Sprawozdanie za rok 2011

Sprawozdanie w zakresie realizacji zadań wynikających

z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

w 2011 roku

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z istotniejszych zadań administracji samorządowej. Najważniejszą kwestią jest tu budowanie partnerstwa i wzmacnianie aktywności lokalnej, co zwiększa skuteczność diagnozowania i zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Choroszcz. Współpraca opiera się na podstawowych zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz zasadzie jawności.

Gmina Choroszcz realizuje postanowienia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr II/28/2010 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.

Zgodnie z § 15 Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku, przedstawiam sprawozdanie z realizacji tego programu.

Obszarem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi była i jest sfera dotycząca realizacji zadań publicznych, i tak:

I. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

1. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia – opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej wybrano ofertę Stacji Opieki Caritas Archidiecezji Białostockiej w Choroszczy zawierając stosowną umowę i przeznaczając 30.000 złotych na realizację w/w zadań.

W 2011 roku 193 osoby zostało objętych opieką medyczną i pielęgnacyjną w swoich domach lub w Stacji przez 2 dyplomowane pielęgniarki, zrealizowano 1 181 wizyt w domu chorego oraz udzielono w gabinecie S.O.C. 577 porad i zabiegów takich jak:

- iniekcje domięśniowe lub dożylne - 348

- pomiar ciśnienia tętniczego - 764

- pomiar zawartości cukru we krwi - 206

- pomiar poziomu cholesterolu - 113

- porady profilaktyczne i promujące zdrowie - 733

- uzgadniane konsultacji i badań - 57

- usługi socjalno-bytowe – 628

- porady zdrowotne - 996

- inne - 535

W większości podopiecznymi są osoby w bardzo podeszłym wieku. Struktura pacjentów pod względem częstotliwości wymaganych zabiegów pielęgnacyjnych kształtowała się następująco:

· Pacjenci obłożnie chorzy – 10%

· Pacjenci wymagający wizyty raz w tygodniu – 20%

· Pacjenci wymagający wizyty dwa razy w miesiącu – 20%

· Pacjenci wymagający wizyty raz w miesiącu – 50%

Pod fachowa opieka medyczna i pielęgnacyjna przebywały osoby chore, niepełnosprawne i starsze będące w podeszłym wieku. Nastąpiła poprawa sprawności fizycznej, czynności dnia codziennego, samoobsługi, higieny osobistej. Wypożyczany był sprzęt rehabilitacyjny: wózki inwalidzkie, chodziki, łóżka szpitalne, materace przeciwodleżynowe, inhalatory, koncentratory tlenu, ssaki, pompy infuzyjne. Przeznaczona dotacja została wykorzystana w sposób następujący:

Kosztorys wydatków

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

Całość zadania

koszt całkowity

w tym z dotacji

środków własnych

Caritas

Wynagrodzenie i pochodne

24.000,00

22.000,00

2.000,00

koszt zakupu paliwa do samochodu

2.824,09

2.200,00

624,09

eksploatacja samochodu ( ubezpieczenie, naprwy)

1.874,31

1.383,92

490,39

Opłaty stałe (czynsz, telefon)

832,68

832,68

------

Leki, środki opatrunkowe i drobny sprzęt medyczny

1.244,95

720

524,95

Zakup środków czystości na potrzeby gabinetu i materiałów biurowych

375,94

375,94

-----

opłaty telekomunikacyjne

542,87

542,87

------

koszt ogrzewania

1.617,50

1.617,50

------

opłata za energie elektryczna

179,74

179,74

------

koszt drobnych napraw w pomieszczeniach stacji

50,00

50,00

-----

Ubezpieczenie pielęgniarek

97,35

97,35

-----

koszt obsługi finansowo księgowej

1.200

------

1.200

O G Ó Ł E M

34.839,43

30.000

4.839,43

2. Osoby będące w trudnej sytuacji otrzymały ponadto - w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebujących PEAD - pomoc rzeczowa w formie żywności zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela. Pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD udzielona mieszkańcom gminy Choroszcz w 2011r.

Lp.

Nazwa artykułu

spożywczego

Otrzymano i wydano w kg./litrach

Wartość otrzymanych artykułów spożywczych

Ilość Osób korzystających w ciągu roku

1.

Chleb chrupki żytni

184,00

995, 12zł.

184 osoby

2.

