Sprawozdanie za rok 2010

Sprawozdanie w zakresie realizacji zadań wynikających

z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

w 2010 roku

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z istotniejszych zadań administracji samorządowej. Najważniejszą kwestią jest tu budowanie partnerstwa i wzmacnianie aktywności lokalnej, co zwiększa skuteczność diagnozowania i zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Choroszcz. Współpraca opiera się na podstawowych zasadach:

1) zasada pomocniczości zdefiniowana została jako zasada o charakterze ustrojowym i oznaczająca uporządkowanie wzajemnych relacji oraz podziału zadań między sektorem publicznym a sektorem obywatelskim - oznacza ukierunkowanie na umacnianie obywateli, ich wspólnot i organizacji oraz ograniczanie interwencjonizmu państwa i administracji lokalnej;

2) zasada suwerenności stron rozumiana jest jako prawo stron do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań;

3) zasada partnerstwa oznaczająca podjęcie współpracy w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowanie o alokacji środków na ich realizację, wypracowywanie najlepszych sposobów ich realizacji oraz traktowanie się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach;

4) zasada efektywności polegająca na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

5) zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności - zakładają one kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.

Gmina Choroszcz realizuje postanowienia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdzie przedstawione są generalne zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Polsce. Zgodnie z art. 5 powyższej ustawy, zasady współpracy między organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi dotyczą głównie zlecania realizacji zadań publicznych, wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich zharmonizowania, jak również konsultowania projektów aktów normatywnych w przypadku dziedzin działalności statutowej organizacji oraz tworzenia wspólnych zespołów inicjatywnych bądź doradczych. Organizacje stają się nie tylko wykonawcami zadań, lecz ich inicjatorami oraz uczestnikami projektowania regulacji, co stwarza sytuację większej elastyczności i kreatywności w podejściu do problemów, których dotyczy współpraca, jak również wpływa na urzeczywistnienie się partnerstwa. W celu określenia czytelnych podstaw wzajemnych relacji pomiędzy organami lokalnej władzy publicznej, a organizacjami pozarządowymi, Rada Miejska w Choroszczy dnia 22 grudnia 2009 r. podjęła uchwałę Nr XXVI/207/09 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.

Zgodnie z § 13 Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku, przedstawiam sprawozdanie z realizacji tego programu.

Obszarem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi była i jest sfera dotycząca realizacji zadań publicznych, i tak:

I. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

1. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia – opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej wybrano ofertę Stacji Opieki Caritas Archidiecezji Białostockiej w Choroszczy zawierając stosowną umowę i przeznaczając 30.000 złotych na realizację w/w zadań.

W 2010 roku 142 osoby zostało objętych opieką medyczną i pielęgnacyjną w swoich domach lub w Stacji przez 2 dyplomowane pielęgniarki, zrealizowano 1 166 wizyt w domu chorego oraz udzielono w gabinecie S.O.C. 697 porad i zabiegów takich jak:

- iniekcje domięśniowe lub dożylne - 217

- opatrywanie ran - 30

- pomiar ciśnienia tętniczego - 1102

- pomiar zawartości cukru we krwi - 270

- pomiar poziomu cholesterolu - 118

- porady profilaktyczne i promujące zdrowie - 2 762

- uzgadniane konsultacji i badań - 44

- usługi socjalno-bytowe - 415

- inne - 571

W większości podopiecznymi są osoby w bardzo podeszłym wieku

· poniżej 50 lat – 6 osób

· 50-59 lat – 15 osób

· 60-69 lat – 29 osób

· 70-79 lat – 47 osób

· 80-89 lat – 43 osoby

· Powyżej 90 roku życia – 4 osoby

Średnio w miesiącu pielęgniarka wykonała 98 wizyt w domu pacjenta oraz 58 porad w gabinecie. Wypożyczany był sprzęt rehabilitacyjny: wózki inwalidzkie, chodziki, łóżka szpitalne, materace przeciwodleżynowe, inhalatory, koncentratory tlenu, ssaki, pompy infuzyjne. Przeznaczona dotacja została wykorzystana w sposób następujący:

