na rozebraniu ścianek działowych ,uzupełnieniu tynków, zeskrobanie, zmycie i gruntowanie ścian, malowanie farbą emulsyjną stropów i ścian oraz olejną lamperii, ułożenie gresu w korytarzu, wymiana osprzętu instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż podgrzewacza wody, elektrycznej i wymiana starej stolarki okiennej na PCV( zlecenie obce), oraz remont generalny klatki schodowej.

· wykonano montaż ścianki działowej w Przychodni Zdrowia w Złotorii o konstrukcji szkieletowej stalowej obustronnie obitej płytami gipsowo- kartonowymi, mocowanymi do konstr, wraz z obsadzeniem ościeżnicy drzwiowej + skrzydło, szpachlowanie oraz malowanie dwukrotne farbą emulsyjną i oblistwowanie przy podłodze.

ROK 2005

· roboty remontowe w Przychodni Zdrowia w Złotorii i Konowałach polegające na częściowym skuwaniu tynków ścian, gruntowaniu podłoża oraz ułożenie na kleju glazury 90,55m², gresu 81,20m² - koszty(1 133,83+265,39+1 207,36+526,31+2 044,60), wykonanie podejść i odejść kanalizacyjnych i wodociągowych + ,,biały montaż’’ urządzeń sanitarnych, udrożnienie przewodów wentylacyjnych oraz inne drobne naprawy inst. elektrycznej, stolarskie i konserwacyjne.

· wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych w Przychodni Zdrowia w Choroszczy – 23 922 zł.

· wymieniono drzwi wejściowe w Przychodni Zdrowia w Złotorii – 4392,00 zł.

ROK 2006

  • wykonano remont pomieszczeń w budynku Przychodni Zdrowia w Złotorii z uwagi na spełnienie wymogów sanitarnych i przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych – 2 906 zł.

· zakupiono oraz została zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych w Przychodni Zdrowia w Złotorii z uwagi na spełnienie wymogów sanitarnych – 23 180,00 zł.

· wykonano termomodernizację Przychodni Zdrowia w Choroszczy polegającej na ociepleniu ścian, stropu z wymianą pokrycia dachowego, modernizacji c.o., wymiany starych okien na nowe PCV,

· wykonano w Przychodni Zdrowia w Konowałach ściankę działową ocieploną wełną, obudowaną obustronnie płytą gipsowo – kartonową oraz obsadzono w drzwiach ościeżnicę stalową – 739 zł.

b) świetlic wiejskich i strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych

ROK 2002

· zakupiono i wymieniono drzwi do świetlicy w Rogowie – 530,00 zł,

· wykonano piec c.o. nadmuchowy do świetlicy OSP w Żółtkach – 1429,00 zł,

· wykonano remont świetlicy OSP w Żółtkach w zakresie robót malarskich,

· wykonano roboty wykończeniowe w nowo wybudowanej remizie OSP w Choroszczy, dotyczy hali świetlicowej i zaplecza kotłowni olejowej:

- roboty elektryczne: przyłączenie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznej obiektu,

- instalacje c.o., zimniej i ciepłej wody oraz kanalizacyjnej,

- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III i tynki zewnętrzne,

- wykonano podłoże pod posadzki (358 m2) oraz ułożono gres – 218 m2, glazurę – 80 m2 i terakotę – 28 m2

- biały montaż urządzeń wodno-kanalizacyjnych, sufitów podwieszanych, tynków ścian, posadzek właściwych, malowanie elementów drewnianych zewnętrznych drewnochronem, wykonanie zewnętrznej podbitki z PCV, obłożenie cokolika zewnętrznego płytkami elewacyjnymi

ROK 2003

· zakupiono materiały do remontu świetlicy w Oliszkach ( ułożono gres – 35 m2) – 1074 zł

ROK 2004

· przeprowadzono skucie i uzupełnienie odparzonego tynku zewnętrznego(około 8,0m2) oraz naprawa nawierzchni z polbruku w OSP Klepacze.

· wykonano remont starych posadzek polegający na wyrównaniu podłoża ubitym piaskiem, wyk. izolacji ciepłochronnej ze styropianu śr. gr. 5-7cm i przeciwwilgociowej z folii budowlanej oraz wykonanie szlichty posadzkowej śr. gr 7-8cm w świetlicy w Izbiszczach. Ogółem pow. remontowanych pomieszczeń 81,60m2.

ROK 2005

· wymieniono drzwi wejściowe do świetlicy OSP w Złotorii

· wykonano prace związane z wykończeniem pomieszczeń „pokojem zarządu” w budynku OSP w Choroszczy – koszt 2770,00 zł

· zakupiono materiały dekarskie w celu wymiany pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Konowałach – 6693.88 zł

ROK 2006

· remont świetlicy we wsi Łyski – 1 464 zł,

  • roboty remontowe w budynku komunalnym w Izbiszczach – 2 446 zł,

· wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Konowałach – 1 915 zł,

· remont świetlicy w budynku OSP Rogówek w zakresie przyłączenia budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie posadzki betonowej, położenie gresu, budowa zaplecza socjalnego – dotychczasowe poniesione koszty – 36 229 zł.

· ułożono plac z polbruku przed OSP w Choroszczy o pow. 281,15 m2,

· wykonano modernizację c.o. w budynku OSP Klepacze oraz wykonano roboty remontowe, malarskie, zakupiono meble – 8 904,00zł,

· wymiana pokrycia dachowego w świetlicy OSP w Pańkach - dokonano orynnowania budynku oraz zadaszenia nad wejściem do świetlicy. Wykonano także oświetlenie ścian zewnętrznych halogenami – 12 744zł.

c) budynków administracyjnych i komunalnych

ROK 2002

· wykonano remont klatki schodowej w budynku komunalnym w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29 - ułożono gres – 60,40 m2, roboty malarskie, wykonanie schodów wejściowych oraz naprawa drzwi – 4548,00 zł.

· wykonano wiatę garażową na autokar o konstrukcji szkieletowej drewnianej z podmurówką z bloczków betonowych, posadzka betonowa, okna i drzwi z profili stalowych, pokrycie dachu oraz ścian z blachy stalowej ocynkowanej trapezowej, nad istniejącym kanałem samochodowym na terenie Baza Sekcji Obsługi - koszt- 12 922,29 zł

ROK 2003

· przeprowadzono remont budynku komunalnego przy ul. Rynek 11-go Listopada 7 (wykonano elewację szczytową budynku, wymieniono stolarkę okienną, uzupełniono miejscowo tynki, naprawa schodów wejściowych) - koszt - 1 817,24zł

· wymieniono zabezpieczenie przedlicznikowe w instalacji elektrycznej w świetlicy w Izbiszczach - 695 zł.

