Sprawozdanie za rok 2008

Sprawozdanie w zakresie realizacji zadań wynikających

z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

w 2008 roku

Zgodnie z § 13 Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku, przedstawiam sprawozdanie z realizacji tego programu.

Prawne ramy współpracy zostały ustalone w dniu 28 marca 2008 roku, kiedy to został przyjęty uchwałą Nr XIII/113/08 Rady Miejskiej w Choroszczy „Program współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku”. Współpraca ta, zarówno finansowa jak i poza finansowa oparta była na zasadzie jawności, partnerstwa i efektywności w realizacji powierzonych zadań, zaś przyjęty program był wyrazem polityki i deklaracji współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Obszarem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi była i jest sfera dotycząca realizacji zadań publicznych, i tak:

I. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

1. Zarządzeniem Nr 81/08 Burmistrza Choroszczy z dnia 27 marca 2008 roku została powołana Komisja Konsultacyjna w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej na terenie miasta i gminy Choroszcz. Wybrano ofertę Stacji Opieki Caritas Archidiecezji Białostockiej w Choroszczy zawierając stosowną umowę i przeznaczając 25.000 złotych na realizację w/w zadań.

W 2008 roku 146 osób zostało objętych opieką medyczną i pielęgnacyjną w swoich domach lub w Stacji przez 2 dyplomowane pielęgniarki, zrealizowano 1 269 wizyt w domu chorego oraz udzielono w gabinecie S.O.C. 434 porad i zabiegów takich jak:

- iniekcje domięśniowe lub dożylne 135

- opatrywanie ran 47

- pielęgnowanie odleżyn 105

- pomiar ciśnienia tętniczego 1418

- pomiar zawartości cukru we krwi 29

- pomiar poziomu cholesterolu 198

- porady profilaktyczne i promujące zdrowie 2 518

- uzgadniane konsultacji i badań 43

- usługi socjalno-bytowe 276

- inne 831

Średnio w miesiącu pielęgniarka wykonała 106 wizyt w domu pacjenta oraz 36 porad w gabinecie. Osoby będące w trudnej sytuacji otrzymały ponadto - w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebujących PEAD - pomoc materialną, zgodnie z poniższą tabelą.

1.

Mleko

7296 l

Otrzymało 304 osoby

2.

Makaron

1520 kg

Otrzymało 304 osoby

3.

Mąka

1520 kg

Otrzymało 304 osoby

4.

Kasza

608 kg

Otrzymało 304 osoby

5.

Cukier

1216 kg

Otrzymało 304 osoby

6.

płatki kukurydziane

608 kg

Otrzymało 304 osoby

7.

musli

304 kg

Otrzymało 304 osoby

8.

dania gotowe

608 kg

Otrzymało 304 osoby

9.

dżem

608 kg

Otrzymało 304 osoby

Wypożyczany był sprzęt rehabilitacyjny: wózki inwalidzkie, chodziki, łóżka szpitalne, materace przeciwodleżynowe, inhalatory, koncentratory tlenu, ssaki, pompy infuzyjne. Przeznaczona dotacja została wykorzystana w sposób następujący:

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

Całość zadania

koszt całkowity

w tym z dotacji

Wynagrodzenie i pochodne

13 180,00

12 600,00

Eksploatacja samochodu (paliwo, przegląd, ubezpieczenie, naprawy)

3 990,41

3 200,00

Środki czystości, materiały biurowe i inne

333,26

300,00

Opłaty stałe (czynsz, telefon)

1 898,98

1 800,00

Leki, środki opatrunkowe i drobny sprzęt medyczny

2 520,27

2 100,00

Ubezpieczenie pielęgniarki

-

-

Materiały remont, budowlane

5 063,00

5 000,00

Koszty administracyjne

500,00

27 485,92

25 000,00

2. Ponadto

1) zorganizowano wyjazd do Jastarni na obóz oraz opłacono pobyt dla 11 dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiami (organizator Stowarzyszenie ,,Droga’’) na kwotę 6. 710zł.

2) 13-ro dzieci skorzystało z wypoczynku letniego w Władysławowie i Reglu organizowanego przez Caritas Archidiecezji Białostockiej, Gmina dofinansowała wyjazd na łączną kwotę 1.950 zł

3) dofinansowano w kwocie 750zł udział 4 osób niepełnosprawnych w wypoczynku letnim organizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni” w Białymstoku

4) udzielono w kwocie 660zł pomocy finansowej dwóm osobom - członkom rodzin rolników zrzeszonych w NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na wypoczynek letni w Zakopanem

5) w ramach współpracy z ZHP w Białymstoku 4 dzieci skorzystało z możliwości uczestnictwa w bezpłatnych koloniach i obozach letnich

II. w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu , krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

1. Zarządzeniami Burmistrza Choroszczy zostały ogłoszone konkursy na „Prowadzenie drużyny badmintona w rozgrywkach Polskiego Związku Badmintona”. Wybrano oferty Klubu ,,LUKS BADMINTON CHOROSZCZ” zawierając stosowne umowy i przeznaczając 50 000 złotych na realizację w/w zadań.