Kosztorys wydatków

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

Całość zadania

koszt całkowity

w tym z dotacji

Wynagrodzenie i pochodne

22.000,00

22.000,00

Eksploatacja samochodu (paliwo, przegląd, ubezpieczenie, naprawy)

4.000,00

3.200,00

Środki czystości, materiały biurowe i inne

500,00

400,00

Opłaty stałe (czynsz, telefon)

2.500,00

2.300,00

Leki, środki opatrunkowe i drobny sprzęt medyczny

2.500,00

2.100,00

Ubezpieczenie pielęgniarki

600,00

600,00

Koszty administracyjne

1.000,00

------

Ogółem

33.100,00

30.000,00

Osoby będące w trudnej sytuacji otrzymały ponadto - w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebujących PEAD - pomoc materialną, zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.

Nazwa artykułu

spożywczego

otrzymano i wydano w kg//litrach

Wartość otrzymanych artykułów spożywczych

Ilość osób korzystających w ciągu roku

1.

Cukier

235 kg

603,62 zł.

235

2.

Dania gotowe na bazie

kaszy

940,00 kg

2.916,82 zł.

235

3.

Dania gotowe na bazie

makaronu

940,00 kg

3.349,31 zł.

235

4.

Dżem

216,200 kg

679,28 zł.

235

5.

Herbatniki

564 kg

5.986,25 zł.

235

6.

Kasza jęczmienna z

warzywami

564 kg

1.837,32 zł.

235

7.

Krupnik (zupa)

940 kg

3.178 ,44zł.

235

8.

Makaron krajanka

1.175 kg

3.052,75zł.

235

9.

makaron świderki

352 kg

731,76 zł.

235

10.

Mąka pszenna

1.645 kg

1.492,26 zł.

235

11.

Mleko

4.230 l

7.315,76 zł.

235

12.

Musil

235 kg

1.257,18 zł.

235

13.

Płatki kukurydziane

822 kg

3.559,28 zł.

235

14.

Zupa pomidorowa z

makaronem

940 kg

2.544 zł.

235

Suma

13.799 kg

38.504,71 zł.

235

2. Ponadto

1) zorganizowano wyjazd do Jastarni na obóz oraz opłacono pobyt dla 11 dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiami (organizator Stowarzyszenie ,,Droga’’) na kwotę

7.480,00zł.

2) 12-ro dzieci skorzystało z wypoczynku letniego w Władysławowie i Karasiewie w Dolinie Rospudy organizowanego przez Caritas Archidiecezji Białostockiej, Gmina dofinansowała wyjazd na łączną kwotę 2.400 zł.

II. w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu , krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzeniami Burmistrza Choroszczy: Nr 216/2009 Burmistrza Choroszczy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na „Prowadzenie drużyny badmintona w rozgrywkach Polskiego Związku Badmintona I-VI 2010”; Nr 246/2010 Burmistrza Choroszczy z dnia 17.06.2010 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na „Prowadzenie drużyny badmintona w rozgrywkach Polskiego Związku Badmintona VII-XII 2010” - zostały ogłoszone konkursy na „Prowadzenie drużyny badmintona w rozgrywkach Polskiego Związku Badmintona”. Wybrano oferty Klubu ,,LUKS BADMINTON CHOROSZCZ”, zawierając stosowne umowy i przeznaczając 90 000 złotych na realizację w/w zadań.