· wykonano remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy- pok. Nr 16, 17, 18+ kasa+ pomieszczenie zaplecza kuchennego w piwnicy, polegający na zeskrobaniu i zmyciu starej farby ze ścian , 2 - 3 krotnym szpachlowaniu i malowaniu farbą emulsyjną, wykonanie sufitów podwieszanych typu THERMATEX, wymiana podkładów betonowych i posadzek właściwych typu gres i wykładzina wraz z oblistwowaniem, wymiana + uzupełnienie instalacji elektrycznej z osprzętem, wymiana grzejników c.o; wymiana stolarki okiennej (zlecenie obce) i drzwiowej, wykonanie mebli biurowych oraz inne drobne prace wykończeniowe. Wykonanie dobetonowywania i otynkowania murków zewnętrznych zaplecza budynku oraz wymiana uszkodzonego odcinka kanalizacji sanitarnej Ø150 mm od budynku do studni rewizyjnej. Wykonanie nowej bramy wjazdowej, furtki i przęseł szt 3 ze stalowych profili zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie i malow. farbą olejną +demontaż starych elem. oraz montaż wraz z zabetonowaniem słupków. Docieplenie styropianem pozostałych ścian budynku Urzędu Miejskiego ( zlecenie obce) koszt ogółem- wydatkowano 96 474, 97zł ,

ROK 2004

· przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Choroszczy - pok. Nr 11, 12, 13, 21+ WC- I piętra + klatka schodowa wejściowa + korytarz I piętra+ kasa; polegający na demontażu starych ościeżnic drzwiowych wraz ze skrzydłami, wyburzeniu ścianek działowych z usunięciem i wywiezieniem gruzu, murowaniu nowych ścian z bloczków gazobetonowych, obsadzeniem ościeżnic, skuwaniu tynku z pozostałych ścian, zeskrobaniu i zmyciu starej farby , 2-3 krotnym szpachlowaniu i malowaniu farbą emulsyjną, wykonanie sufitów podwieszanych typu THERMATEX, wymiana podkładów betonowych i posadzek właściwych typu wykładzina, wymiana + uzupełnienie instalacji elektrycznej z osprzętem (zlecenie obce), wymiana podejść i grzejników c.o; wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej wraz z ,,białym montażem’’ urządzeń, wymiana stolarki drzwiowej(sekretariat, burmistrz, sekretarz), wykonanie mebli biurowych (pok.
Nr 21,12,11 + ZOSzkół) i szafki zlewozmywakowej w W-C, wykonanie i montaż odbojów z płyty wiórowej laminowanej oraz inne drobne prace wykończeniowe. Ułożenie w WC- glazury 55m2, gres 16 m2, oraz roboty jak wyżej. Wymiana starego pokrycia dachowego z papy na lepiku na papę termozgrzewalną.

· wykonano montaż krat okiennych w MGCK w Choroszczy w pomieszczeniu biblioteki i komputerów, remont pomieszczenia w parku pałacowym, przystosowanie WC na potrzeby imprez przy Pałacyku Branickich, przystosowanie pomieszczenia na archiwum, malowanie ze szpachlowaniem, montaż zamków i krat, wymiana skrzydła drzwiowego w w-c oraz zamontowanie krat,

· wykonano zadaszenie wejściowe do pomieszczeń socjalnych z materiałów rozbiórkowych i złomowych o konstrukcji stalowej, krytego blachą stalową ocynkowaną, względnie wymiana lub naprawa pokrycia papowego na budynkach garaży Bazy Sekcji Obsługi.

ROK 2005

· remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy- pok. Nr 19 - I piętra polegający na, zeskrobaniu i zmyciu starej farby, 2-3 krotnym szpachlowaniu i malowaniu farbą emulsyjną, wykonanie sufitów podwieszanych typu THERMATEX, wymiana podkładów betonowych i posadzek właściwych typu wykładzina wraz z oblistwowaniem, wymiana + uzupełnienie instalacji elektrycznej z osprzętem (zlecenie obce),wymiana stolarki drzwiowej - sala konferencyjna, wykonanie mebli biurowych USC - archiwum z transportem i montażem.

· montaż krat okiennych w pomieszczeniu galerii w budynku MGCK w Choroszczy oraz montaż nowo-wykonanych w pom. bibliotecznych i gab. Dyrektora, montaż skrzydeł drzwiowych ( wraz z ich renowacją), wykonanie i montaż balustrady na klatce schodowej, malowanie z gruntowaniem i szpachlowaniem pomieszczeń korytarza wejściowego, pok. dyrektora, pom. biblioteki; pom. instruktorów, magazynek + rozpoczęcie robót w W-C dla instruktorów, częściowa naprawa lamperii w sali baletowej, zabetonowanie kanału c.o., usunięcie awarii c.o; wywóz śmieci i starych mebli.

ROK 2006

  • wykonanie bramy wjazdowej na parking Urzędu Miejskiego w Choroszczy – 4 413 zł,
  • generalny remont w budynku komunalnym przy ul. Słonecznej w Choroszczy – 15 793 zł oraz prace modernizacyjne – 7 296 zł,

· wykonano termomodernizację w budynku komunalnym położonym w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29 polegającej na wymianie starych okien, modernizacji c.o., ocieplenie stropodachu,

· nastąpiła wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym położonym w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29 z płyty falistej azbestowo-cementowej na blachę stalową ocynkowaną oraz przeprowadzono wzmocnienie stropu.

· wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku komunalnego (mieszkalny ) przy ul. Sienkiewicza 25 i do budynku Bazy Sekcji Obsługi przy ul. Mickiewicza 28 D.

d) przystanków ZOKM i PKS

ROK 2002

· nastąpiło uzupełnianie i malowanie siedzisk, szyb osłonowych, wymiana połamanych siedzisk, zadaszeń bieżące naprawy i konserwacja całoroczna według potrzeb - przystanki ZOKM i PKS, rejon miasta Choroszczy.

· wykonano 4-ry nowe przystanki PKS-u ( Kol. Rogowo, Pańki, Izbiszcze, Majątek Rogowo) o konstrukcji spawanej z kształtowników stalowych zabezpieczonych farbą antykorozyjną i nawierzchniową, siedziska drewniane, boki i dach z blachy stalowej ocynkowanej nitowane do konstrukcji., pokrycie dachowe z blachy ocynkowane.

ROK 2003

· nastąpiło uzupełnianie i malowanie siedzisk i konstrukcji stalowych, wymiana zniszczonych szyb osłonowych, bieżące naprawy i konserwacja, sprzątanie – przystanki ZOKM i PKS w rejonie miasta Choroszczy.

· wykonano naprawy i drobne remonty wiat przystankowych polegające na uzupełnianiu starego pokrycia dachowego z eternitu, uzupełnianie siedzisk drewnianych oraz ich malowanie - przystanki PKS-u w rejonie gminy Choroszcz (szosa W-wska + Kruszewska) - koszt ogółem za 2003r.= 2 025,92zł.

ROK 2004

· nastąpiło uzupełnianie i malowanie siedzisk i konstrukcji stalowych na przystankach ZOMK i PKS z rejonu miasta Choroszcz i dróg lokalnych, wymiana zniszczonych szyb osłonowych, bieżące naprawy i konserwacja, sprzątanie, montaż tablic miejscowości, wymiana uszkodzonych i połamanych znaków drogowych, uzupełnianie wyrw drogowych masą bitumiczną metodą na sucho.

ROK 2005

· wymieniono uszkodzone ściany z plexi bezbarwnego na przystanku we wsi Porosły oraz inne drobne naprawy- koszt 1 362, 45 zł.

ROK 2006

· wykonano wymianę zadaszenia 10- ciu przystanków położonych w pasie drogowym drogi Warszawa – Białystok z płyt falistych azbestowo-cementowych na blachę stalową ocynkowaną oraz dokonano drobnych napraw siedzisk, rozpoczęto gruntowny remont polegający na uzupełnianiu tynków i malowaniu– 4 480,81 zł.

3. Osiągnięcia i efekty rzeczowe

a) Budowa wodociągów miejskich i wiejskich w latach 2002 – 2006

Tabela 16: Budowa wodociągów na terenie gminy Choroszcz w latach 2002 – 2006

L.p.

