Wyniki działalności za rok 2016

Nazwa podmiotu

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

Siedziba

CHOROSZCZ

Adres

16-070 CHOROSZCZ ul. H. Sienkiewicza 25 A

Inne dane

TEL: (085) 719 11 08

FAX: (085) 719 11 08

STRONA INTERNETOWA: www.zec-choroszcz.pl

ADRES @: kontakt@zec-choroszcz.pl

NIP: 542-10-21-522

REGON: P-050350184

KRS pod numerem 0000027596 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy

Właściciel

Gmina CHOROSZCZ

Kapitał zakładowy

-wynosi 11,73 mln. zł to jest 11730 udziałów po 1000 zł każdy.

 

Organ zarządzający

Zarząd

 

Prezes

inż. Mariusz Wróbel

Zatrudnienie

Średnie zatrudnienie - 30 osób

 

Obszar działania

Miasto i gmina Choroszcz.

Przedmiot działalności

  1. Produkcja i dystrybucja ciepła.

1. Kotłownia opalana gazem ziemnym i biomasą:

a) kotły gazowe Viessmann HW 200-1 szt. o mocy 2500 kW i 1 szt. o mocy 4000 kW,

b) kocioł Eurobiomass Integra WH 3-1 szt. o mocy 4000 kW,

2. Sieć cieplna preizolowana – 5,790 km

3. Sprzedaż ciepła za rok 2016 – 52.304,21 GJ

     B. Uzdatnianie i dostarczanie wody.

1. Stacja uzdatniania wody w:

a) Choroszczy

b) Rogowie

c) Barszczewie

d) Złotorii

       e) Zakup wody z Wodociągów Białostockich (dostarczanej do wsi Klepacze, części wsi
        Krupniki i Kolonii Oliszki).

2. Sieć wodociągowa 164,0 km.

3. Sprzedaż wody ogółem za 2016 r. – 432.754,83 m3.

4. Cena 1 m3 wody- 3,39 zł (netto), 3,66 zł (brutto).


   C. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

1. Długość sieci kanalizacji sanitarnej ogółem – 51,4 km ( w tym m. Choroszcz- 26,4 km,
       m. Zółtki- 2,2 km, m. Klepacze-15,0 km, m. Porosły – 7,8 km)

2. Oczyszczalnia ścieków w Choroszczy o wydajności 1500 m3/dobę. Ilość odprowadzonych
     ścieków oczyszczonych (ogółem z wodami infiltracyjnymi, powierzchniowymi, roztopowymi,
     przypadkowymi i oczyszczonymi ściekami dowożonymi) za 2016 r. – 374.079 m3

3. Ilość ścieków odebranych i oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Choroszczy.
Oczyszczone ścieki (zafakturowane) za 2016 r. na Oczyszczalni Ścieków w Choroszczy –
258.824,53 m3 (w tym z terenu miejscowości : Żółtki – 5778m3)

4. Ilość ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej Wodociągów Białostockich

   a) z m. Klepacze – 40.444,60 m3

     b) z m. Porosły – 7788,00 m3

5. Cena 1 m3 odprowadzanych ścieków - 4,83 (netto), 5,22 zł (brutto).

Plan inwestycyjny

Wykonany w 2016 r. – 1.218.642,00 zł

Planowane przychody za 2017 r.

-Wpływy – 6.683.264,38 mln zł

-Koszty – 6.613.264,38 mln zł

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.

Wynik działalności Spółki za 2016 r.

 

L.p.

Rodzaj działalności

Wpływy w zł

Strata w zł

Zysk w zł

Produkcja wody

1.467.392,35

30.439,54

 

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja

1.483.865,03

111.558,48

 

Kotłownia i sieć cieplna

3.858.589,39

 

183.182,41

Usługi

89.909,65

 

79.588,16

Usługi w zakresie gospodarki odpadami

88.000

 

19.166,62

Przychody i koszty finansowe pozostałe koszty operacyjne

153.351,59

117.174,34

 

OGÓŁEM:

7.141.108,01

259.172,36

281.937,19

 

- wynik finansowy netto ZYSK – 133.743,22 zł

 

- inwestycje cieplne i wod.-kan. w 2016 r. – 1.218.642,00 zł

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Wróbel

Data wytworzenia: 2017-05-08

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2017-05-08

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2017-05-08