Sprawozdanie za rok 2013

Sprawozdanie w zakresie realizacji zadań wynikających

z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

w 2013 roku

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z istotniejszych zadań administracji samorządowej. Najważniejszą kwestią jest tu budowanie partnerstwa i wzmacnianie aktywności lokalnej, co zwiększa skuteczność diagnozowania i zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Choroszcz. Współpraca opiera się na podstawowych zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz zasadzie jawności.

Gmina Choroszcz realizuje postanowienia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XIII/139/12 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.

Zgodnie z § 15 Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku, przedstawiam sprawozdanie z realizacji tego programu.

Obszarem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi była i jest sfera dotycząca realizacji zadań publicznych, i tak:

I. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

1. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia — opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej wybrano ofertę Stacji Opieki Caritas Archidiecezji Białostockiej w Choroszczy zawierając stosowną umowę i przeznaczając 30.000 złotych na realizację w/w zadań.

W 2013 roku 140 osoby zostało objętych opieką medyczną i pielęgnacyjną w swoich domach lub w Stacji przez 2 dyplomowane pielęgniarki, zrealizowano 864 wizyt w domu chorego oraz udzielono w gabinecie S.O.C. 402 porad i zabiegów takich jak:

- iniekcje domięśniowe lub dożylne -146

- pomiar ciśnienia tętniczego - 509

- pomiar zawartości cukru we krwi - 135

- pomiar poziomu cholesterolu — 69

- opatrunki- 34

- uzgadniane konsultacji i badań - 26

- odwiedziny i porady zdrowotne - 822

- kontrola i podanie leków - 281

W większości podopiecznymi są osoby w bardzo podeszłym wieku. Pod fachową opieką medyczną i pielęgnacyjną przebywały osoby chore, niepełnosprawne i starsze będące w podeszłym wieku. Nastąpiła poprawa sprawności fizycznej, czynności dnia codziennego, samoobsługi, higieny osobistej. Wypożyczany był sprzęt rehabilitacyjny: wózki inwalidzkie, chodziki, łóżka szpitalne, materace przeciwodleżynowe, inhalatory, koncentratory tlenu, ssaki, pompy infuzyjne. Miejscowości, w których świadczone były usługi przez pielęgniarkę to: Choroszcz, Jeroniki, Łyski, Klepacze, Barszczewo, Oliszki, Ogrodniki, Sienkiewicze, Śliwno, Krupniki, Zaczerlany, Czaplino, Kruszewo, Izbiszcze, Pańki, Rogówek, Rogowo, Rogowo Majątek, Ruszczany, Gajowniki, Kościuki, Złotoria, Żółtki, Dzikie.

Wyjazdy służbowe poza teren Gminy Choroszcz to: Białystok - do biura Caritas, aptek, magazynów spożywczych, sklepy zaopatrzenia medycznego, ora różnych instytucji — Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ponadto różne placówki służby zdrowia. Stała Współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej poprzez wspólne wyjazdy w teren. Suma przejechanych kilometrów — 9009.

Przeznaczona dotacja została wykorzystana w sposób następujący: Kosztorys wydatków

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

Całość zadania w zł.

koszt całkowity zł.

w tym z dotacji zł.

środków własnych

Caritas

Wynagrodzenie i pochodne

24.200,00

24.200,00

0

Koszt eksploatacji samochodu : zakup paliwa, ubezpieczenie, koszt napraw itp.)

4.819,20

3.300,00

1.519,20

Zakup artykułów medycznych -leki, środki opatrunkowe i drobny sprzęt medyczny

752,72

200,00

552,72

Zakup środków czystości na potrzeby gabinetu i materiałów biurowych

214,76

0

214,76

opłaty telekomunikacyjne

823,17

0

823,17

koszt utrzymania Stacji Opieki ( czynsz,

energia, śmiecie itp.,)

2.348,20

2.300,00

48,20

Ubezpieczenie pielęgniarek

252,79

0

252,79

koszt obsługi finansowo księgowej

400,00

0

400,00

inne koszty związane z realizacją zadania

0

0

0

O G Ó Ł E M

33.810,84

30.000,00

3.810,84

2. Osoby będące w trudnej sytuacji otrzymały ponadto w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebujących PEAD - pomoc rzeczowa w formie żywności zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela. Pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD udzielona mieszkańcom gminy Choroszcz w 2013r.

Lp.