Klub ,,LUKS BADMINTON CHOROSZCZ” zrzeszał 66 członków w tym 12 osób dorosłych. Zajęcia prowadzone były przez trenera II klasy badmintona oraz dwóch instruktorów Trenujący byli szkoleni w trzech podzielonych grupach zależnie od wieku, poziomu umiejętności i wyszkolenia. W ramach realizacji zawartych umów:

1) Zorganizowano i przeprowadzono Cykl Turniejów o zasięgu woj. podlaskiego „Podlaska Liga Badmintona” dla dzieci w wieku 11-15 lat- sześciu turniejów( średnia startujących zaw.- 109/ 1 turniej)

2) Zorganizowano i zrealizowano inne turnieje takie jak;

- Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Badmintonie

- Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Badmintonie

- Drużynowe Mistrzostwa Polski – Ekstraklasa – 10 meczy

- Współorganizacja Międzynarodowych Mistrzostw Polski

3) Zawodnicy i zawodniczki Klubu startowali w wielu ogólnopolskich turniejach i osiągali znaczące w kraju wyniki

Przekazana dotacja została wykorzystana w sposób następujący:

Nazwa wydatku

Kwota ogółem (zł)

Z tego ze

środków

pochodzących

z dotacji (zł)

Prowadzenie drużyny w ekstraklasie badmintona w tym nagrody i wyróżnienia dla grających zawodników i trenera

95 672,00

85 672,00

Koszty dodatkowe związane z meczami ligowymi i turniejami jak: wpisowe do Mistrzostw Polski i innych turniejów, delegacje i diety zawodników, udział w obozach treningowych,

koszty obsługi turniejów, opłata startowa i klubowa na rzecz PZBadmintona

12 685,53

1 360,00

Puchary, medale, dyplomy

5 300

-

Zakup lub pozyskanie niezbędnego sprzętu sportowego

12 081,00

2 968.00

Organizacja zakwaterowania i wyżywienia, logistyka zawodów, przygotowanie hali sport. i sprzętu

7 000,00

-

Razem:

132 738,53

90 000,00

2. Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy dokonywane było także poprzez wspieranie działalności Ludowych Zespołów Sportowych. Sfinansowano:

1) Młodzieżową Ligę Gminną w piłkę nożną

2) Turniej futsalu w piłkę nożną

3) Turniej na otwarcie sezonu w piłkę nożną

4) Puchar Ligi w piłkę nożną

W roku 2010 r. na w/w zadania wydatkowano 31 455,30 zł zakupując: stroje sportowe, nagrody, medale, opłacono ubezpieczenie oraz sędziów prowadzących mecze, pokryto koszty transportu na finały gminne, powiatowe i wojewódzkie.

W rozgrywkach brało udział 9 zespołów (ok. 150 zawodników)z LZS: Izbiszcze, Rajkom Choroszcz, Łyski, Zaczerlany, Choroszcz, Pańki, Złotoria, Żółtki i Lambada Choroszcz.

Ponadto sfinansowano:

1) Turniej szachowy o Szablę Hetmana Branickiego – 229,55 zł - zakupiono nagrody oraz wyżywienie uczestnikom turnieju. W turnieju uczestniczyły 4 drużyny.

2) Ligę Gminną w tenisa stołowego – 1 845 zł.

III. w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym zgodnie z „Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” oraz „Gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.

-działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych GKRPA skierowana jest na leczenie osób, terapię osób uzależnionych, pomoc rodzinie uwikłanej w problem alkoholowy. GKRPA współpracuje z oddziałem uzależnień tutejszego szpitala, poradniami zajmującymi się leczeniem odwykowym, policją i sądem. W roku 2010 odbyła 11 posiedzeń, przeprowadziła 23 rozmowy interwencyjno- motywacyjne w związku z nadużywaniem alkoholu, oraz skierowała 3 wnioski do Sądu Rejonowego V Wydział Rodzinny i Nieletnich.

- w 2010 roku na podstawie ankiet anonimowych został zdiagnozowany a następnie opracowany ,,Raport z badań dotyczący problematyki alkoholowej’’

- zorganizowano szereg szkoleń dla uczniów oraz warsztaty dla rodziców, których dzieci uczą się w gimnazjum. Na szkoleniach poruszano tematy adaptacji ucznia w nowym środowisku, oraz tematy uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków oraz wpływ stosowania używek na rozwój osobisty życia.

