Or-V.271.8.2020 - Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4

Choroszcz 14.10.2020 r

Or – V. 271.08.2020

 

 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Porosły i Łyski na terenie gminy Choroszcz”

 

 

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) zwana w dalszej części także „ustawa Pzp”  w odpowiedzi na  skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ” informujemy:

 

Zapytanie brzmiało:

 

  1. Zwracamy się z prośbą o dokładne sprecyzowanie zakresu rzeczowego zadania gdyż udostępnione w specyfikacji i PFU nr działek nie odzwierciedlają zakresu jaki jest na załączonej koncepcji. Niektórych działek z numerami 228, 163/2, 241/3, 241/14, 160/1, 216, 160/3, 163/1, 240/1, i 161 nie można zlokalizować. Ponadto w załączonej koncepcji występują rurociągi D 400, które nie są uwzględnione w SIWZ i PFU. Prosimy o zaznaczenie na koncepcji zakres rzeczowy obejmujący budowę wyżej wymienionego zadania.

Odp. Zamawiający doprecyzowuje zakres rzeczowego zadania.

  1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 1  Zakres zadania  

Nowe brzmienie podpunktu

  • kanały sieciowe grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PVC DN200 SN8 i PVC DN400 SN8 (sztywność pierścieniowa rury SN=8 kPa), rury o zewnętrznej powierzchni gładkiej o jednorodnej i jednolitej strukturze ścianki (rury lite) łączone na kielichy z fabrycznie wklejanymi elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi; (zgodnie z załącznikiem graficznym)

Wymienione działki w zapytaniu należą do Gminy Choroszcz obręb ewidencyjny Łyski (zakres koncepcji jest jedynie poglądowy, wytyczenie tras i dokładny ich przebieg będzie odzwierciedlony dopiero w  projekcie).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i przedłuża termin składania ofert z dnia 20.10.2020 r godz. 09.45 na dzień 21.10.2020 r godz. 09.45. W związku z tym  otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2020 r godz. 10.00.

 

Wykonawcy powinni  śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1  ustawy Pzp i wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ oraz wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Gabrian - Zastępca Burmistrza

Data wytworzenia: 2020-10-14

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-10-15

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-10-14