Sprawozdanie za rok 2012

Sprawozdanie w zakresie realizacji zadań wynikających

z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

w 2012 roku

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z istotniejszych zadań administracji samorządowej. Najważniejszą kwestią jest tu budowanie partnerstwa i wzmacnianie aktywności lokalnej, co zwiększa skuteczność diagnozowania i zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Choroszcz. Współpraca opiera się na podstawowych zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz zasadzie jawności.

Gmina Choroszcz realizuje postanowienia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr VI/73/2011 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.

Zgodnie z § 15 Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku, przedstawiam sprawozdanie z realizacji tego programu.

Obszarem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi była i jest sfera dotycząca realizacji zadań publicznych, i tak:

I. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

1. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia — opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej wybrano ofertę Stacji Opieki Caritas Archidiecezji Białostockiej w Choroszczy zawierając stosowną umowę i przeznaczając 30.000 złotych na realizację w/w zadań.

W 2012 roku 153 osoby zostało objętych opieką medyczną i pielęgnacyjną w swoich domach lub w Stacji przez 2 dyplomowane pielęgniarki, zrealizowano 1 598 wizyt w domu chorego oraz udzielono w gabinecie S.O.C. 506 porad i zabiegów takich jak:

- iniekcje domięśniowe lub dożylne - 231

- pomiar ciśnienia tętniczego - 633

- pomiar zawartości cukru we krwi - 190

- pomiar poziomu cholesterolu - 93

- uzgadniane konsultacji i badań - 43

- odwiedziny i porady zdrowotne - 1266

- kontrola i podanie leków - 339

W większości podopiecznymi są osoby w bardzo podeszłym wieku. Struktura pacjentów pod względem częstotliwości wymaganych zabiegów pielęgnacyjnych kształtowała się następująco:

· Pacjenci obłożnie chorzy — 10%

· Pacjenci wymagający wizyty raz w tygodniu — 20%

· Pacjenci wymagający wizyty dwa razy w miesiącu — 20%

· Pacjenci wymagający wizyty raz w miesiącu — 50%

Pod fachowa opieka medyczna i pielęgnacyjna przebywały osoby chore, niepełnosprawne i starsze będące w podeszłym wieku. Nastąpiła poprawa sprawności fizycznej, czynności dnia codziennego, samoobsługi, higieny osobistej. Wypożyczany był sprzęt rehabilitacyjny: wózki inwalidzkie, chodziki, łóżka szpitalne, materace przeciwodleżynowe, inhalatory, koncentratory tlenu, ssaki, pompy infuzyjne. Miejscowości, w których świadczone były usługi przez pielęgniarkę to: Choroszcz, Jeroniki, Łyski, Klepacze, Barszczewo, Oliszki, Ogrodniki, Sienkiewicze, Śliwno, Krupniki, Zaczerlany, Czaplino, Kruszewo, Izbiszcze, Pańki, Rogówek, Rogowo, Rogowo Majątek, Ruszczany, Gajowniki, Kościuki, Złotoria, Żółtki, Dzikie.

Wyjazdy służbowe poza teren Gminy Choroszcz to: Białystok - do biura Caritas, aptek, magazynów spożywczych, sklepy zaopatrzenia medycznego, ora różnych instytucji — Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ponadto różne placówki służby zdrowia. Stała Współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej poprzez wspólne wyjazdy w teren. Suma przejechanych kilometrów — 8.390.

Przeznaczona dotacja została wykorzystana w sposób następujący: Kosztorys wydatków

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

Całość zadania w zł.

koszt całkowity

w tym z dotacji

środków własnych

Caritas

Wynagrodzenie i pochodne

24.200,00

24.200,00

0

Koszt eksploatacji samochodu : zakup paliwa, ubezpieczenie, koszt napraw itp.)

3.850,00

3.000

850

Zakup artykułów medycznych -leki, środki opatrunkowe i drobny sprzęt medyczny

800,00

800,00

0

Zakup środków czystości na potrzeby gabinetu i materiałów biurowych

120,00

0

120,00

opłaty telekomunikacyjne

550,00

0

550,00

koszt utrzymania Stacji Opieki ( czynsz,

energia, śmiecie itp.,)

2.640,00

2000,00

640,00

Ubezpieczenie pielęgniarek

100,00

0

100,00

koszt obsługi finansowo księgowej

1.000

0

1.000,00

inne koszty związane z realizacją zadania

4.400,00

0

4,400,00

O G Ó Ł E M

37.660,00

30.000,00

7.660,00

2. Osoby będące w trudnej sytuacji otrzymały ponadto - w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebujących PEAD - pomoc rzeczowa w formie żywności zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela. Pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD udzielona mieszkańcom gminy Choroszcz w 2012r.

Lp.

Nazwa artykułu

spożywczego

Otrzymano i wydano w kg./litrach

Wartość otrzymanych artykułów spożywczych

Ilość Osób korzystających w ciągu roku

1.