- w Szkole Podstawowej w Choroszczy zorganizowano szkolenia podczas wywiadówek dla rodziców z zakresu narkomanii, a szczególnie co to są ,, DOPALACZE’’

- na terenie Gminy prowadzi działalność Klub Abstynenta którego zadaniem jest adaptacja (po okresie nadużywania alkoholu) przez osoby, do naturalnego życia bez nałogu. Dla tych osób uzależnionych i współuzależnionych organizuje się wyjazdy na pielgrzymkę do Częstochowy środowisk trzeźwościowych, do Lichenia na ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe, oraz na Dni Skupienia do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.

IV. w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

- w I półroczu roku 2010 zorganizowane zostały badania prześwietlenia RTG, z którego skorzystało 79 osób. W II półroczu w ramach programu ,,Program profilaktyczny chorób płuc i gruźlicy szansą na zdrowe społeczeństwo Podlasia’’ przeprowadzono bezpłatne badania spirometryczne oraz małoobrazkowe RTG. Z tej formy badań skorzystało 785 osób.

- dokonano bezpłatnych badań pomiaru glukozy, choresterolu oraz ciśnienia tętniczego. Z tej formy badań skorzystało 689 osób.

- wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców, nauczycieli zorganizowane zostało dla uczniów klas I i O komputerowe badanie programem multimedialnym,, Słyszę i Widzę’’. Skorzystało z tego typu badań 206 dzieci.

- po raz pierwszy zorganizowano szczepienia dla osób po 65 roku życia przeciw grypie sezonowej dla 284 osób.

- każdego roku z budżetu przeznaczona jest kwota na opłacenie osoby terapeutki, która prowadzi gimnastykę dla kobiet po mastektomii Grupa ta liczy 11 osób.

V. w zakresie współpracy pozafinansowej

1. Łącznie ze współpracą finansową Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, prowadzona jest także współpraca pozafinansową polegającą przede wszystkim na:

1. bezpłatnym udostępnianiu pomieszczeń będących własnością Gminy zarówno na działalność statutową organizacji, jak też na rożnego rodzaju okolicznościowe spotkania i występy artystyczne (Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Oddział w Choroszczy, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 15, Związek Sybiraków Koło Nr 15 w Choroszczy, Klub Abstynenta ”Wolność” w Choroszczy,, Fundacja Spe Salvi – streetworkerzy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, KS „Narew”, Stowarzyszenie Aktywizacji Mieszkańców Wsi „4R”)

2. wyposażeniu zajmowanych pomieszczeń przez Stowarzyszenia

3. bezpłatnym wynajmie transportu

4. pomocy w udzielaniu konsultacji prawnych

5. powielaniu dokumentów

6. zamieszczania informacji na stronie internetowej Gminy, a także w prasie lokalnej.

2. Wzajemne informowanie się o kierunkach realizowanych działań.

Na stronie internetowej www.choroszcz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco umieszczano informacje o aktualnościach z życia Gminy oraz podejmowanych decyzjach (uchwały, zarządzenia). Niektóre informacje dotyczyły działań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności organizacji.

1) w terminie od 17 grudnia 2001 do 24 grudnia 2010 r., na podstawie Ogłoszenia Burmistrza Choroszczy z dnia 17 grudnia 2010 r., zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Choroszcz. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i opinie do konsultowanego projektu uchwały;

2) w terminie od 1 grudnia 2001 do 8 grudnia 2010 r., na podstawie Ogłoszenia Burmistrza Choroszczy z dnia 1 grudnia 2010 r., zostały przeprowadzone konsultacje projektu Program współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna uwaga zgłoszona przez Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Gminnych z siedzibą w Choroszczy o następującej treści: Rozdział III. 6. pkt. 3 "3. Organizacje mogą z własnej inicjatywy składać ofertę realizacji zadań publicznych w porozumieniu z Gminą i zapewnieniu udzielenia przez Gminę dotacji na dofinansowanie wkładu własnego wymaganego do ich realizacji” Rada Miejska w Choroszczy przyjęła następujący zapis „3. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 12 Ustawy”.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2011-03-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2011-03-30