Inwestycja

Koszt [zł]

Rok 2002

1.

Na terenie miasta wybudowano studnię głębinową

49 989

2.

Wodociąg - odcinek od Al. Niepodległości do ul. Mickiewicza

4 023

3.

Na terenie gminy zwodociągowano wsie: Czaplino – 4 276m

128 121

4.

Dzikie – 185m

13 290

5.

Ogrodniki – 1 506m

40 608

6.

Śliwno – 5 012m

111 129

7

Wykonano dokumentację na wodociąg Złotoria - Podlesie

9 491

Łączna długość sieci wodociągowej wyniosła 10 979m

356 651

Rok 2003

1.

Na terenie miasta zwodociągowano ul. 3-go Maja długości 907m

32 135

2.

Na terenie gminy zwodociągowano wsie: Dzikie – 185m

1 620

3.

Ogrodniki II etap – 1 354m

46 009

4.

Złotoria – Podlesie – 2 918m

89 168

5.

Złotoria – zakupiono sprężarkę

13 135

6.

Rogowo – zakupiono agregat pompowy

11 060

7.

Niezależnie od powyższego wykonano dokumentację na wodociąg w Śliwnie – II etap

13 214

Łączna długość wykonanej sieci wyniosła 5 364m, a nakłady na inwestycje wodociągowe wyniosły 206 341 zł.

206 341

Rok 2004

1.

Na terenie miasta wybudowano kontenerową stację uzdatniania wody

281 747

2.

Wykonano dokumentację wodociągową na os. Wichrowe Wzgórza

4 675

3.

Na terenie gminy dokonano remontu budynku hydroforni we wsi Złotoria

66 196

4.

Zakupiono agregat pompowy do hydroforni we wsi Złotoria

11 269

5.

We wsi Krupniki wykonano przyłącza wodociągowe - 223m

12 477

6.

Na budowę wodociągu Krupniki – Kol. Oliszki wykonano dokumentację

13 157

Łącznie na zaopatrzenie w wodę wydatkowano

389 521

Rok 2005

1.

Na terenie miasta Choroszcz dokonano wodociągowania w os. Wichrowe Wzgórza – 1 134m

48 790

2.

Wykonano przyłącze w ul. Szpitalnej

8 820

3.

Wykonano przyłącze wodociągowe w ul. Powstania Styczniowego (szkoła podstawowa)

12 000

4.

Na terenie gminy wykonano wodociągi we wsi Śliwno – 3 176m

71 155

5.

Wodociągi we wsi Krupniki i Oliszki – I etap – 794m

46 150

6.

Wodociąg we wsi Dzikie – 246m

16 040

7.

We wsi Złotoria dokonano dalszego remontu budynku hydroforni

3 535

8.

Zakupiono kompresor do hydroforni we wsi Złotoria

6 034

9.

We wsi Rogowo dokonano remontu budynku hydroforni

5 046

Łącznie wykonano 4 550m sieci wodociągowej

217 570

Rok 2006

1.

Na terenie miasta wykonano dokumentację na budowę wodociągu w ul. Wojska Polskiego i Kościuszki

4 000

2.

Na terenie gminy wykonano dokumentację na budowę wodociągu we wsiach Złotoria – Cegielnia, Złotoria – Cmentarz, Kol. Oliszki, Oliszki, Kol. Porosły. Roboty budowlane zostaną wykonane przez ZEC i W w Choroszczy

15 000

Łącznie wydatkowano

19 000

Reasumując w latach 2002 – 2006 na terenie miasta ułożono 2 041 m sieci wodociągowej, a na terenie gminy 19 869m (łącznie: 21 910m) na co wydatkowano 1.189.083 zł. W wymienionym okresie do wodociągów podłączyło się około 400 gospodarstw domowych.

b) Kanalizacja sanitarna i deszczowa na terenie miasta i gminy w latach 2002-2006

Tabela 17: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminie Choroszcz w latach 2002 -2006

L.p.

Inwestycja

Koszt [zł]

Rok 2002

1.

Na terenie miasta wykonano kanał sanitarny w Al. Niepodległości o długości 1943m oraz kanał deszczowy o długości 803m, kanalizację tłoczną 341m, przykanaliki - 217m oraz 3 przepompownie

441 316

2.

Zakup prasy do osadu

15 020

3.

Na terenie gminy w miejscowości Klepacze na ul. Kolejowej wykonano kanał sanitarny długości 2017m oraz przyłącza dł 638m

120 000

Rok 2003

1

Na terenie miasta wykonano kanalizację deszczową na ul. Ks. Pieściuka - 519m

45 937

2.

Kanalizację sanitarną na ul. Niepodległości (za roboty w 2002 r.)

19 419

3.

Kanalizację sanitarną na ul. Białostockiej, Kościuszki, ks. Pieściuka o długości 2 668m, Zastawie I

444 256

4.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej na ul. Białostockiej, Kościuszki

17 223

5.

Wykonano dokumentację Zastawie II, III oraz ul. 3-go Maja

4 864

6.

Zakup dmuchawy w oczyszczalni

103 571

7.

Zakup zespołu odzysku wody

17 000

8.

Zakup pompy zatapialnej

18 306

9.

Zakup ciągnika i przyczepy do oczyszczalni ścieków

71 692

10.

Na terenie gminy wykonano kanalizację sanitarną Klepaczach na ul. Wodociągowej i Niewolnica (projekt)

11 500

11.

Kanalizacja sanitarna w Krupnikach (projekt)

15 970

12.

Dokumentacja kanalizacji w Klepaczach na ul. Łagodnej, Cichej, Nadrzewnej, Piaskowej, Długiej, Ładnej, Dolnej

9 776

13.

Zakup pompy zatapialnej – Klepacze

15 161

Rok 2004

1.

Na terenie miasta zrealizowano kanalizację sanitarną przy ul. 3-go Maja -250m

100 989

2.

Kanalizacja sanitarna Zastawie I – 69m

11 500

3.

Wykonanie dokumentacji kanalizacji Zastawie II, III

10 947

4.

Zakup dmuchawy do oczyszczalni

8 325

5.

Zakup pompy zatapialnej w ul. Dominikańskiej

5 047

6.

Na terenie gminy wykonano kanalizację sanitarną w Klepaczach ul. Niewodnicka i Wodociągowa – długość 3 148m

785 982

7.

Dokumentacja na kanalizację sanitarną Klepacze, Krupniki

22 938

Rok 2005

1.

Na terenie miasta wykonano rozbudowę kanalizacji w Zastawiu I – 42m

8 200

2.

Wykonanie dokumentacji na Al. Niepodległości, ul. Mickiewicza, Nowosiółki

45 847

3.

Wykonanie dokumentacji kan. Sanitarnej na Zastawiu II i III

13 884

4.

Zakup przepływomierza elektrycznego i dmuchawy w oczyszczalni

14 470

5.

Zakup samochodu specjalnego do udrażniania kanalizacji

58 479

6.

Na terenie gminy wykonano dodatkowe przyłącze w Klepaczach na ul. Niewodnickiej i Wodociągowej – 75m

68 578

7.

Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w Klepaczach, Krupnikach, Porosłach

125 638

Rok 2006

1.

Na terenie miasta wykonano przygotowanie dokumentacji na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodległości, ul. Mickiewicza i Os. Nowosiółki

9 800

2.

