Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Finansowym w wymiarze pełnego etatu

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Burmistrz Choroszczy

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 inspektora w Wydziale Finansowym

w Urzędzie Miejskim w Choroszczy
w wymiarze pełnego etatu  

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego o specjalności rachunkowość, finanse, administracja, prawo,
 • legitymowanie się co najmniej rocznym stażem w administracji publicznej,
 • posiadanie praw jazdy kat. B.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 • doświadczenie zawodowe związane ze specyfiką danego stanowiska,
 • znajomość przepisów ordynacji podatkowej; ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; ustawy o podatku rolnym; ustawy o podatku leśnym; ustawy o finansach publicznych; ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość programów księgowych (preferowany: GROSZEK).

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznych zobowiązań pieniężnych.
 • Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów.
 • Prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych osób fizycznych i osób prawnych.
 • Opisywanie wyciągów bankowych w zakresie dochodów podatkowych, uzgadnianie przypisów i odpisów należności podatkowych w zakresie prowadzonych podatków.
 • Okresowe kontrolowanie prawidłowości przypisów i wpłat na kontach podatników.
 • Analiza zaległości w zakresie podatków od osób fizycznych i od osób prawnych. Terminowe wystawianie upomnień na należności zaległe w zakresie podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i od osób prawnych. Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie prowadzonych dochodów i porównywanie oraz kontrolowanie ich realizacji w budżecie,
 • Wymiar oraz naliczanie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ulg, umorzeń, a szczególnie załatwiania podań o umorzenia zobowiązań pieniężnych, odraczania terminów płatności i rozkładania na raty.
 • Rozpatrywanie wniosków o ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu nabycia gruntów oraz wydawanie decyzji w tym zakresie.
 • Przygotowywanie projektów pism oraz akt sprawy do przekazania organowi II instancji
 • Prowadzenie kontroli w zakresie prowadzonych spraw – łącznie z kontrolą terenową.
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.
 • Naliczanie, wydawanie decyzji oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Sporządzanie i wprowadzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej przez Urząd Gminy w systemie SRIMP  dla przedsiębiorców i  pomocy publicznej w Systemie Rejestracji Pomocy Publicznej w rolnictwie.

 

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia, praw jazdy,
 • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Do wymaganych dokumentów aplikacyjnych powinno być dołączone oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia

 

Uwaga:

Kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 201, poz.1183), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

 

Warunki pracy na stanowisku:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2,) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko…..” w terminie do godz. 15.00 dnia 12 sierpnia 2020 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (https://bip.choroszcz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

 

 

Choroszcz, 31.07.2020 r.

 

 

 

 

Załącznik do ogłoszenia o naborze

na wolne stanowisko pracy

z dnia 31.07.2020 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym ogłoszonego dnia 9 września 2019 roku prowadzonego przez Urząd Miejski w Choroszczy. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
 • Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych w procesie przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Urząd Miejski w Choroszczy (*niepotrzebne skreślić)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem danych jest Burmistrz Choroszczy z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Choroszczy   Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Choroszczy ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, tel. 85 713 22 02, e-mail: iod@choroszcz.pl;
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia naboru (rekrutacji) prowadzonej przez Urząd Miejski w Choroszczy na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać obsłudze prawnej Administratora, dostawcom usług lub produktów działającym w imieniu Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, kurierskie, pocztowe, a także innym podmiotom którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą stanowiły podstawy do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu;
 6. Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będzie ich przekazywał poza terytorium Polski i UE  ani organizacjom międzynarodowym w rozumieniu RODO;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, o którym mowa  w pkt 3 oraz po ustaniu tego celu przez czas określony w przepisach nakładających na Administratora obowiązek archiwizowania dokumentów urzędowych,
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3.

 

…………………………………………

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2020-07-31

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-07-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-07-31