Sprawozdanie za rok 2007

Sprawozdanie w zakresie realizacji zadań wynikających z programu współpracy

gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007

Program współpracy organów samorządowych Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi w 2007r. został uchwalony 28 marca 2007 roku podczas sesji Rady Miejskiej - Uchwała Nr Y/35/07. Uchwalenie programu jest obowiązkiem gminy na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2007 roku współpraca samorządu gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej.

Przedmiotem współpracy finansowej samorządu gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi była realizacja zadań publicznych w zakresie:

- pomocy społecznej

-kultury fizycznej i sportu

Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbyło się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. Ogłoszenia o organizowanych przez Gminę konkursach na realizację zadań publicznych zamieszczone były na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. W celu wyboru ofert Burmistrz Miasta powoływał komisje konkursowe właściwe dla zakresu spraw będących przedmiotem konkursów.

W trybie otwartych konkursów ofert organizowanych zgodnie z ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wykonanie zadań przekazano środki finansowe w formie 2 dotacji organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 50.000 tyś. zł. W tym :

Opieka społeczna - 20.000 zł.

Lp.

Nazwa podmiotu

Dotowane zadanie

Kwota dotacji

Efekty

1.

Caritas Archidiecezji

Białostockiej - Stacja Opieki Caritas w Choroszczy

Organizowanie

opieki

pielęgniarskiej,

socjalnej i

medycznej na

terenie miasta i

gminy Choroszcz

20.000 zł.

148 osób objęto opieka

medyczną i

pielęgnacyjną w swoich

domach, zrealizowano

1 371 wizyt w domu

chorego oraz udzielono

241 porad i zabiegów w

gabinecie S. O. C.

Średnio w miesiącu

pielęgniarka wykonała

114 wizyt w domu

pacjenta oraz 20 porad

w gabinecie.

Kultury fizycznej i sportu - 30.000 zł.

Lp.

Nazwa podmiotu

Dotowane zadania

Kwota dotacji

Efekty

1.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Badminton Choroszcz

Upowszechnianie kultury Fizycznej i sportu

30.000 zł.

w klubie jest 50 zawodników, udział w rozgrywkach II Ligi Badmintona z awansem do ekstraklasy,

W ramach współpracy pozafinansowej samorząd Gminy Choroszcz zapewnił organizacjom pozarządowym wsparcie poprzez pomoc w uzyskaniu lokalu odpowiedniego dla rodzaju i zakresu prowadzonej działalności:

1. Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Wolność" znajdującymi się przy ul. Sienkiewicza 29,

2. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi oddział w Choroszczy ul. Sienkiewicza 29

3. Związek Emerytów i Rencistów - Koło nr 15 w Choroszczy mający siedzibę przy ul. Dominikańskiej 2.

4. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację - siedziba ul. Dominikańska 2

5. Gminny Związek Sybiraków - siedziba przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy ul.

Dominikańska 2,

oraz poprzez pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów bieżących.

Współpraca pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi realizowana głównie była w zakresie pomocy społecznej.

Jednostka organizacyjna

Organizacja pozarządowa

Forma współpracy

Efekty

Parafialny

Zespół Caritas

w Choroszczy,

Miejsko

Gminny

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

Caritas Archidiecezji

w Białymstoku

1. Objęcie pomocą

żywnościową

mieszkańców

parafii w ramach

Europejskiego

Programu Pomocy

Najbardziej

Potrzebującym

PEAD

objęto pomocą 136 rodzin o

liczbie osób w rodzinach 486 ,

rozdzielono żywność w ilości:

- mleko- 8.730 1

-płatki kukurydziane 340 kg

-mąka -2.9 12 kg

-cukier- 1.700 kg

-kasza jęczmienna - 1 .940 kg

- ser topiony - 388 kg

-ser żółty -170 kg.

2. Organizowanie

wypoczynku

letniego

skierowano 12 dzieci z rodzin

dysfunkcyjnych na wypoczynek

letni do miejscowości:

- Urle - 5 osoby

- Regiel - 5 osoby

- Władysławowo - 2 osoby

Miejsko

Gminny

Ośrodek

Pomocy

Społecznej w

Choroszczy

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga

1. Organizacja

wypoczynku

letniego z rodzin

patologicznych

głównie z

problemem

alkoholowym

2.Poprawa bytu materialnego rodzin dzieci

uczestniczących w wypoczynku letnim

realizacja pomocy w 4 etapach: l .kolonie terapeutyczne w Jastarni dla 10 dzieci, nauka asertywności. uzvskanie poprawy społecznego i emocjonalnego funkcjonowania w środowisku,

wyposażenie dzieci w artykuły szkolne

l. rozpoznanie potrzeb rodziny w środowisku lokalnym

3. pomoc w przetrwaniu zimy, Zabawa choinkowa i paczki świąteczne z Okazji Świąt Bożego Narodzenia

4. pomoc w usamodzielnieniu się, paczki świąteczne Wielkanocne

Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z potrzeb Gminy i społeczności lokalnej oraz zaangażowania tych organizacji.

Sporządziła:

Jolanta Andruszkiewicz.
Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2008-04-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2008-04-04