Wyniki działalności za rok 2015

Organ zarządzający

Nazwa podmiotu

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

Siedziba

CHOROSZCZ

Adres

16-070 CHOROSZCZ ul. H. Sienkiewicza 25 A

Inne dane

TEL: (085) 719 11 08

FAX: (085) 719 11 08

STRONA INTERNETOWA: www.zec-choroszcz.pl

NIP: 542-10-21-522

REGON: P-050350184

KRS pod numerem 0000027596 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy

Właściciel

Gmina CHOROSZCZ

Kapitał zakładowy

-wynosi 11,73 mln. zł to jest 11730 udziałów po 1000 zł każdy.

Organ zarządzający

Zarząd wieloosobowy

Prezes

inż. Mariusz Wróbel

Wiceprezes

mgr inż. Andrzej Karwowski

Zatrudnienie

Średnie zatrudnienie - 31 osób

Obszar działania

Miasto i gmina Choroszcz

Przedmiot działalności

  1. Produkcja i dystrybucja ciepła.

1. Kotłownia opalana gazem ziemnym i biomasą:

a) kotły gazowe Viessmann HW 200-1 szt. o mocy 2500 kW i 1 szt. o mocy 4000 kW,

b) kocioł Eurobiomass Integra WH 3-1 szt. o mocy 4000 kW,

2. Sieć cieplna preizolowana - 5,790 km

3. Sprzedaż ciepła za rok 2015 - 48.640,85 GJ

B. Uzdatnianie i dostarczanie wody.

1. Stacja uzdatniania wody w:

a) Choroszczy

b) Rogowie

c) Barszczewie

d) Złotorii

e) Zakup wody z Wodociągów Białostockich (dostarczanej do wsi Klepacze, części wsi
Krupniki i Kolonii Oliszki).

2. Sieć wodociągowa - 163,3 km.

3. Sprzedaż wody ogółem za 2015 r. - 445.663,5 m3.

4. Cena 1 m3 wody- 3,39 zł (netto), 3,66 zł (brutto).


C. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

1. Długość sieci kanalizacji sanitarnej ogółem - 50,9 km ( w tym m. Choroszcz- 26,4 km,
m.
Zółtki- 2,2 km, m. Klepacze-14,5 km, m. Porosły - 7,8 km)

2. Oczyszczalnia ścieków w Choroszczy o wydajności 1500 m3/dobę. Ilość odprowadzonych
ścieków oczyszczonych (ogółem z wodami infiltracyjnymi, powierzchniowymi, roztopowymi,
przypadkowymi i oczyszczonymi ściekami dowożonymi) za 2015 r. - 315.439 m3

3. Ilość ścieków odebranych i oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Choroszczy.
Oczyszczone ścieki (zafakturowane) za 2015 r. na Oczyszczalni Ścieków w Choroszczy -
249.867,2 m3 (w tym z terenu miejscowości : Żółtki - 5731 m3)

4. Ilość ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej Wodociągów Białostockich

a) z m. Klepacze - 37.631,80 m3

b) z m. Porosły - 2656,10 m3

5. Cena 1 m3 odprowadzanych ścieków - 4,83 (netto), 5,22 zł (brutto).

Plan inwestycyjny

Wykonany w 2015 r. - 2.322.629,72 zł

Planowane przychody za 2016 r.

-Wpływy - 6.825.500 mln

-Koszty - 6.825.500 mln

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.

Wynik działalności Spółki za 2015 r.

L.p.

Rodzaj działalności

Wpływy w zł

Strata w zł

Zysk w zł

1.

Produkcja wody

1.466.273,52

84.127,73

2.

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja

1.350.572,07

73.530,60

3.

Kotłownia i sieć cieplna

3.643.043,05

255.255,50

4.

Usługi

81.469,77

69.590,71

5.

Usługi w zakresie gospodarki odpadami

283,871,00

6.

Przychody i koszty finansowe pozostałe koszty operacyjne

773.885,25

107.937,10

OGÓŁEM:

7.315.243,66

804.721,93

69.590,71

- wynik finansowy netto ZYSK - 18.797,03 .

- inwestycje cieplne i wod.-kan. w 2015 r. - 2.322.629,72 zł

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Wróbel

Wprowadzający: Mariusz Wróbel

Data modyfikacji: 2016-06-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-06-21