Masło ekstra

160,800

2.561,67 zł.

270

2.

Ser żółty

321,600

4.297,88 zł.

270

3.

Serki topione

185,00

2.548,53 zł.

270

4.

Ryż biały

1.334,00

3.333,67 zł.

270

5.

Herbatniki

532,00

3.239,08 zł.

270

6.

Kasza gryczana

1.068,00

3.712,49 zł.

270

7.

Cukier biały

810,00

3.211,49 zł.

270

8.

Olej rzepakowy

540

12.829,33 zł.

270

9.

Makaron świderki

1334,00

2.941,47zł.

270

10.

Mąka pszenna

1.064,00

1.341,12 zł.

270

11.

Mleko

15.562

9.761,84 zł.

270

12.

Mielonka wieprzowa

864,00

5.161,97 zł.

270

13.

Płatki kukurydziane

1.205

3.745,14zł.

270

14.

Groszek z marchewką

540,00

1.487,16 zł.

270

15.

Klopsiki w sosie pomidorowym

1.147,500

3.903,80 zł.

270

16.

Koncentrat pomidorowy

432,00

2.297,48 zł.

270

17.

Dżem wiśniowy

1.790,100

8.017,64

270

Suma

16.559,90

63.391,97 zł.

270

3. Organizowanie wypoczynku letniego

1/ w ramach współpracy z Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga” zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z najbardziej potrzebujących rodzin- z rodzin patologicznych, głównie z problemem alkoholowym, skrajnie ubogich, wielodzietnych, głęboko dysfunkcyjnych ( z zaburzoną funkcją opiekuńczo- wychowawczą wynikająca z nieporadności życiowej lub uzależnieniami rodziców) w nadmorskiej miejscowości Jastarnia położonej na Półwyspie Helskim. Koszt wypoczynku został pokryty przez Urząd Miejski w Choroszczy w wysokości 8.700 zł. z środków przeznaczonych na profilaktykę.

2) 20 dzieci skorzystało z wypoczynku letniego w Augustowie zorganizowanego przez Caritas Archidiecezji Białostockiej, Gmina dofinansowała wyjazd na łączną kwotę 5.000,00 zł. tj. na każde dziecko w wysokości po 250 zł.

II. w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu , krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzeniem Burmistrza Choroszczy: Nr 101/2012 z dnia 03.01.2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na „Wspieranie rozwoju badmintona”; został ogłoszony konkurs na wspieranie rozwoju badmintona. Wybrano ofertę Klubu ,,LUKS BADMINTON CHOROSZCZ”, zawierając stosowną umowę i przeznaczając 45 000 złotych na realizację w/w zadania.

Klub ,,LUKS BADMINTON CHOROSZCZ” zrzeszał 56 członków w tym 10 osób dorosłych. Zajęcia prowadzone były przez dwóch trenerów II klasy badmintona oraz dwóch instruktorów. Trenujący byli szkoleni w trzech podzielonych grupach zależnie od wieku, poziomu umiejętności i wyszkolenia, oraz grupa ligowa. W ramach realizacji zawartych umów:

1) zorganizowano i przeprowadzono cykl turniejów o zasięgu woj. podlaskiego „Podlaska Liga Badmintona” dla dzieci w wieku 11-19 lat - pięć turniejów (średnio startujących zaw. - 89/ 1 turniej) oraz 65 turniejów dla dorosłych Amatorów - Seniorów

2) zorganizowano i zrealizowano inne turnieje takie jak:

- Drużynowe Mistrzostwa Polski — Ekstraklasa — 6 meczy

3) zawodnicy i zawodniczki Klubu startowali w wielu ogólnopolskich turniejach i osiągali znaczące w kraju wyniki

Przekazana dotacja została wykorzystana w sposób następujący:

Nazwa wydatku

Kwota ogółem (zł)

Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)

Prowadzenie drużyny w ekstraklasie badmintona w tym nagrody i wyróżnienia dla grających zawodników i trenera

33 200,00

33 200,00

Koszty dodatkowe związane z meczami ligowymi i turniejami jak: wpisowe do Mistrzostw Polski i innych turniejów, delegacje i diety zawodników, udział w obozach treningowych, koszty obsługi turniejów, opłata startowa i klubowa na rzecz PZBadmintona.

11 188,19

10 977,93

Puchary, medale, dyplomy

-

-

Zakup lub pozyskanie niezbędnego sprzętu sportowego

672,07

672,07

Organizacja zakwaterowania i wyżywienia, logistyka zawodów, przygotowanie hali sport. i sprzętu

150,00

150,00

Razem:

45 000

2. Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy dokonywane było także poprzez wspieranie działalności Ludowych Zespołów Sportowych. Sfinansowano:

1) Młodzieżową Ligę Gminną w piłkę nożną

2) Turniej futsalu w piłkę nożną

3) Turniej na otwarcie sezonu w piłkę nożną

4) Puchar Ligi w piłkę nożną

W roku 2012 . na w/w zadania wydatkowano 16 531,90 zł zakupując: stroje sportowe, nagrody, medale, opłacono ubezpieczenie oraz sędziów prowadzących mecze, pokryto koszty transportu na finały gminne, powiatowe i wojewódzkie.