Na terenie gminy wykonano przygotowania dalszej dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Klepaczach, Krupnikach, Porosłach, kol. Porosłach, Łyskach, Jeronikach

80 000

W latach 2002 – 2006 na terenie miasta wybudowano 5 878m kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a na terenie gminy – 6 446m. Łączne nakłady inwestycyjne w tym główna kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków w wymienionym okresie wyniosły 2 741 635 zł.

c) Roboty budowlane drogowe

Tabela18: Roboty budowlane drogowe

L.p.

Inwestycja

Koszt [zł]

Rok 2002

1.

Wykonano projekt przebudowy ul.Białostockiej

10 000

2.

Projekt ul. Kolejowej w Klepaczach

7 000

3.

Dokonano dotacji dla Starostwa Powiatowego na budowę drogi powiatowej Dzikie

175 000

Rok 2003

1.

Dokonano przebudowy ul. Białostockiej i Kościuszki o długości łącznej 807m

676 840

2.

Dokonano przebudowy ul. Żółtkowskiej 900m

195 007

3.

Wykonano drogę Kościuki – Zaczerlany 1950m

251 611

4.

Sporządzono dokumentację przebudowy ulic Akacjowej i ks. Pieściuka

12 433

5.

Sporządzono dokumentację na przebudowę drogi Kruszewo – Izbiszcze

16 542

6.

Sporządzono dokumentację na przebudowę drogi w Barszczewie

20 000

7.

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego na drogę w Dzikich

150 000

Rok 2004

1.

Dokonano przebudowy drogi Izbiszcze – Kruszewo – 4 702m

989 425

2.

Wykonano nawierzchnię na ul. ks. Pieściuka – 165m

111 723

3.

Wykonano nawierzchnię na ul. Piłsudskiego – 312m

219 085

4.

Wykonano przebudowę ul. Akacjowej - 312m`

347 611

5.

Przekazano dotację Starostwu Powiatowemu na budowę drogi Czaplino

138 144

Rok 2005

1.

Przebudowano ulicę w Barszczewie - 2000m

362 564

2.

Dokonano budowę drogi rolniczej w Barszczewie – 1000m

64 897

3.

Dokonano przebudowy układu komunikacyjnego ul. Powstania Styczniowego – 578m, ul. Ogrodowej – 257m

2 108 281

4.

Dokonano przebudowy ul. Szpitalnej w Choroszczy – 234m

200 000

5.

Sporządzono dokumentację na drogi Krupniki – Klepacze

34 855

6.

Sporządzono dokumentację na drogę w Kol. Dzikie

17 860

7.

Sporządzono dokumentację na ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy

29 280

8.

Sporządzono dokumentację na ul. Ogrodową w Choroszczy

24 352

Rok 2006

1.

Przebudowano drogę gminną Krupniki – Klepacze

385 994

2.

Dokonano przebudowy układu komunikacyjnego m. Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi - etap I: ul. Powstania Styczniowego, ul. Ogrodowa – 430m, droga Dzikie kol. Dzikie – 1790m

3 330 008

3.

Dokonano przebudowy ulicy w Barszczewie

320 000

4.

Wykonano dokumentację przebudowy dróg gminnych

52 000

5.

Wykonano dokumentację na przebudowę ulicy Kolejowej w Klepaczach

15 000

Łącznie w latach 2002 – 2006 na terenie miasta i gminy przebudowano, zmodernizowano lub wybudowano 19 700 m. ulic i dróg. Łączny nakład ze środków inwestycyjnych na drogi i ulice wyniósł w tym okresie 10.420.923zł.

Niezależnie od powyższego na utrzymanie dróg publicznych, to jest bieżące ich utrzymanie wydatkowano:

- w roku 2002 kwotę 209 310 zł. wykonując następujące zadania:

1. Profilowanie dróg – 38 069 zł.

- drogi gruntowe i żwirowe profilowane były na bieżąco w zależności od zgłoszonych lokalnych potrzeb.

2. Utrzymanie oznakowania – 3 561 zł.

- zakupiono i wymieniono 20 szt. znaków, uzupełniono zabezpieczenia łańcuchowe w ulicy przy kościele w Choroszczy oraz wykonano dwa przejścia dla pieszych.

3. Utrzymanie mostów i przepustów – 9 736 zł.

- wykonano remont mostu drewnianego w Krupnikach,

- wykonano przepusty w ul. Dolnej w Klepaczach oraz w Maj. Rogowo,

- zakupiono materiały na poręcze do Kol. Gaj.

4. Ułożono chodniki – 65 382 zł, z tego:

- ul. Dominikańska – 33 254 zł,

- Rynek 11-go Listopada (dokończenie) – 10 775 zł,

- przejście dla pieszych od ul. Akacjowej do ul. Sienkiewicza – 3 716 zł,

- w Kruszewie – 14 609 zł,

- zakupiono płytki na chodnik w Klepaczach – 2 012 zł,

- wykonano remont chodnika w ul. Białostockiej – 1 015 zł.

5. Przeprowadzono remont przystanków na kwotę 7 223 zł

- wykonano i ustawiono 4 wiaty przystankowe w Maj. Rogowo, Kol. Rogowo, Izbiszczach i Pańkach.

- odnowiono i odmalowano przystanki przy Szosie Kruszewskiej.

6. Remont nawierzchni bitumicznej – 4 479 zł.

- wykonano remonty cząstkowe masą asfaltową na zimno oraz asfaltobetonową w ul. Powstania Styczniowego oraz w Łyskach i Babinie.

7. Żwirowanie i ulepszanie dróg gruntowych – 69 361 zł.

Utrzymanie dróg żwirowych i gruntowych polegało na likwidacji miejsc przełomowych i zapewnieniu przejezdności w okresie wiosennym, żwirowaniu i uzupełnieniu ubytków w nawierzchni żwirowej oraz ulepszeniu dróg gruntowych poprzez dowiezienie żwiru i pospółki.

Wykonano m. in.:

- żwirowanie Kol. Porosły – 1 200m,

- dojazd do Kol. Oliszki dł. 65m,

- ulepszenie drogi Żółtki – Kol. Dzikie dł. 300m,

- ulepszenie drogi rolniczej Izbiszcze dł. 1 200m,

- dojazd do Ruszczan dł. 120m,

- ulepszenie dróg rolniczych na terenie Kościuk i Kol. Rogowo dł. 800m.

8. Wykonano podkłady geodezyjne i dokumentację przebudowy ul. Białostockiej i Kościuszki – 11 499 zł.

- w roku 2003 kwotę 331 548 zł. wykonując następujące zadania:

1. Równanie i ulepszanie dróg równarką – 64 229 zł, drogi żwirowe i gruntowe ulepszane były na bieżąco w zależności od lokalnych potrzeb. Wykonano również odnowę dróg gruntowych z regulacją profilów oraz rowami.

2. Wymieniono 30 znaków drogowych – 5 491 zł.

3. Wykonano przepusty na drodze Kruszewo – Izbiszcze, Choroszcz – Żółtki, Zastawie II – Barszczewo, Zastawie I oraz przeprowadzono remont mostu drewnianego w Sienkiewiczach – 11 000 zł,

4. Wykonano bieżące naprawy przystanków oraz uzupełniono uszkodzone obudowy i ławki – 2 009 zł.

5. Przeprowadzono cząstkowe remonty nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno – 1 655 zł.

6. Wykonano chodnik w Zaczerlanach o dł. 1 000m oraz w ul. Skandynawskiej w Klepaczach o dł. 100m – 63 099 zł.

7. Żwirowanie i ulepszanie dróg gminnych – 87 602 zł. Roboty wykonywano przy likwidacji miejsc przełomowych i zapewnienie przejezdności w okresie wiosennym z uzupełnieniem ubytków nawierzchni żwirowych oraz ulepszono drogi gruntowe i dojazdy do osiedli.

