Regulamin Organizacyjny Urzędu - obowiązujący od 01.04.2017 r.

- ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem 306/2018 z 14.03.2018 r. (w załączeniu) - ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem 346/2018 z 19.07.2018 r. (w załączeniu)

Z A R Z Ą D Z E N I E       Nr 206/2017

Burmistrza Choroszczy

z dnia 07 marca 2017 roku

 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

 

 

 

 

                                    Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) - z a r z ą d z a m, co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 

Nadać Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choroszczy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Traci moc zarządzenia Burmistrza Choroszczy Nr 134/2016 z dnia 13 kwietnia    2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2017 roku.

 

 BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 206/2017

Burmistrza Choroszczy

z dnia   07.03.2017r

                                                                            

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOROSZCZY

 

§ 1

 

Urząd Miejski, zwany dalej Urzędem, realizuje zadania:

1) własne Gminy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, innych ustaw oraz Statutu Gminy Choroszcz,

2) zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) przyjęte w drodze porozumienia od administracji rządowej, lub innych jednostek samorządu terytorialnego,

4) dotyczące prowadzenia wspólnej obsługi w ramach Urzędu Miejskiego w Choroszczy dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.

§ 2

 

Siedzibą Urzędu jest miasto Choroszcz.

§ 3

 

1. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza i Sekretarza.

2. Zadania Zastępcy Burmistrza oraz Sekretarza ustalane są odrębnymi zarządzeniami.

 

§ 4

 

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)      Referat Organizacyjny;

2)      Referat Finansowy;

3)      Referat Budownictwa i Gospodarki Lokalowej;

4)      Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej;

5)      Urząd Stanu Cywilnego;

6)      Referat Spraw Obywatelskich;

7)      Sekcja Obsługi;

8)      Administrator Bezpieczeństwa Informacji;

9)      Doradcy i Asystenci;

10)  Rzecznik Prasowy.

 

 

§ 5

 

Komórki organizacyjne wymienione w § 4 otrzymują następujące symbole:

  1. W Referacie Organizacyjnym:

1) Or-I – w sprawach organizacyjnych, kontroli i kadr;

2) Or-II – w sprawach gospodarczych;

3) Or-III – w sprawach oświaty, kultury i sportu;

4) Or-IV – w sprawach obsługi prawnej;

5) Or-V - w sprawach zamówień publicznych;

6) Or-VI – w sprawach obronnych, reagowania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony    przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

7) Or-VII – w sprawach wyborczych oraz związanych z Radą Miejską i informacją publiczną;

8) Or-VIII – w sprawach współpracy z organizacjami pozarządowymi, promocji, petycji i ochrony zdrowia;

9) Or-IX – w sprawach ochrony informacji niejawnych;

10) Or-X – w sprawach obsługi informatycznej.

  1. W Referacie Finansowym:

1) FN-I – w sprawach płac;

2) FN-II – w sprawach finansowych;

3) FN-III – w sprawach obsługi księgowej;

4) FN-IV – w sprawach księgowości i egzekucji podatkowej;

5) FN-V – w sprawach wymiaru podatków;

6) FN-VI - w sprawach księgowości i egzekucji opłat z tytułu gospodarki odpadami.

  1. W Referacie Budownictwa i Gospodarki Lokalowej:

1) BA-I – w sprawach budownictwa;

2) BA-II – w sprawach inwestycji drogowych;

3) BA-III – w sprawach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;

4) BA-IV – w sprawach utrzymania dróg oraz komunikacji;

5) BA-V – w sprawach uzgodnień w zakresie dróg publicznych;

6) BA-VI – w sprawach uzgodnień w zakresie dróg wewnętrznych;

7) BA- VII - w sprawach oświetlenia, energetyki i komunikacji;

8) BA-VIII – monitorowanie i wnioskowanie o środki zewnętrzne;

9) BA- IX – w sprawach działalności gospodarczej.

  1. W Referacie Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej:

1) G-I – w sprawach geodezji i gospodarki gruntami;

2) G-II – w sprawach rolnictwa;

3) G-III – w sprawach gospodarki przestrzennej;

4) G-IV– w sprawach utrzymania czystości i porządku;

5) G-V – w sprawach ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

6) G-VI – w sprawach ochrony zwierząt.

     5. W Urzędzie Stanu Cywilnego:

1) USC-I – w sprawach rejestracji stanu cywilnego.

     6. W Referacie Spraw Obywatelskich:

1) SO-I – w sprawach obywatelskich;

2) SO-II – w sprawach wojskowych;

3) SO-III - w sprawach imprez masowych;

4) SO-IV – w sprawach handlu.

     7. W Sekcji Obsługi

1) OT-I – w sprawach obsługi technicznej.

     8. Administrator Bezpieczeństwa Informacji:

1) ABI-I – w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych.

