Sprawozdanie za rok 2009

Sprawozdanie w zakresie realizacji zadań wynikających

z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

w 2009 roku

Konieczność prowadzenia współpracy władz publicznych
z organizacjami pozarządowymi w sferze dostarczania obywatelom usług publicznych jest jedną z tendencji współczesnej polityki społecznej i funkcjonowania administracji publicznej. Wynika to z faktu, iż organizacje pozarządowe z reguły są znacznie bliżej obywateli i ich problemów społecznych, a dążeniem władz samorządowych jest coraz lepsze zaspokajanie potrzeb społeczeństwa oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców naszej Gminy.

Prawne ramy współpracy zostały ustalone w dniu 30 marca 2009 roku, kiedy to został przyjęty uchwałą Nr XXI/168/09 Rady Miejskiej w Choroszczy „Program współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku”.

Zgodnie z § 13 Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku, przedstawiam sprawozdanie z realizacji tego programu.

Współpraca ta, zarówno finansowa jak i pozafinansowa oparta była na zasadzie jawności, partnerstwa i efektywności w realizacji powierzonych zadań, zaś przyjęty program był wyrazem polityki i deklaracji współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Obszarem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi była i jest sfera dotycząca realizacji zadań publicznych, i tak:

I. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Zarządzeniem Nr 252/09 Burmistrza Choroszczy z dnia 27 lutego 2009 roku została powołana Komisja Konsultacyjna w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej na terenie miasta i gminy Choroszcz. Wybrano ofertę Stacji Opieki Caritas Archidiecezji Białostockiej w Choroszczy zawierając stosowną umowę i przeznaczając 25.000 złotych na realizację w/w zadań.

W 2009 roku 146 osób zostało objętych opieką medyczną i pielęgnacyjną w swoich domach lub w Stacji przez 2 dyplomowane pielęgniarki, zrealizowano 1 124 wizyt w domu chorego oraz udzielono porad i zabiegów w gabinecie S.O.C . Średnio w miesiącu pielęgniarki wykonywały 94 wizyty w domu pacjenta oraz 48 porad w gabinecie.

W minionym roku wykonano nw. ilości zabiegów:

- iniekcje domięśniowe lub dożylne -147

- opatrywanie ran , stosowanie maści - 146

- pielęgnowanie odleżyn - 105

- pomiar ciśnienia tętniczego - 1215

- pomiar zawartości cukru we krwi - 304

- pomiar poziomu cholesterolu – 129

- pomiar wagi - 45

- porady profilaktyczne i promujące zdrowie - 1969

- uzgadniane konsultacji i badań - 54

- usługi socjalno-bytowe - 272

- zakup leków, konsultacje lekarskie – 188

Osoby będące w trudnej sytuacji materialnej otrzymały ponadto - w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebujących PEAD - pomoc żywnościowa w ramach współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas i Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i tak w 2009 r. dla 97 rodzin o liczbie osób 305 rozdzielono następującą ilość żywności:

1.

Mleko

4,590 l

2.

Makaron krajanka

255

3.

Mąka

1.530 kg

4.

Kasza

637,50 kg

5.

Cukier

1.530 kg

6.

płatki kukurydziane

510 kg

7.

musli

255kg

8.

dania gotowe

280,50 kg

9.

kawa inka

51 kg

10.

syrop

127,5 l

11.

dżem

298 kg

12.

makaron świderki

1.147 kg

13.