8. Odnowiono drogę gruntową Kościuki – Rogowo – 21 186 zł, z tego: ze środków budżetu gminy wydano 1 186 zł, pozostała kwota została refundowana przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

9. Wykonano uzupełnienie poboczy na drodze Choroszcz – Żółtki o dł. 900m i Krupniki – Białystok o dł. 100m – 20 200 zł.

10. Wykonano niwelację terenu ul. Piaskowej w Klepaczach – 14 400 zł.

11. Wykonano badanie nośności nawierzchni, dokumentację niezbędną do remontów dróg, pomiar inwentaryzacyjny, nadzór inwestorski – 13 978 zł.

12. Wykonano dodatkowe roboty zabezpieczające pobocze w ul. Zastawie i utrzymanie przejezdności w ul. Pieściuka – 16 045 zł.

13. Ulepszono drogę w Kol. Porosły o dł. 1,3 km – 22 175 zł. Na powyższe zadanie mieszkańcy wsi Porosły wpłacili 19 610 zł.

- w roku 2004 kwotę 344 921 zł. wykonując następujące zadania:

1. Równanie i profilowanie dróg żwirowych i gruntowych równarką – 48 737 zł.

2. Wymiana i ustawianie znaków drogowych – 7 452 zł (tablice z nazwami ulic w Choroszczy i Klepaczach, tablice miejscowości: Kol. Porosły, Łyski, Jeroniki, znaki ostrzegawcze).

3. Odnowa nawierzchni bitumicznej na dł. 300m Babino – Sawino – 20 984 zł.

4. Ulepszenie chodnika w Dzikich z kostki brukowej 755 m² – 44 690 zł.

5. Remonty nawierzchni bitumicznych masą na zimno – 2 778 zł.

6. Remonty mostów, przepustów i zjazdów – 10 897 zł (Barszczewo, Złotoria Podlesie, ul. Białostocka, most w Krupnikach – remont przyczółków, Kol. Porosły).

7. Likwidacja przełomów, bieżące utrzymanie przejezdności, odnowa i ulepszenie dróg gruntowych i żwirowych – 200 464 zł:

- Złotoria Podlesie – 1,5 km,

- ul. Myśliwska, Letnia, Cicha, Spokojna, Piaskowa w Klepaczach – 1 km,

- ul. Rybacka, Wodociągowa, Spławikowa, ul. Piaskowa, os. 3-go Maja, Konwaliowa – 1,2 km,

- Konowały – 0,12 km,

- Porosły – 0,5 km,

- Oliszki – 0,2 km,

- Kol. Gajowniki – 0,3 km.

8. Po wykonaniu przebudowy drogi Kruszewo – Izbiszcze został wykonany chodnik we wsi Kruszewo 100m² z płyt chodnikowych oraz zabezpieczenia (poręcze drogowe po łuku) za kwotę 8 919 zł. Robót tych nie zakwalifikowano do programu SAPARD.

- w roku 2005 kwotę 489 504 zł. wykonując następujące zadania:

1. Równanie i profilowanie dróg równarką – 63 000 zł.

2. Remont przystanków autobusowych – 1 342 zł.

3. Remont nawierzchni bitumicznych - 38 200 zł – wykonano bieżące remonty masą na zimno w ilości 6 ton oraz masą na gorąco - 5 ton. Wykonano regenerację nawierzchni bitumicznych przez powierzchniowe utrwalenie w Łyskach 1 235 m² oraz ul. Żółtkowskiej 200 m².

4. Remont mostów i przepustów – 24 000 zł.

- wykonano wymianę pokładu drewnianego mostu w Porosłach oraz częściową wymianę w ul. Białostockiej,

- wykonano przepusty rurowe w Barszczewie, Kościukach, Kol. Porosły, ul. Białostockiej, Kościuszki, Branickiego w Choroszczy.

5. Utrzymanie oznakowania – 10 108 zł.

- wymiana słupków i znaków z nazwami ulic – 4 szt.,

- wymiana znaków 20 szt.,

- tablic miejscowości i drogowskazów – 5 szt.,

- ustawienie progu zwalniającego w ul. Żółtkowskiej,

- malowanie słupków i barier łańcuchowych.

6. Likwidacja przełomów – 50 000 zł.

- utrzymanie przejezdności, odwodnienie korpusu drogowego w okresie wiosennych i jesiennych roztopów.

7. Odnowa dróg gruntowych i żwirowych i odtworzenie lub zmiana przebiegu istniejących dróg – 227 000 zł., w tym:

- Kol. Dzikie dł. 120m (odtworzenie trasy) – 15,8 tys. zł.,

- Mińce (odtworzenie trasy) dł. 120m – 8,0 tys. zł.,

- Zastawie III dł. 800m zmiana trasy – 17,7 tys. zł.,

- Śliwno (dojazd do stacji trafo) 300m – 10,0 tys. zł.,

- dojazd do Kol. Gajowniki 14, 200m – 6 tys. zł.,

- Pańki odnowa (droga zagumienna) 250m – 8,0 tys. zł.,

- Złotoria do cegielni 1 km – 30,0 tys. zł.,

- ul. 3-go Maja (uzupełnienia) – 6,0 tys. zł.,

- ul. Zamkowa trylinka na skrzyżowaniu z ul. Dominikańską – 6,0 tys. zł.,

- ul. Łąkowa os. Nowosiółki – 300m – 6,0 tys. zł,

- Dojazd do łąk od ul. Branickiego 800m – 20,0 tys. zł,

- od ul. Zastawie I (rów i przepusty) 150m – 4,0 tys. zł,

- Sienkiewicze 250m podbudowa z kory asfaltowej – 27,0 tys. zł,

- Droga gminna nr. 70 wzdłuż drogi A-8 – 4,0 tys. zł,

- Gajowniki do wiatraku 100m – 3,0 tys. zł,

- Dojazd Kol. Kościuki 100m – 3,0 tys. zł,

- Kościuki – Kol. Rogowo 200m – 15,0 tys. zł,

- GIZO – Złotoria Cegielnia- wykonanie dojazdu asfaltowego 60m – 28,0 tys. zł,

- dojazd ul. Piaskowa w Klepaczach 250m – 6,0 tys. zł,

- Os. od Al. Niepodległości nasypy 100m – 4,0 tys. zł

8. Inne roboty (projekty, koszenie traw, pobocza), paliwo do piły spalinowej i zagęszczarki, materiały i narzędzia do prac ręcznych, opłaty – 10 957 zł.

- w roku 2006 kwotę 226 514 zł. wykonując następujące zadania:

  • w pierwszym półroczu

1. Profilowanie dróg żwirowych i gruntowych równarką – 36 073 zł.

2. Utrzymanie przejezdności dróg – 38 419 zł.

3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w Babinie, Oliszkach i Zastawie I –

4 556 zł.

4. Rozpoczęto budowę parkingu przy nowym cmentarzu – 3 189 zł.

5. Odnowę i ulepszenie dróg gruntowych i żwirowych – 120 170 zł:

- Kol. Rogówek, Majątek Rogowo, Kol. Ruszczany,

- Klepacze – ul. Spokojna, Sosnowa, Wierzbowa,

- Barszczewo do drogi Sienkiewicze,

- Czaplino (za tartakiem),

- Kol. Gaj i dojazd do cmentarza w Choroszczy,

- Śliwno, Kruszewo (po robotach wodociągowych),

- Kościuki – Topilec,

- droga zagumienna w Oliszkach.