Klub ,,LUKS BADMINTON CHOROSZCZ” zrzeszał 46 członków w tym 12 osób dorosłych. Zajęcia prowadzone były przez trenera II klasy badmintona oraz jednego instruktora. Trenujący byli szkoleni w trzech podzielonych grupach zależnie od wieku, poziomu umiejętności i wyszkolenia. W ramach realizacji zawartych umów:

1)Zorganizowano i przeprowadzono Cykl Turniejów „Podlaska Liga Badmintona”

2)Zorganizowano i zrealizowano inne turnieje takie jak

- Mistrzostwa Polski Szkół Gimnazjalnych Finał Krajowy

- Finał Wojewódzki Gimnazjady w badmintonie

- Drużynowe Mistrzostwa Polski- II Liga

- Drużynowe Mistrzostwa Polski – Ekstraklasa

Przekazana dotacja została wykorzystana w sposób następujący:

Nazwa wydatku

Kwota (zł)

Z tego ze

środków

pochodzących

z dotacji (zł)

Prowadzenie drużyny w ekstraklasie badmintona w tym nagrody i wyróżnienia dla grających zawodników

50840,50

45.740,50

Koszty dodatkowe związane z meczami i turniejami jak: wpisowe, delegacje zawodników, udział w obozie treningowym,

koszty obsługi Mistrzostw Polski Szkół Gimnazjalnych w Choroszczy

9.519,95

2 875,46

Puchary, medale, dyplomy

1 200,00

Transport, wypożyczanie łóżek,

1 725,00

Organizacja zakwaterowania i wyżywienia, logistyka zawodów, przygotowanie hali sport. i sprzętu

5 000,00

Koszty dodatkowe związane z meczami ligowymi i turniejami

- wpisowe do turniejów

- koszty zakwaterowania , diety, dojazdy

3 040,49

Zakup niezbędnego sprzętu sportowego do realizacji zadania

4.122,13

1.226,46

Zakup materiałów biurowych i opłata konta internetowego

157,58

157,58

Razem:

73.880,65

50.000,00

2. Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy dokonywane było także poprzez wspieranie działalności Ludowych Zespołów Sportowych. Sfinansowano:

1) Turniej szachowy o Szablę Hetmana Branickiego – 296,81 zł - zakupiono nagrody oraz wyżywienie uczestnikom turnieju. W turnieju uczestniczyły drużyny: Wasilków, Hajnówka, Czarna Białostocka i Choroszcz.

2) Młodzieżową Ligę Gminną w piłkę nożną

3) Turniej futsalu w piłkę nożną.

4) Turniej na otwarcie sezonu w piłkę nożną

5) Puchar Ligi w piłkę nożną

W roku 2008 r. na w/w zadania wydatkowano 9.790,77zł zakupując stroje sportowe, nagrody, medale, opłacono ubezpieczenie oraz sędziów prowadzących mecze, pokryto koszty transportu na finały gminne, powiatowe i wojewódzkie.

W rozgrywkach brało udział 8 zespołów (ok. 120 zawodników)z LZS: Izbiszcze, Rajkom Choroszcz, Łyski, Zaczerlany, Choroszcz, Konowały, Klepacze i Barszczewo.

III. w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym zgodnie z „Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” oraz „Gminnym programem przeciwdziałania narkomanii”

Wspomagano działalność Klubu Abstynenta „Wolność” w Choroszczy tj. grup samopomocowych AA, Al.-Anonu w łącznej kwocie – 9 697,24 zł

1) w zakresie opłaty RTV,

2) przewozu członków Klubu Abstynenta „Wolność” i ich rodzin do Częstochowy na pielgrzymkę środowisk trzeźwościowych pomagających kształtować postawy abstynenckie oraz na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe do Lichenia – uczestniczyło w nich 110 osób

3) zorganizowano pobyt na Dniach Skupienia w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu dla 11 członkom Klubu

4) członkowie Klubu wraz z rodzinami (razem 23 osoby) uczestniczyli w II Spartakiadzie ,,Zdrowie i trzeźwość- Mońki 2008’’ na której w 32 konkurencjach wygrali główne nagrody rzeczowe sportowe, oraz zdobyli większość pierwszych miejsc (główne nagrody w postaci piłek zostały przekazane nieodpłatnie dla młodzieży ćwiczącej Klubu Sportowego Narew w Choroszczy),

5) dofinansowano zorganizowanie uroczystości z okazji 15 rocznicy powstania Klubu Abstynenta,

6) zakupiono odkurzacz


IV. w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Opłacano – 11 kobietom po mastektomii – gimnastykę zespołową celem nie dopuszczenia do przykurczu w stawie barkowym, skrzywień kręgosłupa, na łączną kwotę 4.128,38 zł

Łącznie ze współpracą finansową Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, prowadzona jest także współpraca pozafinansowa polegająca przede wszystkim na:

1. bezpłatnym udostępnianiu pomieszczeń będących własnością Gminy zarówno na działalność statutową organizacji, jak też na rożnego rodzaju okolicznościowe spotkania i występy artystyczne (Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Oddział w Choroszczy, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów NR 15, Związek Sybiraków Koło w Choroszczy, Stowarzyszenie Klubów Abstynenta Klub Abstynenta ”Wolność” w Choroszczy, Stowarzyszenie Aktywizacji Mieszkańców Wsi „4R”)

2. wyposażeniu zajmowanych pomieszczeń przez Stowarzyszenia

3. bezpłatnym wynajmie transportu

4. pomocy w udzielaniu konsultacji prawnych

5. powielaniu dokumentów

6. zamieszczania informacji na stronie internetowej Gminy, a także w prasie lokalnej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2009-05-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2009-05-05