Herbatniki

832 kg

14.

mleko w proszku

127 kg

Wypożyczany był sprzęt rehabilitacyjny: wózki inwalidzkie, chodziki, łóżka szpitalne, materace przeciwodleżynowe, inhalatory, koncentratory tlenu, ssaki, pompy infuzyjne. Przeznaczona dotacja została wykorzystana w sposób następujący:

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

Całość zadania

koszt całkowity

w tym z dotacji

Wynagrodzenie i pochodne

17.180,00

17.000,00

Eksploatacja samochodu (paliwo, przegląd, ubezpieczenie, naprawy)

3.624,14

2.500,00

Środki czystości, materiały biurowe i inne

746,70

500,00

Opłaty stałe (czynsz, telefon)

2.398,59

2.000

Leki, środki opatrunkowe i drobny sprzęt medyczny

3.204,79

3.000,00

Ubezpieczenie pielęgniarki

-

-

Koszty administracyjne

1.504,79

ŁĄCZNIE

28.659,01

25 000,00

2. Ponadto

1) zorganizowano wyjazd do Jastarni na obóz oraz opłacono pobyt dla 11 dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiami (organizator Stowarzyszenie ,,Droga’’) na kwotę

7.260 zł.

2) 6-ro dzieci skorzystało z wypoczynku letniego w Krasiewie organizowanego przez Caritas Archidiecezji Białostockiej, Gmina dofinansowała wyjazd na łączną kwotę 900 zł.

II. w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu , krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzeniami Burmistrza Choroszczy: Nr 129/2008 Burmistrza Choroszczy z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na „Prowadzenie drużyny badmintona w rozgrywkach Polskiego Związku Badmintona I-VI 2009” ; Nr 188/2009 Burmistrza Choroszczy z dnia 05 sierpnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na „Prowadzenie drużyny badmintona w rozgrywkach Polskiego Związku Badmintona IX-XII 2009” - zostały ogłoszone konkursy na „Prowadzenie drużyny badmintona w rozgrywkach Polskiego Związku Badmintona”. Wybrano oferty Klubu ,,LUKS BADMINTON CHOROSZCZ” zawierając stosowne umowy i przeznaczając 70 000 złotych na realizację w/w zadań.

Klub ,,LUKS BADMINTON CHOROSZCZ” zrzeszał 65 członków w tym 12 osób dorosłych. Zajęcia prowadzone były przez trenera II klasy badmintona oraz jednego instruktora. Trenujący byli szkoleni w trzech podzielonych grupach zależnie od wieku, poziomu umiejętności i wyszkolenia. W ramach realizacji zawartych umów:

1) Zorganizowano i przeprowadzono Cykl Turniejów o zasięgu woj. podlaskiego „Podlaska Liga Badmintona” dla dzieci w wieku 11-15 lat- pięć turniejów( średnia startujących zaw.- 115/ 1 turniej)

2) Zorganizowano i zrealizowano inne turnieje takie jak;

- Mistrzostwa Polski Szkół Gimnazjalnych Finał Krajowy

- Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Badmintonie

- Drużynowe Mistrzostwa Polski – Ekstraklasa – 10 meczy

3) Zawodnicy i zawodniczki Klubu startowali w wielu ogólnopolskich turniejach i osiągali znaczące w kraju wyniki

Przekazana dotacja została wykorzystana w sposób następujący:

Nazwa wydatku

Kwota ogółem (zł)

Z tego ze

środków

pochodzących

z dotacji (zł)

Prowadzenie drużyny w ekstraklasie badmintona w tym nagrody i wyróżnienia dla grających zawodników i trenera

71 313,60

65 672,00

Koszty dodatkowe związane z meczami ligowymi i turniejami jak: wpisowe do Mistrzostw Polski i innych turniejów, delegacje i diety zawodników, udział w obozach treningowych,

koszty obsługi turniejów, opłata startowa i klubowa na rzecz PZBadmintona

9 875,97

4 328,00

Puchary, medale, dyplomy

600,30

-

Zakup lub pozyskanie niezbędnego sprzętu sportowego

17 712,25

-

Organizacja zakwaterowania i wyżywienia, logistyka zawodów, przygotowanie hali sport. i sprzętu

7 000,00

-

Razem:

106 990,12

70 000,00

2. Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy dokonywane było także poprzez wspieranie działalności Ludowych Zespołów Sportowych. Sfinansowano:

1) Młodzieżową Ligę Gminną w piłkę nożną

2) Turniej futsalu w piłkę nożną

3) Turniej na otwarcie sezonu w piłkę nożną

4) Puchar Ligi w piłkę nożną

W roku 2009 r. na w/w zadania wydatkowano 11 662 zakupując: stroje sportowe, nagrody, medale, opłacono ubezpieczenie oraz sędziów prowadzących mecze, pokryto koszty transportu na finały gminne, powiatowe i wojewódzkie.