  • w drugim półroczu

1. Poprawa odwodnienia w Ruszczanach – 71 193 zł,

2. Kanał deszczowy w Klepaczach ul Dolna - 16 960 zł,

3. Wykonanie parkingu przy cmentarzu - 6000 zł,

4. Odnowa ulicy Koloni Gaj – 3 824zł,

5. Ulica Sienkiewicza –chodnik - 3 658zł

d) Pozostałe wydatki inwestycyjne w latach 2002 – 2006

Tabela 19: Wydatki środków inwestycyjnych gminy Choroszcz na lata 2002 -2006.

L.p.

Inwestycja

Koszt [zł]

Rok 2002

1.

Budowa gimnazjum w Choroszczy

1 318 439

2.

Budowa świetlicy OSP Choroszcz

76 665

Rok 2003

1.

Budowa hali sportowej

58 414

Rok 2004

1.

Budowa hali sportowej w Choroszczy

523 630

2.

Termomodernizacja szkoły w Choroszczy

653 681

3.

Termomodernizacja szkoły w Kruszewie

247 834

4.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

77 917

5.

Zakupy inwestycyjne PSP (dotacja). Zakup samochodu IVECO OSP w Choroszczy

15 000

Rok 2005

1.

Budowa hali sportowej w Choroszczy

633 549

2.

Modernizacja ciepłowni

158 549

3.

Wyposażenie i zagospodarowanie hali sportowej

242 795

4.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

228 269

5.

Przebudowa oświetlenia na ul. Powstania Styczniowego

147 925

6.

Zakupy inwestycyjne PSP (dotacja).

20 000

Rok 2006

1.

Budowa hali sportowej

1 028 014

2.

Zagospodarowanie terenu i wyposażenia kompleksu żywieniowego przy Zespole Szkół

472 159

3.

Zagospodarowanie terenu Placu Brodowicza

316 450

4.

Przebudowę stropu i dachu na budynku dawnej fabryki włókienniczej Moesów

254 000

5.

Termomodernizacja budynku dawnej fabryki włókienniczej Moesów

688 000

6.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii

366 000

7.

Założenie monitoringu w budynku Zespołu Szkół

20 310

8.

Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy

22 000

9.

Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Powstania Styczniowego

50 000

10.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

243500

11.

Regionalna Izba Tradycji w Kruszewie

119 560

12.

Zakup samochodu

90 000

13.

Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Choroszczy

153 000

Razem w latach 2002 – 2006 na powyższe cele wydatkowano 10.236.350 zł

Jak wynika z powyższego w latach 2002 – 2006 na inwestycje wydatkowano na terenie miasta i gminy Choroszcz kwotę 24.591.978 zł.

e) Pozyskane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych

Tabela 20: Środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych

L.p.

Opis

Wartość[zł]

Rok 2002

1.

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kanalizację sanitarną w Klepaczach

120 000

2.

Z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń na świetlicę OSP Choroszcz

4 000

3.

Z budżetu państwa na kanalizację sanitarną w Al. Niepodległości

133 000

Rok 2003

1.

Z SAPARD - na budowę ul. Białostockiej i Kościuszki

241 946

2.

Z SAPARD – na kanalizację sanitarną ul. Białostocka, Kościuszki, Pieściuka, Zastawie I w Choroszczy

200 000

3.

Z Funduszy Rekultywacyjnych – na modernizację drogi Kościuki – Kol. Rogowo

21 186

Rok 2004

1.

Z SAPARD - na budowę drogi Kruszewo - Izbiszcze

396 572

2.

Z ZPORR - na modernizację stacji kontenerowej uzdatniania wody w Choroszczy

176 839

3.

Z budżetu państwa – na modernizację stacji kontenerowej uzdatniania wody w Choroszczy

23 149

4.

Z MEN – na budowę hali sportowej w Choroszczy

200 000

Rok 2005

1.

Z SAPARD - na kanalizację sanitarną ul. Niewodnickiej i Wodociągowej w Klepaczach

339 214

2.

Z Funduszy Rekultywacyjnych – na modernizację drogi dojazdowej w Barszczewie

25 000

3.

Z ZPORR - na modernizację ul. Akacjowej

220 633

4.

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej – na budowę hali sportowej

200 000

5.

Z budżetu państwa na modernizację ul. Akacjowej w Choroszczy

3 200

Rok 2006

1.

Z ZPORR – na modernizację kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy

6402875

2.

3.

4.

5

Z budżetu państwa – na przebudowę układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi

Z ZPORR - na przebudowę układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami

dojazdowymi – etap I, w tym:

a) Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy,

b) Przebudowa ul. Ogrodowej w Choroszczy,

c) Przebudowa drogi Dzikie –Kol. Dzikie

Z SPO - Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – na Regionalną Izbę Tradycji w Kruszewie

Z MEN – budowa hali sportowej

424 149

2417 910

87 700

200 000

Łącznie w latach 2002 – 2006 pozyskano z zewnątrz na cele inwestycyjne 11. 423.224 zł.

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej „Wrota Podlasia” – jesteśmy pod względem składania projektów o środki unijne gminą wyróżniającą się – złożyliśmy najwięcej wniosków – tj. dwanaście. W następnej kolejności znalazły się gmina Brańsk – dziesięć wniosków oraz Bielsk i Czeremcha, które złożyły po dziewięć wniosków.

Z powiatów najbardziej aktywnymi były powiat białostocki i wysokomazowiecki – po dwanaście wniosków, Bielsk Podlaski – jedenaście wniosków i hajnowski – dziesięć wniosków.

Wśród miast najbardziej aktywna była Łomża – piętnaście wniosków oraz Białystok i Suwałki – po siedem wniosków.

f) Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w latach 2002 -2006

Tabela 21: Modernizacja oświetlenia w latach 2002 -2006

Rok 2002

- Zastawie I - 4 opr.,

- Ul. Mickiewicza – 3 opr.,

Rok 2003

- rozpoczęto wymianę oświetlenia na energooszczędne w ilości 948 lamp,

- roboty zakończono na początku 2004r. – oszczędność na zużyciu energii po wymianie wynosi około 100 tys. złotych rocznie

Rok 2004

- Choroszcz - ul. Ogrodowa – 4 opr.,

- Choroszcz - ul. 3 Maja – 1opr.,

- Choroszcz - ul Mickiewicza – 1 opr.,

- Choroszcz - Powstania Styczniowego – 3 opr.,

- Klepacze – ul. Krótka - 1 opr.,

- Klepacze – ul. Piaskowa – 1 opr.,

- Sienkiewicze – 1opr.,

- Barszczewo – 3 opr.,

- ul. Wodociągowa, Narwiańska, Wędkarska – 18 opr.,

- Złotoria – 1 opr.,

Rok 2005

- Osiedle – ul. Rumiankowa – 14 opr.,

- Konowały – 1opr.,

- Krupniki – 5 opr.,

- Klepacze – ul. Graniczna – 1opr.,

- Klepacze – ul. Sucha – 2 opr.,

- Klepacze – ul. Poprzeczna – 1opr.,

- Choroszcz – ul Piaskowa – 1 opr.,

- Choroszcz – ul. Szkolna do Ogrodowej – 1opr.,

- Kolonia Porosły – 3 opr.,

- Osiedle Porosły – 14 opr.,

- Krupniki w stronę ulicy Toczewskiego – 14 opr.,

Rok 2006

- ul. Rybacka – 2opr.,

- ul. Baczyńskiego i Kościuszki - -3 opr.,

- Łyski – 1 opr.,

- Jeroniki – 2 opr.,

- Ogrodniki – 4 opr.,

- Choroszcz - Powstania Styczniowego – 3 opr.,

- Kolonia Porosły – 1 opr.,

- Klepacze – ul .Gliniana – 2 opr.

- Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich – 6 opr.

V. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

1. Zaopatrzenie w wodę

Gmina Choroszcz zaopatrywana była w wodę:

- z ujęć wód podziemnych w Choroszczy, Barszczewie, Rogowie i Złotorii o łącznej wydajności 7800 m³/dobę (przy wydajności urządzeń do uzdatniania wody 4450 m³/dobę),

- w Klepaczach poprzez zakup wody z Wodociągów Białostockich realizowany w dwóch studniach wodomierzowych na granicy m. Białystok i Gminy Choroszcz.

Łączna długość wodociągowej sieci rozdzielczej wyniosła w 1995 r. -58,6 km, a w roku 2005 (stan na dzień 31.12.2005r. ) – 151,5 km.

Łączna ilość odbiorców wody wzrosła z 941 w roku 1995 do 2074 w 2005r. (stan na dzień 31.12.2005r.).

W poszczególnych latach sprzedaż wody wyniosła:

- 2003r.- 326098 m³ (w tym Klepacze 20002 m³)

- 2004r.- 316920 m³ (w tym Klepacze 19800 m³)

- 2005r.- 332632 m³ (w tym Klepacze 22102 m³)

- 01.01.2006r – 30.06.2006r. – 164105 m³ (w tym Klepacze 11523 m³)

Do obsługi stacji uzdatniania wody w Choroszczy, Barszczewie, Rogowie i Złotorii, Oczyszczalni Ścieków w Choroszczy, Kotłowni Miejskiej w Choroszczy oraz płukania sieci wodociągowej zużyto w poszczególnych latach następujące ilości wody:

- 2003r.- 50735 m³

- 2004r.- 46130 m³

- 2005r.- 44724 m³

- 01.01.2006r – 30.06.2006r. – 19782 m³

W procesie uzdatniania woda jest odżelaziana, odmanganiana i okresowo ( tylko sporadycznie w przypadku wystąpienia takiej konieczności) chlorowana.

Nad jakością wody czuwa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, która sprawuje nadzór nad ujęciami wody i wodociągami. Jakość wody odpowiada wymaganiom normy.

2. Oczyszczanie ścieków

W okresie do 15.04.1998r. ścieki z m. Choroszcz oczyszczane były w trzech osadnikach gnilnych typu OGM – 1- o całkowitej pojemności użytkowej 288 m³ (96 m³ każdy). Zapewniało to zatrzymanie ścieków na okres 1,14 doby, co było okresem zbyt krótkim, aby uzyskać efekty oczyszczania. Efektem niedostatecznego oczyszczania ścieków były kary, jakie zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji płacił za przekroczenia dopuszczalnych, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym ładunków zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach. Średniodobowy (za okres 01.07.1995r. do 15.04.1998r. tj. przed uruchomieniem Oczyszczalni Ścieków w Choroszczy) dopływ ścieków wynosił 252 m³/dobę.

W 1995r. ścieki odprowadzane były z m. Choroszcz od 83 dostawców natomiast w 2005r. ( stan na dzień 31.12.2005r.) od 538 dostawców ( w tym 111 przyłączy kanalizacyjnych w Klepaczach). Długość sieci kanalizacyjnej wzrosła z 5,4 km w Choroszczy w 1996r. (stan na 31.12.1996.) do 29,5 km (w tym 7,5 km w Klepaczach) w 2005r. (stan na 31.12.2005r.).

Na sieci kanalizacyjnej znajduje się 5 pompowni ścieków w Choroszczy i 5 pompowni ścieków w Klepaczach. Ścieki z Klepacz pompowane są na oczyszczalnię ścieków w Białymstoku eksploatowaną przez Wodociągi Białostockie.

Ilość odprowadzanych ścieków (wg. danych ze sprzedaży) w poszczególnych latach wyniosła:

- 2003r. - 278787 m³ ( w tym Klepacze 5675 m³),

- 2004r. – 280943 m³ ( w tym Klepacze 6979 m³),

- 2005r. – 282235 m³ ( w tym Klepacze 8292 m³),

- 01.01.2006r. – 30.06.2006r. – 134823 m³( w tym Klepacze 5442 m³).

co w przeliczeniu na średniodobowy odpływ ścieków wynosi:

- w Choroszczy – łącznie ze ściekami dowożonymi – (za okres 01.01.2003r. do 30.06.2006r.) 638,7 m³/dobę.

- w Klepaczach ( za okres 01.01.2003r. do 30.06.2006r.) 20,7 m³/dobę.

Wyniki badań kontrolnych ścieków oczyszczonych (za okres 01.01.2003r. do 31.12.2005r.) wykazały osiągnięcie przez Oczyszczalnię Ścieków w Choroszczy następującego stopnia redukcji zanieczyszczeń:

- BZT5 – 96,7 %

- Zawiesiny – 95,8 %

- Azot ogólny – 88,7 %

- Fosfor ogólny – 82,6 %

- ChZT-Cr – 91,6 %

3. Zaopatrzenie w energię cieplną

Źródłem zaopatrzenia w ciepło jest kotłownia miejska o mocy cieplnej 6,6 MW.

Podstawowe dane za poszczególne lata zamieszczono w poniższej tabeli:

Tabela 22: Zaopatrzenie gminy w energię cieplną

Lp.

Okres

Produkcja ciepła (GJ)

Sprzedaż ciepła (GJ)

Średnia cena ciepła netto (zł/GJ)

Zużycie miału węgla kamiennego (ton/rok)

Średnia wartość opałowa miału (kJ/kg)

Moc cieplna zamówiona na 31.12

(MW)

1.

2003r.

46 612

39 035

34,50

2 759

139

(trociny)

24 903

6 200

6,233937

2.

2004r.

44 964

38 499

31,38

3123

21 487

5,135658

3.

2005r.

44 198

4.

od 01.01.

2006r.

do 30.06.

2006r.

25 988

23 529

34,53

1 763

za I półrocze 2006r.

22 368

5,134065

(30.06.2006r)

Na dzień 30.06.2006r. kotłownia miejska dostarczała ciepło do:

- budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Choroszczy (14 węzłów cieplnych),

- budynków mieszkalnych jednorodzinnych (4 węzły cieplne),

- Wspólnoty Mieszkaniowej w Choroszczy (1 węzeł cieplny),

- Przedszkola w Choroszczy (1 węzeł cieplny),

- Szkoły Podstawowej w Choroszczy (1 węzeł cieplny),

- Zespołu Szkół w Choroszczy (4 węzły cieplne),

- budynku Poczty w Choroszczy(1 węzeł cieplny),

- obiektów usługowych - sklepów (2 węzły cieplne).

VI. ŁAD PRZESTRZENNY, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA.

1. Planowanie przestrzenne

Gospodarka przestrzenna miasta i gminy Choroszcz jest prowadzona poprzez konsekwentną realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Choroszcz, aktualizowanych w miarę zapotrzebowania społecznego. Obowiązujące plany miejscowe określają między innymi przeznaczenie terenów oraz sposób ich użytkowania i zagospodarowania.