Nazwa artykułu

spożywczego

Otrzymano i wydano w kg./litrach

Wartość otrzymanych artykułów spożywczych

Ilość Osób korzystających w ciągu roku

1.

Ser żółty

434,400

6.248,80

362

2.

Serki topione

362,000

3.382,89

262

3.

Ryż biały

1 448,000

3.673,49

362

4.

Herbatniki

941,200

5.599,72

362

5.

Kasza gryczana

1 448,00

4.165,89

362

6.

Cukier biały

1.448,00

5.261,58

362

7.

Olej rzepakowy

724,000

3.254,60

362

8.

Makaron świderki

2 172,00

4.867,30

362

9.

Mąka pszenna

1.064,00

2.161,14

362

10.

Mleko

7 240 000

414.139,54

362

11.

Mielonka wieprzowa

1 158,400

7.163,99

362

12.

Płatki kukurydziane

1 810,000

6.062,59

362

13.

Groszek z marchewką

1 882,400

5.163,80

362

14.

Klopsiki w sosie pomidorowym

2 769,300

8.166,84

362

15.

Koncentrat pomidorowy

463,360

2.458,35

362

16.

Dżem truskawkowy

1 976,520

8.374,12

362

Suma

27.725,580

90.144,65

362

3. Organizowanie wypoczynku letniego

1/ w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga” zorganizowano wypoczynek letni dla 10-ga dzieci i młodzieży z najbardziej potrzebujących rodzin- z rodzin patologicznych, głównie z problemem alkoholowym, skrajnie ubogich, wielodzietnych, głęboko dysfunkcyjnych ( z zaburzoną funkcją opiekuńczo- wychowawczą wynikająca z nieporadności życiowej lub uzależnieniami rodziców) w nadmorskiej miejscowości Jastarnia położonej na Półwyspie Helskim. Koszt wypoczynku został pokryty przez Urząd Miejski w Choroszczy w wysokości 5.900 zł. z środków przeznaczonych na profilaktykę.

2) 10 dzieci skorzystało z wypoczynku letniego w Augustowie zorganizowanego przez Caritas Archidiecezji Białostockiej, Gmina dofinansowała wyjazd na łączną kwotę 2.500,00 zł. tj. na każde dziecko w wysokości po 250 zł.

Sporządziła: Jolanta Andruszkiewicz

II. w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu , krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy dokonywane było poprzez wspieranie działalności Ludowych Zespołów Sportowych i Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Choroszcz. Sfinansowano następujące rozgrywki:

1) Turniej Futsalu w piłkę nożną

2) Turniej Otwarcia Sezonu w piłkę nożną

3) Mistrzostwo Ligi w piłkę nożną

4) Jesienny Puchar Ligi w piłkę nożną

5) Turniej Oldbojów w piłkę nożną

6) Zimowy Turniej Podlaskiej Ligi Badmintona o Puchar Burmistrza Choroszczy

7) Wiosenny Turniej Podlaskiej Ligi Badmintona o Puchar Burmistrza Choroszczy

8) Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych

9) II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Choroszczy

W roku 2013 na w/w zadania wydatkowano 46 820,87 zł zakupując: stroje sportowe, nagrody, medale, opłacono ubezpieczenie oraz sędziów prowadzących mecze, pokryto koszty transportu na finały powiatowe i wojewódzkie.

W rozgrywkach brało udział 10 zespołów (ponad 150 zawodników): Izbiszcze, Rajkom Choroszcz, LZS Choroszcz, Opmar Łyski-Złotoria, Lambada Choroszcz, Narew Żółtki, Barszczewo, Piorun Pańki, Zaczerlany i KS Klepacze.

Ponadto sfinansowano:

1) Turniej Szachowy o Szablę Hetmana Branickiego — 300,04 zł

2) II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Choroszczy — 250,00 zł.

Sporządziła: Izabela Oniszczuk

III. w zakresie współpracy pozafinansowej

1. Łącznie ze współpracą finansową Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, prowadzona jest także współpraca pozafinansowa polegająca przede wszystkim na:

1. bezpłatnym udostępnianiu pomieszczeń będących własnością Gminy zarówno na działalność statutową organizacji, jak też na różnego rodzaju okolicznościowe spotkania i występy artystyczne (Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Oddział w Choroszczy, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 15, Związek Sybiraków Koło Nr 15 w Choroszczy, Klub Abstynenta ”Wolność” w Choroszczy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, KS „Narew”)

2. wyposażeniu zajmowanych pomieszczeń przez Stowarzyszenia

3. bezpłatnym wynajmie transportu

4. powielaniu dokumentów

5. zamieszczaniu informacji na stronie internetowej Gminy, a także w prasie lokalnej.

