Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Finansowym w wymiarze pełnego etatu

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego o specjalności rachunkowość, finanse, administracja, prawo,
 • posiadanie praw jazdy kat. B.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 • legitymowanie się co najmniej 6 - miesięcznym stażem w administracji publicznej,
 • doświadczenie zawodowe związane ze specyfiką danego stanowiska,
 • znajomość przepisów ordynacji podatkowej; ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; ustawy o podatku rolnym; ustawy o podatku leśnym; ustawy o finansach publicznych; ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość programów księgowych (preferowany: GROSZEK).

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • rzetelnego i terminowego księgowania wpłat dla każdego rodzaju należności i dla każdego podatnika na kontach księgowych,
 • uzgadniania wymiaru w/w należności z rejestrem przypisów i odpisów,
 • księgowania przypisów i odpisów dokonywanych w ciągu roku,
 • prowadzenia dziennika zbiorczego podatku od nieruchomości od osób prawnych i księgowania wpływów w/w należności,
 • kwartalnego zamykania kont podatników i uzgadnianie z dziennikiem obrotów,
 • prowadzenia egzekucji należności podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
 • sporządzania sprawozdań statystycznych,
 • kontroli terminowości wpłat należności podatkowych od podatników,
 • miesięcznego uzgadniania dziennika obrotów z poszczególnych rodzajów należności z księgowością analityczną,
 • wydawania zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych,
 • prowadzenia całości spraw związanych z opłatą skarbową,
 • prowadzenia kontroli w zakresie prowadzonych spraw – łącznie z kontrolą terenową,
 • kontroli formalno-rachunkowej dokumentów.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia, praw jazdy,
 • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Do wymaganych dokumentów aplikacyjnych powinno być dołączone oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia

 

Uwaga:

Kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 201, poz.1183), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

 

Warunki pracy na stanowisku:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2,) z dopiskiem: „Dotyczy naboru
na stanowisko…..” w terminie do godz. 12.00 dnia 21 września 2020 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (https://bip.choroszcz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

 

 

 

 

Choroszcz,10.09.2020 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2020-09-10

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Modyfikujący: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2020-09-10

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2020-09-10