   9. Rzecznik Prasowy:

1) RP-I – w sprawach z zakresu współpracy z mediami oraz promocji.

  

§ 6

 

W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1) Zastępca Burmistrza;

2) Sekretarz Gminy;

3) Skarbnik Gminy pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Finansowego;

4) Główny Księgowy pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Kierownika Referatu Finansowego;

5) Kierownik Referatu Organizacyjnego;

6) Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego;

7) Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Lokalowej;

8) Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Lokalowej;

9) Kierownik Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej;

10) Zastępca Kierownika Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej;

11) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich;

12)  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich;

13) Kierownik Sekcji Obsługi;

14) Zastępca Kierownika Sekcji Obsługi.

§ 7

 

Referaty i inne jednostki organizacyjne prowadzą sprawy związane z realizacją zadań  i kompetencji Burmistrza oraz Rady Miejskiej.

 

§ 8

 

Do wspólnych zadań referatów i innych jednostek organizacyjnych Urzędu należą w szczególności:

1)      Wykonywanie uchwał Rady Miejskiej;

2)      Rozpatrywanie i realizacja wniosków składanych przez Komisje Rady oraz wynikających z interpelacji i zapytań radnych;

3)      Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Choroszcz, stowarzyszeniami i organizacjami społeczno- politycznymi działającymi na terenie gminy;

4)      Udzielanie pomocy samorządom mieszkańców w prowadzeniu działalności na rzecz zaspokajania wspólnych potrzeb mieszkańców;

5)      Koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy;

6)      Wnioskowanie i opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych oraz udział w pracach Komisji Przetargowej;

7)      Przygotowywanie okresowych sprawozdań, informacji, analiz i wniosków, w tym na potrzeby Rady Miejskiej, jej organów oraz budżetu;

8)      Rozpatrywanie skarg skierowanych do Burmistrza i jednostek organizacyjnych Urzędu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania;

9)      Przygotowywanie i przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy;

10)  Przygotowywanie informacji publicznej oraz informacji niezbędnych do rozpatrywania petycji.

 

§ 9

 

1. Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu;

2) zapewnienie właściwej organizacji przyjmowania skarg, wniosków i petycji;

3) obsługa sekretariatu Burmistrza i Biura Podawczego;

4) prowadzenie spraw dotyczących BHP pracowników;

5) rozliczeń kart drogowych kierowców Urzędu Miejskiego i OSP;

6) prowadzenie księgi inwentarzowej Urzędu i jednostek podległych oraz księgi rozchodów paliw OSP;

7)   zakup materiałów i sprzętu biurowego;

8) wdrażanie informatyki i nowoczesnych technik biurowych do pracy Urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym;

9)   prowadzenie archiwum zakładowego;

10) przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego  aktów prawa miejscowego i innych dokumentów stosownie do obowiązujących przepisów;

11) prowadzenie BIP i udostępnianie informacji publicznej;

12) prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych;

13) prowadzenie spraw związanych z organizacjami pozarządowymi;

14) planowanie i koordynowanie działalności kontrolnej Urzędu;

15) wykonywanie kontroli w stosunku do innych jednostek organizacyjnych Urzędu;

16) koordynowanie realizacji zaleceń pokontrolnych organów kontroli;

17) prowadzenie spraw osobowych pracowników samorządowych;

18) organizowanie i prowadzenie ocen okresowych pracowników;

19) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz doskonalenia kadr Urzędu;

20) współpraca z organami policji państwowej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

21) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową;

22) prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miejskiej i jej Komisji, jednostek pomocniczych, stowarzyszeń i związków, do których należy Gmina;

23) zapewnienie warunków pracy radnym i Radzie Miejskiej oraz jej organom;

24) wykonywanie zadań związanych z wyborami, referendami oraz konsultacjami społecznymi;

25) nadzorowanie realizacji wniosków zgłoszonych przez komisje Rady oraz wynikających z interpelacji i zapytań radnych;

26) koordynowanie przygotowania informacji, analiz i projektów niezbędnych dla realizacji zadań przez Radę i jej organy;

27) prowadzenie spraw związanych z wyróżnienia „Zasłużony dla Choroszczy” oraz stypendiów i wyróżnień sportowych;

28) nadzorowanie i koordynowanie działalności przedszkoli i szkół;

29) nadzorowanie i programowanie działalności placówek upowszechniania kultury i instytucji artystycznych, nadzorowanie przygotowania i przebiegu imprez kulturalnych;

30) programowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku;

31) promocja walorów przyrodniczych, wartości kulturowych i produktów regionalnych;

32) zapewnienie strażom pożarnym pomieszczeń, a także wyposażenia w sprzęt, w tym m. innymi środki alarmowania i łączności, odzież specjalną i umundurowanie oraz środki transportu do akcji ratowniczych i ćwiczeń;

33) prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskimi członków Ochotniczych Straży Pożarnych;

34) planowanie i nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, reagowania kryzysowego i ochrony przeciwpowodziowej;

35) planowanie i organizowanie szkoleń oraz wykonywania zadań obronnych;

36) organizacja akcji kurierskiej;

37) organizacja stałego dyżuru Burmistrza Choroszczy;

38) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

39) zapewnienie obsługi prawnej;

40) obsługa administracyjno–techniczna Komisji ds. Świadczeń Socjalnych,

41) utrzymanie porządku i czystości w budynku Urzędu Miejskiego.