W rozgrywkach brało udział 10 zespołów (ok. 160 zawodników)z LZS: Izbiszcze, Rajkom Choroszcz, Łyski, Zaczerlany, Choroszcz, Konowały, Klepacze, BARSZCZEWO, Żółtki i Lambada Choroszcz.

Ponadto sfinansowano:

1) Turniej szachowy o Szablę Hetmana Branickiego – 395,71 - zakupiono nagrody oraz wyżywienie uczestnikom turnieju. W turnieju uczestniczyły 4 drużyny

2) Ligę Gminną w tenisa stołowego – 2 750,59 zł.

III. w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym zgodnie z „Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” oraz „Gminnym programem przeciwdziałania narkomanii”

Wspomagano działalność Klubu Abstynenta „Wolność” w Choroszczy tj. grup samopomocowych AA, Al.-Anonu w łącznej kwocie – 9 726 zł

- przewóz członków Klubu Abstynenta i ich rodzin do Częstochowy na pielgrzymkę środowisk trzeźwościowych , oraz na ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe do Lichenia– uczestniczyło 110 osób.- koszt przewozu osób 3620 zł

- zorganizowano pobyt na Dniach Skupienia w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu dla 17 członków Klubu, - koszt pobytu 2020 zł (dojazd do Ośrodka we własnym zakresie)

- w miesiącu sierpniu zorganizowano zabawę rocznicową w Zespole Szkół w której wzięło udział około 350 osób z różnych Klubów Abstynenckich z województwa podlaskiego oraz sąsiednich województw ( dofinansowano 389 zł)

- w ramach miesiąca trzeźwości ,,sierpień’’ zorganizowano prelekcję ,, Kształtowanie postaw prospołecznych wśród osób dotkniętych chorobą alkoholową’’ dla członków Klubu i ich rodzin ( uczestniczyło 26 osób) wydano na ten cel 1070 zł

- udział członków Klubu, osób uzależnionych i współuzależnionych (łącznie 68 osób) w projekcie profilaktycznym ,,Dobre wybory’’ opracowanym przez wykładowcę psychologii pozytywnego myślenia. Wydano na ten cel 1200 zł

- w związku z coraz większym zainteresowaniem Klubem Abstynenta zwiększa się liczebność uczestników, w związku z tym zakupiono 18 krzeseł na sumę 1427 zł.

IV. w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Opłacano – 11 kobietom po mastektomii – gimnastykę zespołową celem nie dopuszczenia do przykurczu w stawie barkowym, skrzywień kręgosłupa, na łączną kwotę 3 770,58 zł.

Łącznie ze współpracą finansową Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, prowadzona jest także współpraca pozafinansowa polegająca przede wszystkim na:

1. bezpłatnym udostępnianiu pomieszczeń będących własnością Gminy zarówno na działalność statutową organizacji, jak też na rożnego rodzaju okolicznościowe spotkania i występy artystyczne (Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Oddział w Choroszczy, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 15, Związek Sybiraków Koło w Choroszczy, Stowarzyszenie Klubów Abstynenta Klub Abstynenta ”Wolność” w Choroszczy, Stowarzyszenie Aktywizacji Mieszkańców Wsi „4R”)

2. wyposażeniu zajmowanych pomieszczeń przez Stowarzyszenia

3. bezpłatnym wynajmie transportu

4. pomocy w udzielaniu konsultacji prawnych

5. powielaniu dokumentów

6. zamieszczania informacji na stronie internetowej Gminy, a także w prasie lokalnej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2010-05-26

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2010-05-26