2. Wzajemne informowanie się o kierunkach realizowanych działań.

Na stronie internetowej www.choroszcz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco umieszczano informacje o aktualnościach z życia Gminy oraz podejmowanych decyzjach (uchwały, zarządzenia). Niektóre informacje dotyczyły działań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Przekazano organizacjom informacje o następujących propozycjach:

1) Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych - uczestnictwa w Szkole Koordynatorów Projektów,

2) Stowarzyszenia Europartner AKIE — uczestnictwa w II Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej,

3) Wojewody Podlaskiego — o IV-tej edycji konkursu Inicjatywa Społeczna Roku.

3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności organizacji.

1) projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy Choroszcz:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz;

b) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę;

c) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia niższej stawki opłaty w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny;

d) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji;

e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Gminnych proponuje aby § 2 uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę otrzymał następujące brzmienie:

„§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę odpady komunalne odbierane są od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością:

2) z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi położonymi w obrębie miasta Choroszcz oraz w miejscowościach …………..………..….:

- odpady komunalne zmieszane — 2 razy w miesiącu,

- odpady zebrane w sposób selektywny — 2 razy w miesiącu,

- odpady wielkogabarytowe — 4 razy w roku;”

Z uwagi na zmianę stanowiska firmy ASTWA - Rada Miejska w Choroszczy odstąpiła od wprowadzenia zmian w częstotliwości wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Choroszcz — uwag do uchwał nie rozpatrywano.

Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Gminnych proponuje aby § 15 ust. 1 pkt 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choroszcz

otrzymał następujące brzmienie:

„§ 15.1. Odpady komunalne odbierane są nie rzadziej niż:

1) w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

- zmieszane odpady komunalne - 2 razy w miesiącu,

- odpady zebrane selektywnie - 1 raz na 4 tygodnie;”

Propozycje powyższe, które zostały przedstawione na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Choroszczy oraz na XVI Sesji w dniu 26.03.2013 r., nie zostały przyjęte.

2) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014;

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna uwaga do konsultowanego projektu uchwały:

Uwaga Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Gminnych została przyjęta, a n/w propozycje zapisu w Programie współpracy zostały przedstawione na Komisjach i XXI Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy:

„§ 22. 1. Burmistrz Choroszczy powołuje zarządzeniem komisje konkursowe i wybiera przedstawicieli organizacji i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

2. Komunikat zapraszający organizacje do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej ogłasza Burmistrz Choroszczy po zakończeniu naboru ofert w otwartym konkursie.

3. Komunikat zamieszczany jest w sposób wymieniony w § 21 na okres nie krótszy niż 7 dni.

4. Jeżeli organizacje w przeciągu 7 dni nie wskażą swoich przedstawicieli, komisja konkursowa może działać bez przedstawicieli organizacji.”

3) projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Gminnych proponuje aby poniższe paragrafy otrzymały następujące brzmienie:

„§ 3.1. Wniosek o realizację zadania inwestycyjnego może obejmować w szczególności budowę, rozbudowę, modernizację lub remont dróg, chodników kanalizacji, sieci wodociągowej oraz świetlic wiejskich i remiz strażackich. § 3. 3. Wartość inicjatywy objętej wnioskiem powinna być wyższa niż 10 tyś, zł brutto.

§ 4. ust.4 Udział Inicjatora w kosztach inicjatywy inwestycyjnej musi być większy niż 10% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

§ 6. W celu rozpoczęcia postępowania wynikającego z inicjatywy lokalnej, podmiot zainteresowany składa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do Burmistrza Choroszczy w terminie do końca III kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.”

W załączniku nr 2 do uchwały tabela szczegółowe kryteria oceny wniosków:

Udział finansowy wnioskodawcy w realizacji zadania:

od 10% do 20% wartości zadania oraz od 21% do 30% wartości zadania

Zaangażowanie środków budżetowych: do 30 000 oraz 30 001 - 70 000

Propozycje powyższe, które zostały przedstawione na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Choroszczy oraz na XVI Sesji w dniu 26.03.2013 r., nie zostały przyjęte.

Sporządziła: Ewa Łukaszewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2014-04-02

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-04-02