W chwili obecnej miasto i gmina Choroszcz jest pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w 100%. Aktualnie obowiązujące plany miejscowe zostały podjęte :

· Uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 4, poz. 70 z dnia 20 lutego 2002 r.;

· Uchwałą Nr IV/53/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 51, poz. 1079 z dnia 26 maja 2003 r.;

· Uchwałą Nr XIV/142/04 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w części dotyczącej działek o Nr 6/5 i 6/9 położonych w Choroszczy, powstałych z podziału działek o Nr 6/3 i 6/4 - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 165, poz. 2183 z dnia 4 listopada 2004 r.;

· Uchwałą Nr XIV/143/04 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Porosły w części dotyczącej działek o Nr geod. 103, 104/1, 104/4, 104/10, 104/12, 104/14, 104/16, 104/18 i 104/19 położonych w obrębie wsi Porosły, gm. Choroszcz - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 172, poz. 2268 z dnia 16 listopada 2004 r.;

· Uchwałą Nr XIX/185/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w części dotyczącej działek położonych na północ od drogi Krajowej Nr 8 i na wschód od ulicy Łąkowej w obrębie miasta Choroszcz - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 185, poz. 2136 z dnia 11 sierpnia 2005 r.

W związku z tym, iż gmina Choroszcz jest gminą podmiejską, do tutejszego urzędu wpływa bardzo duża ilość wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych pod różnego rodzaju zabudowę. W celu uaktualnienia zapisów planu miejscowego, po dokonaniu analizy wpływających wniosków, zostały podjęte następujące uchwały intencyjne i w chwili obecnej są opracowywane zmiany do planu miejscowego :

1. uchwała Nr XVIII/174/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 kwietnia 2005r.;

2. uchwała Nr XIX/188/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 4 lipca 2005 r.;

3. uchwała Nr XX/202/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 20 października 2005 r.;

4. uchwała Nr XXIV/237/06 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 kwietnia 2006 r.;

5. uchwała Nr XXV/251/06 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 2 sierpnia 2006 r.

Zagospodarowanie przestrzenne jest procesem ciągłym i odbywa się w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wraz ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie z dniem 11 lipca 2003 r., pozwolenia na budowę wydaje się na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do dnia 10 lipca 2003 r. zostało wydanych 189 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Od dnia 11 lipca 2003 r. były wydawane wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ilości :

· rok 2003 – 114 wypisów i wyrysów,

· rok 2004 – 205 wypisów i wyrysów,

· rok 2005 – 181 wypisów i wyrysów,

· rok 2006 – 146 wypisów i wyrysów (do dnia 4 października 2006 r.).

Na terenie gminy Choroszcz dokonywane są duże ilości zmian własnościowych gruntów o czym może świadczyć ilość wystawianych zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w planach miejscowych (które są potrzebne między innymi do sprzedaży gruntów). Ilość wystawianych zaświadczeń przedstawiała się następująco w poszczególnych latach :

· rok 2003 – 324,

· rok 2004 – 323,

· rok 2005 – 364,

· rok 2006 – 291 (do dnia 4 października 2006 r.).

2. Renta planistyczna

„Renta planistyczna” – ustalana na podstawie art. 36 i 37 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) - jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z przepisem art. 36 ust. 4 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – zwanej dalej ustawą – jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz, albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Stosownie do treści art. 37 ust. 1 ustawy – wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustala się na dzień jej sprzedaży. Obniżenie oraz wzrost wartości nieruchomości stanowią różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystania nieruchomości przed jego uchwaleniem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109) przy oszacowaniu wartości nieruchomości dla ustalenia opłaty z tytułu wzrostu tej wartości wskutek uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „nie uwzględnia się części składowych tej nieruchomości” oraz „przyjmuje się stan nieruchomości z dnia wejścia w życie planu miejscowego lub jego zmiany, a ceny – z dnia zbycia nieruchomości”.

Wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy wyłoniony w trybie zapytania o cenę.

W latach 2002 -2006 w wyżej wymienionym zakresie:

Rok 2002 – zarejestrowano 17 spraw, z czego 1 sprawa jest w toku, 16 zostało zakończonych ostateczną decyzją na łączną kwotę 48.245,70zł,

Rok 2003 – zarejestrowano 60 spraw, z czego 3 sprawy są w toku, w 11 sprawach biegły nie wykazał wzrostu wartości nieruchomości, 46 spraw zostało zakończonych ostateczną decyzją na łączną kwotę 338.246,60zł,

Rok 2004 – zarejestrowano 47 spraw, z czego w 13 sprawach biegły nie wykazał wzrostu wartości nieruchomości, 34 sprawy zostały zakończone ostateczną decyzją na łączną kwotę 143.931,55zł,

Rok 2005 – zarejestrowano 29 spraw, z czego 2 sprawy są w toku, w 3 sprawach biegły nie wykazał wzrostu wartości nieruchomości, 24 sprawy zostały zakończone ostateczną decyzją na łączną kwotę 206.160,70zł,

Rok 2006 – zarejestrowano 47 spraw, z czego 11 spraw jest w toku, w 6 sprawach biegły nie wykazał wzrostu wartości nieruchomości lub wzrost był znikomy (mniejszy niż 15 zł), 30 spraw zostało zakończonych ostateczną decyzją na łączną kwotę 113.634,90zł.

W latach 2002-2006 zarejestrowano 200 spraw, z czego 17 spraw jest w toku, w 33 sprawach biegły nie wykazał wzrostu wartości nieruchomości lub wzrost był znikomy (mniejszy niż 15 zł), 150 spraw zostało zakończonych ostateczną decyzją na łączną kwotę 850.219,45zł.

3. Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami jest jedną z dziedzin działalności gminy i wywiera istotny wpływ na działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, gospodarki przestrzennej, działalności inwestycyjnej, wymiaru podatków od nieruchomości oraz polityki kredytowej, banków a także lokat kapitałowych w nieruchomościach.

Obrotu nieruchomościami na terenie gminy dokonuje się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu. Sprzedaż gruntów gminnych obrazuje poniższa tabela.

Tabela 23: Sprzedaż gruntów gminnych w latach 2002 - 2006

Rok

Wartość w zł

Obręby geodezyjne

2002

198 359

Porosły, Ruszczany, Konowały, m. Choroszcz, Rogowo, Klepacze

2003

916 789

Klepacze, m. Choroszcz

2004

226 564

Klepacze, Porosły, m. Choroszcz, Dzikie

2005

253 150

m. Choroszcz, Porosły, Klepacze, Ogrodniki

2006

866 159

Klepacze, m. Choroszcz, Dzikie, Barszczewo

W okresie kadencji przygotowano pod względem formalno – prawnym oraz zbyto w drodze przetargów i zmiany - 70 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową , usługową i przemysłową za ogólną kwotę 1 901 613 zł.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 4 działki o powierzchni 2243 m².

Naliczono opłaty adiacenckie ze względu na wzrost wartości od podziału w stosunku do 210 nieruchomości na ogólną kwotę 544 770 zł.

Uregulowano stan prawny dróg publicznych gminnych o ogólnej powierzchni 54,77 ha poprzez stwierdzenie przez Wojewodę Podlaskiego, że stały się one z mocy prawa własnością gminy Choroszcz.

Ponadto w latach 2002 - 2006 gmina Choroszcz wykupiła grunty pod przyszłe drogi gminne. Zestawienie przejmowania i wykupu gruntów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 24: Przejmowanie i wykup gruntów przez gminę w latach 2002 -2006

Rok