W rozgrywkach brało udział 10 zespołów (ok. 150 zawodników): Izbiszcze, Rajkom Choroszcz, LZS Choroszcz, Opmar Łyski-Złotoria, Lambada Choroszcz, Narew Żółtki, Barszczewo, Pańki, Zaczerlany i Tornado Klepacze.

Ponadto sfinansowano:

1) Turniej szachowy o Szablę Hetmana Branickiego — 200,00 zł.

2) Turniej piłki nożnej szkół podstawowych — 432,98 zł

3) Zawody w Skokach i Ujeżdżaniu Koni w Mińcach — 804,60 zł.

III. w zakresie współpracy pozafinansowej

1. Łącznie ze współpracą finansową Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, prowadzona jest także współpraca pozafinansowa polegająca przede wszystkim na:

1. bezpłatnym udostępnianiu pomieszczeń będących własnością Gminy zarówno na działalność statutową organizacji, jak też na różnego rodzaju okolicznościowe spotkania i występy artystyczne (Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Oddział w Choroszczy, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 15, Związek Sybiraków Koło Nr 15 w Choroszczy, Klub Abstynenta ”Wolność” w Choroszczy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, KS „Narew”)

2. wyposażeniu zajmowanych pomieszczeń przez Stowarzyszenia

3. bezpłatnym wynajmie transportu

4. powielaniu dokumentów

5. zamieszczania informacji na stronie internetowej Gminy, a także w prasie lokalnej.

2. Wzajemne informowanie się o kierunkach realizowanych działań.

Na stronie internetowej www.choroszcz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco umieszczano informacje o aktualnościach z życia Gminy oraz podejmowanych decyzjach (uchwały, zarządzenia). Niektóre informacje dotyczyły działań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Przekazano organizacjom informacje o następujących propozycjach:

1) naborze wniosków w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse 2012”

2) III-ciej edycji konkursu Wojewody Podlaskiego Inicjatywa Społeczna Roku.

3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności organizacji.

1) projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz

2) projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy Choroszcz:

1. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji.

2. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia niższej stawki opłaty w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny

4. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę ;

3) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013;

4) projektu zarządzenia w sprawie odpłatności z tytułu udostępniania świetlicy (remiz) w Choroszczy i na terenie Gminy Choroszcz;

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące propozycje:

1. Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Gminnych z siedzibą w Choroszczy odnośnie zapisu § 3:

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Choroszczy może zastosować ulgę bądź zwolnić z opłaty za udostępnienie świetlicy (remizy).” - poprzez wykreślenie słów: „zastosować ulgę bądź”

2. OSP w Złotorii - o wyłączenie z zarządzenia pkt 8 : Złotoria 60% stawek określonych w pkt 1.

- uwag powyższych nie uwzględniono.

3. OSP Choroszcz (uwagi wpłynęły 8.05.2012 r po terminie): podniesiono szereg okoliczności i zaproponowano spotkanie z władzami Gminy w celu omówienia uregulowania przedmiotowych spraw.

5) projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2012r.;

6) projektu uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie ;

W wyznaczonym terminie wpłynęła propozycja Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Gminnych z siedzibą w Choroszczy, które proponuje w §6. pkt. 5 i 6 rozszerzyć zapisy gdzie punkty te otrzymałyby następującą treść:

„5) inne organizacje pozarządowe nie zaliczane do sektora finansów publicznych j nie działające w celu osiągnięcia zysku, o ile wspomagają proces edukacyjny dzieci „młodzieży lub dorosłych realizują programy profilaktyczne, zajmują się rehabilitacją osób niepełnosprawnych oraz organizują imprezy promujące zdrowy styl życia

6) organizatorów imprez zleconych przez Gminę Choroszcz lub odbywających się pod patronatem Gminy Choroszcz bądź Burmistrza, a także organizacje przyczyniające się do oświatowego, sportowego lub kulturalnego rozwoju gminy Choroszcz i jej mieszkańców. „

Propozycje powyższe zostały przedstawione na Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa oraz na VIII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy, gdzie jednogłośnie (14 głosów za) przyjęto następującą zmianę pkt. 5 w §6:

„5) inne organizacje pozarządowe nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, o ile wspomagają proces edukacyjny dzieci, młodzieży lub dorosłych i realizują programy profilaktyczne lub zajmują się rehabilitacją osób niepełnosprawnych; „

7) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu lodowiska „Biały Orlik”, boiska uniwersalnego i boiska do piłki nożnej „Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z pomieszczeniami zaplecza sanitarno — szatniowego.Sporządziła: Ewa Łukaszewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2014-02-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-02-10