Kasza jęczmienna z gulaszem

1.030,00

2.048,60 zł.

184

3.

Kawa zbożowa instant

147,200

1.378,62 zł.

184

4.

Ryż biały

552,00

815, 76 zł.

184

5.

Herbatniki

588,800

2.449,42 zł.

184

6.

Kasza jęczmienna z warzywami

588,800

930, 41 zł.

184

7.

Makaron z gulaszem

883,200

1810, 21 zł.

184

8.

Makaron muszelki

828,00

1.153,26 zł.

184

9.

Makaron świderki

368, 00 kg

554, 89 zł.

184

10.

Mąka pszenna

1.104,00

915, 49 zł.

184

11.

Mleko

2.576,00

4.026,01zł.

184

12.

Musli

368,00

815, 39 zł.

184

13.

Płatki kukurydziane

552,00

1.057,99 zł.

184

14.

Zupa pomidorowa z makaronem

1.324,800

2.011,52 zł.

184

Suma

11.095,200 kg

20.962,70 zł.

184

3. Organizowanie wypoczynku letniego

1/ w ramach współpracy z Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga” zorganizowano wyjazd do Jastarni na kolonie terapeutyczno – rekreacyjne dla 13 dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiami. Koszt wypoczynku wyniósł 8.970 zł.

2) 19 dzieci skorzystało z wypoczynku letniego w Karasiewie i Smołdzińskim Lesie zorganizowanego przez Caritas Archidiecezji Białostockiej, Gmina dofinansowała wyjazd na łączną kwotę 4.500 zł.

Sporządziła: Jolanta Andruszkiewicz

II. w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu , krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzeniami Burmistrza Choroszczy: Nr 18/2011 Burmistrza Choroszczy z dnia 10.02.2011 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na „Wspieranie rozwoju badmintona”; Nr 50/2011 Burmistrza Choroszczy z dnia 30.06.2011 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na „Wspieranie rozwoju badmintona” - zostały ogłoszone konkursy na wspieranie rozwoju badmintona. Wybrano oferty Klubu ,,LUKS BADMINTON CHOROSZCZ”, zawierając stosowne umowy i przeznaczając 90 000 złotych na realizację w/w zadań.

Klub ,,LUKS BADMINTON CHOROSZCZ” zrzeszał 65 członków w tym 12 osób dorosłych. Zajęcia prowadzone były przez dwóch trenerów II klasy badmintona oraz dwóch instruktorów. Trenujący byli szkoleni w trzech podzielonych grupach zależnie od wieku, poziomu umiejętności i wyszkolenia, oraz grupa ligowa. W ramach realizacji zawartych umów:

1) Zorganizowano i przeprowadzono cykl turniejów o zasięgu woj. podlaskiego „Podlaska Liga Badmintona” dla dzieci w wieku 11-19 lat - pięć turniejów (średnio startujących zaw. - 98/ 1 turniej) oraz 6 turniejów dla dorosłych Amatorów - Seniorów

2) Zorganizowano i zrealizowano inne turnieje takie jak:

- Drużynowe Mistrzostwa Polski – Ekstraklasa – 12 meczy

- Współorganizacja Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Białymstoku

3) Zawodnicy i zawodniczki Klubu startowali w wielu ogólnopolskich turniejach i osiągali znaczące w kraju wyniki

Przekazana dotacja została wykorzystana w sposób następujący:

Nazwa wydatku

Kwota ogółem (zł)

Z tego ze

środków

pochodzących

z dotacji (zł)

Prowadzenie drużyny w ekstraklasie badmintona w tym nagrody i wyróżnienia dla grających zawodników i trenera

65 535,90

65 535,90

Koszty dodatkowe związane z meczami ligowymi i turniejami jak: wpisowe do Mistrzostw Polski i innych turniejów, delegacje i diety zawodników, udział w obozach treningowych,

koszty obsługi turniejów, opłata startowa i klubowa na rzecz PZBadmintona

35 498,70

24 464,10

Puchary, medale, dyplomy

-

-

Zakup lub pozyskanie niezbędnego sprzętu sportowego

6932,00

0,00

Organizacja zakwaterowania i wyżywienia, logistyka zawodów, przygotowanie hali sport. i sprzętu

-

-

Razem:

107 966,60

90 000,00

2. Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy dokonywane było także poprzez wspieranie działalności Ludowych Zespołów Sportowych. Sfinansowano:

1) Młodzieżową Ligę Gminną w piłkę nożną

2) Turniej futsalu w piłkę nożną

3) Turniej na otwarcie sezonu w piłkę nożną

4) Puchar Ligi w piłkę nożną

W roku 2011 . na w/w zadania wydatkowano 18 226,41 zł zakupując: stroje sportowe, nagrody, medale, opłacono ubezpieczenie oraz sędziów prowadzących mecze, pokryto koszty transportu na finały gminne, powiatowe i wojewódzkie.

