Or-V.271.20.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Choroszcz 19.12.2019 r
  • Or – V.271.20.2019

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2019 r  poz. 1843 ze zm.) zwanej  w dalszej części „ustawą Pzp” Gmina Choroszcz zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, parków, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Choroszcz, o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty którą złożyło Konsorcjum firm: Zakład Instalacji Elektrycznych Grzegorz Mielech ul. Wysokie 46, 18-106 Turośń Kościelna i Mielech Energetyka Spółka Cywilna Adam Mielech Paweł Mielech ul. Wysokie 46, 18-106 Turośń Kościelna. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego które może przeznaczyć na realizację tego zadania w związku z czym Gmina Choroszcz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp zwiększy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Podstawą  wyboru oferty jest łączna ilość punktów  w kryterium  jakim było: cena brutto oferty, czas reakcji przystąpienia Wykonawcy do wykonywania usługi i termin płatności faktury.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena –

60 pkt.

Liczba pkt. w kryterium-

termin płatności - 10 pkt

Liczba pkt. w kryterium czas reakcji przystąpienia Wykonawcy do wykonywania usługi -                   30 pkt

łączna ilość  punktów w kryterium cena+ termin płatności faktury + czas reakcji przystąpienia Wykonawcy do wykonywania usługi

1.

Konsorcjum firm: Zakład Instalacji Elektrycznych Grzegorz Mielech i Mielech Energetyka Spółka Cywilna Adam Mielech Paweł Mielech

ul. Wysokie 46                             18-106 Turośń Kościelna

60 pkt.

10 pkt.

30 pkt.

100 pkt.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że żadna z ofert nie została odrzucona i żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 

Zastępca Burmistrza Choroszczy

Grzegorz Gabrian

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Gabrian - Zastępca Burmistrza

Data wytworzenia: 2019-12-19

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2019-12-19

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2019-12-19