2. Do zadań Referatu Finansowego należy:

1)      zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb Gminy dochodami własnymi i zasilającymi;

2)      koordynowanie prac i przygotowanie projektu budżetu Gminy;

3)      analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami;

4)      prowadzenie obsługi kasowej i księgowej, w tym jednostek pomocniczych;

5)      wymiar podatków i opłat lokalnych w tym oraz prowadzenie kontroli  w tym zakresie;

6)      nadzór i kontrola nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych podległych Gminie;

7)      współpraca z izbami obrachunkowymi, izbami i urzędami skarbowymi oraz z ZUS;

8)      wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o zaleganiu w opłatach podatkowych podatnikom gminy Choroszcz;

9)      prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu i pracowników MGOPS;

10)  egzekucja należności pieniężnych;

11)  dokonywanie okresowych analiz i ocen prognoz realizacji budżetu oraz gospodarki pozabudżetowej;

12)  opracowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń i decyzji Burmistrza w sprawach finansowo-budżetowych oraz ich wykonywanie w tym zakresie;

13)  opracowywanie sprawozdań z wykonywania budżetu oraz gospodarki pozabudżetowej, nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej;

14)  prowadzenie postępowania - łącznie z kontrolą terenową – oraz przygotowywanie decyzji w sprawach:

a)      wymiaru zobowiązań pieniężnych osobom fizycznym i prawnym, stosownie   do obowiązujących przepisów,

b)      ulg, umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty wymierzonych zobowiązań pieniężnych;

15)  analiza realizacji wpływów z tytułu podatków i opłat oraz czuwanie nad rytmicznym wpływem dochodów w tym między innymi poprzez organizowanie i nadzorowanie inkasa, rozliczanie sołtysów oraz prowadzenie egzekucji w zakresie uprawnień przyznanych Burmistrzowi;

16)  rozliczanie podatku VAT na podstawie otrzymanych faktur i przekazywanie go   do Urzędu Skarbowego;

17)  wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, ich korekta i sprawozdawczość;

18)  oskarbowanie weksli i ewidencja księgowa opłaty skarbowej oraz jej zwrot;

19)  sporządzanie sprawozdań dotyczących wymiaru podatków;

20)  składanie wniosków o refundację poniesionych ulg ustawowych;

21)  naliczanie i składanie deklaracji do PFRON;

22)  wydawanie decyzji i zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa;

23)  prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;

24)  prowadzenie rozliczeń z ZUS w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy.

 

3. Do zadań Referatu Budownictwa i Gospodarki Lokalowej należy:

1)      prowadzenie inwestycji gminnych oraz nadzór nad ich realizacją;

2)      uczestniczenie w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej;

3)      przygotowywanie i podpisywanie oświadczeń o posiadanym przez Gminę Choroszcz prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na podstawie uzyskiwanych zgód od osób fizycznych i prawnych;  

4)      prowadzenie spraw w zakresie telekomunikacji (w tym internetu), oświetlenia ulicznego, zaopatrzenia w energię oraz transportu zbiorowego;

5)      prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych i drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność gminy, a także drogami przejętymi w drodze porozumień;

6)      prowadzenie spraw związanych z budową i utrzymaniem dróg, mostów, przepustów i placów oraz nadzór nad ich eksploatacją;

7)      przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych;

8)      prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;

9)      gospodarowanie zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy (najem, dzierżawa, czynsze);

10)  dokonywanie przeglądów obiektów komunalnych;

11)  prowadzenie spraw z zakresu ustalania dodatków mieszkaniowych i energetycznych;

12)  wyposażenie obiektów komunalnych oraz rozliczenie mediów;

13)  prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam na budynkach i gruntach komunalnych;

14)  prowadzenie spraw z zakresu budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej;

15)  prowadzenie spraw dotyczących utworzonych na terenie gminy Choroszcz aglomeracji i monitorowanie realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

 

4. Do zadań Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej należy:

1)      prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem miejscowości, ulic, placów oraz ustalanie numerów porządkowych budynków;

2)      tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane;

3)      gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości;

4)      przygotowywanie i podpisywanie oświadczeń o posiadanym przez Gminę Choroszcz prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,  w zakresie nieruchomości gminnych.