W rozgrywkach brało udział 10 zespołów (ok. 150 zawodników)z LZS: Izbiszcze, Rajkom, Choroszcz, Łyski, Zaczerlany, Choroszcz, Klepacze, Pańki, Złotoria, Żółtki i Lambada Choroszcz.

Ponadto sfinansowano:

1) Turniej szachowy o Szablę Hetmana Branickiego – 43,04 zł.

2) IV Zawody Strzeleckie – 380,00 zł.

Sporządziła: Izabela Rogowska

III. w zakresie współpracy pozafinansowej

1. Łącznie ze współpracą finansową Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, prowadzona jest także współpraca pozafinansową polegającą przede wszystkim na:

1. bezpłatnym udostępnianiu pomieszczeń będących własnością Gminy zarówno na działalność statutową organizacji, jak też na rożnego rodzaju okolicznościowe spotkania i występy artystyczne (Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Oddział w Choroszczy, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 15, Związek Sybiraków Koło Nr 15 w Choroszczy, Klub Abstynenta ”Wolność” w Choroszczy,, Fundacja Spe Salvi – streetworkerzy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, KS „Narew”, Stowarzyszenie Aktywizacji Mieszkańców Wsi „4R”)

2. wyposażeniu zajmowanych pomieszczeń przez Stowarzyszenia

3. bezpłatnym wynajmie transportu

4. pomocy w udzielaniu konsultacji prawnych

5. powielaniu dokumentów

6. zamieszczania informacji na stronie internetowej Gminy, a także w prasie lokalnej.

2. Wzajemne informowanie się o kierunkach realizowanych działań.

Na stronie internetowej www.choroszcz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco umieszczano informacje o aktualnościach z życia Gminy oraz podejmowanych decyzjach (uchwały, zarządzenia). Niektóre informacje dotyczyły działań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Przekazano organizacjom informacje o następujących propozycjach:

1) Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi o możliwości udziału w seminarium organizacji pozarządowych z powiatu białostockiego nt „Partnerstwo lokalne: współpraca organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego”,

2) Fundacji Wspomagania Wsi o kolejnym naborze na bezpłatne warsztaty pt „Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw”,

W Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zamierzenia, programy oraz ich realizacja - Program współpracy gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego stworzono tzw. mapę aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy CHOROSZCZ, która powstała na podstawie informacji uzyskanych z ankiet otrzymanych od organizacji pozarządowych. Mapa aktywności organizacji pozarządowych jest otwarta dla wszystkich organizacji i będzie aktualizowana na bieżąco. Opracowanie i istnienie niniejszej „Mapy aktywności” ma pomagać w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa zaangażowanego w życie publiczne; ma być także bodźcem dla samych organizacji do zacieśnienia współpracy między sobą i z pozostałymi partnerami społecznymi: samorządem, przedsiębiorcami, wolontariuszami. „Mapa aktywności” ma być też źródłem wiedzy dla mieszkańców o funkcjonujących organizacjach pozarządowych na terenie Gminy CHOROSZCZ.
Aby dana organizacja została ujęta w „mapie” lub też aby umożliwić zmianę danych o organizacji wypisanej już w „mapę aktywności” należy wypełnić „ankietę identyfikacyjną”.

3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności organizacji.

1) Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu lodowiska „Biały Orlik”, boiska uniwersalnego i boiska do piłki nożnej „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z pomieszczeniami zaplecza sanitarno – szatniowego – 20-28.12.2011 r.

2) Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 – 11-21.10.2011 r.

3) Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Choroszczy -3-10.06.2011 r.

4) Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu lodowiska „Biały Orlik”, boiska uniwersalnego i boiska do piłki nożnej „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z pomieszczeniami zaplecza sanitarno - szatniowego – 3-10.06.2011 r.

Sporządziła: Ewa Łukaszewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2012-02-23

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-02-23