5)      ustalanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego;

6)      prowadzenie spraw z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości;

7)      zbywanie oraz przekazywanie nieruchomości komunalnych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę, użyczenie oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie umów o przekazanie nieruchomości między jednostkami;

8)      ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie i dzierżawę nieruchomości;

9)      wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości;

10)  prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa;

11)  współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej;

12)  wykonywanie zadań dotyczących gospodarki leśnej, łowieckiej i rybackiej;

13)  prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej;

14)  prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami;

15)  współpraca z Gminną Spółką Wodną;

16)  nadzór nad cmentarzami komunalnymi i miejscami pamięci narodowej;

17)  prowadzenie spraw z zakresu wydawania pozwoleń na wycięcie drzew (poza  parkami i lasami);

18)  prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt;

19)  współpraca z organizacjami rolniczymi w tym z Podlaską Izbą Rolniczą;

20)  prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a w szczególności:

a)    przedkładanie projektów planów i studiów do zatwierdzenia Radzie,

b)    wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c)    opiniowanie spraw w zakresie ich zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego;

21)  sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;

22)  prowadzanie postępowań oraz wydawanie decyzji w sprawie środowiskowych  uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.

 

5. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1)      rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów;

2)      prowadzenie akt zbiorowych oraz nanoszenie wzmianek do aktów;

3)      wydawanie odpisów oraz zaświadczeń z aktów stanu cywilnego;

4)      przyjmowanie oświadczeń o:

a)      nazwiskach małżonków po zawarciu związku małżeńskiego,

b)      wstąpieniu w związek małżeński,

c)      uznaniu ojcostwa,

d)     nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

e)      zmianie imienia dziecka,

f)       powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa,

g)      ostatniej woli spadkodawcy;

5)      prowadzenie spraw w zakresie:

a)      odtwarzania, ustalania i uzupełniania treści akt stanu cywilnego,

b)      transkrypcja aktów urodzeń, małżeństw i zgonów sporządzonych za granicą,

c)      zmiany imienia lub nazwiska;

6)      wydawanie zaświadczeń do zawierania małżeństw wyznaniowych w kościołach  i związkach wyznaniowych oraz o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą;

7)      występowanie z wnioskiem o uhonorowanie medalem za długoletnie pożycie małżeńskie;

8)      prowadzenie archiwum USC.

 

6.Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:

1)      prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem zbiórek publicznych;

2)      prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

3)      prowadzenie spraw z zakresu ustawy o cudzoziemcach i ustawy o repatriacji;

4)      prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych;

5)      prowadzenie spraw związanych z poborem;

6)      prowadzenie rejestru wyborców;

7)      prowadzenie archiwum dowodów osobistych;

8)      prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

        

  1. Do zadań Sekcji Obsługi należy:

1)      organizowanie, wykonywanie i rozliczanie robót budowlanych, remontów i modernizacji obiektów komunalnych;

2)      prowadzenie gospodarki materiałowej w oparciu o obowiązujące przepisy;

3)      dysponowanie samochodami, sprzętem oraz maszynami będącymi na stanie Urzędu;

4)      utrzymywanie czystości ulic, placów i przystanków na terenie miasta i gminy Choroszcz;

5)      utrzymywanie zieleni miejskiej.

 

     8. Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

     1) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu ochrony danych osobowych, w szczególności kontrola zabezpieczeń fizycznych systemów informatycznych;

     2) dbanie o przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz postanowień dokumentacji administratora;

     3) prowadzenie i wnioskowanie o aktualizację dokumentacji ochrony danych osobowych oraz opracowywanie sprawozdań;

     4) zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

     5) prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych.

 

9. Zadania Doradców i Asystentów ustalane są odrębnie przez Burmistrza.

 

10. Do zadań Rzecznika Prasowego należy:

1) współpraca z mediami;

2) koordynowanie polityki informacyjnej;

3) zabezpieczanie obsługi prasowej.       

§ 10

 

  1. Porządek wewnętrzny Urzędu określa Regulamin Pracy ustalony przez Burmistrza.
  2. Zakres upoważnień kierowników referatów i pracowników Urzędu do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza, w tym również do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, określa Burmistrz.

 

 § 11

 

Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Burmistrz sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi:

1)      Miejsko — Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy;

2)      Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy;

3)      Przedszkole Samorządowe w Choroszczy;

4)      Żłobek Samorządowy nr 1 w Choroszczy

5)      Zespół Szkół w Choroszczy;

6)      Szkoła Podstawowa w Kruszewie;

7)      Szkoła Podstawowa w Złotorii;

8)      Centrum Usług Wspólnych;

9)      Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy.

 

 § 12

 

Zmian w Regulaminie Organizacyjnym dokonuje się w trybie i na zasadach określonych do jego nadania.

 

                

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2017-03-07

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2018-07-19

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2017-03-07