Wyniki działalności za rok 2014

Nazwa podmiotu

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

Siedziba

CHOROSZCZ

Adres

16-070 CHOROSZCZ ul. H. Sienkiewicza 25 A

Inne dane

TEL: (085) 719 31 95

FAX: (085) 719 11 08

STRONA INTERNETOWA: www.zec-wod-choroszcz.pl

NIP: 542-10-21-522

REGON: P-050350184

KRS pod numerem 0000027596 prowadzonym przez Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy

Właściciel

Gmina CHOROSZCZ

Kapitał zakładowy

-wynosi 11,73 mln. zł to jest 11730 udziałów po 1000 zł każdy.

Organ zarządzający

Zarząd wieloosobowy

Prezes

inż. Mariusz Wróbel

Wiceprezes

mgr inż. Andrzej Karwowski

Zatrudnienie

Średnie zatrudnienie - 29 osób

Obszar działania

Miasto i gmina Choroszcz

Przedmiot działalności

A. Produkcja i dystrybucja ciepła.

1. Kotłownia opalana gazem ziemnym i biomasą:

a) kotły gazowe Viessmann HW 200-1 szt. o mocy 2500 kW i 1 szt. o mocy 4000 kW,

b) kocioł Eurobiomass Integra WH 3-1 szt. o mocy 4000 kW,

2. Sieć cieplna preizolowana – 5,743 km

3. Sprzedaż ciepła za rok 2014 – 49.429,5 GJ

B. Uzdatnianie i dostarczanie wody.

1. Stacja uzdatniania wody w:

a) Choroszczy

b) Rogowie

c) Barszczewie

d) Złotorii

e) Zakup wody z Wodociągów Białostockich (dostarczanej do wsi Klepacze, części wsi
Krupniki i Kolonii Oliszki).

2. Sieć wodociągowa – 162,8 km.

3. Sprzedaż wody ogółem za 2014r. – 409.409,59 m3.

4. Cena 1 m3 wody- 3,05 zł (netto), 3,39 zł (brutto).


C. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

1. Długość sieci kanalizacji sanitarnej ogółem – 44,4 km ( w tym m. Zółtki- 2,2 km, m. Klepacze
-14,3 km,
m. Porosły – 2,9 km)

2. Oczyszczalnia ścieków w Choroszczy o wydajności 1500 m3/dobę. Ilość odprowadzonych
ścieków oczyszczonych (ogółem z wodami infiltracyjnymi, powierzchniowymi, roztopowymi,
przypadkowymi i oczyszczonymi ściekami dowożonymi) za 2013 r. –
332.149 m3

3. Ilość ścieków odebranych i oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Choroszczy.
Oczyszczone ścieki (zafakturowane) za 2014 r. na Oczyszczalni Ścieków w Choroszczy –
229.351,76 m3 (w tym z terenu miejscowości : Żółtki – 4 822 m3)

4. Ilość ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej Wodociągów Białostockich

a) z m. Klepacze – 35.087,60 m3

b) z m. Porosły – 542 m3

5. Cena 1 m3 odprowadzanych ścieków - 4,30 (netto), 4,64 zł (brutto).

Plan inwestycyjny

-Wykonany w 2014r. – 177.536,61 zł.

Planowane przychody za 2015 r.

-Wpływy – 6.426.000 mln zł

-Koszty 6.852.000 mln zł

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.

Wynik działalności Spółki za 2014r.

L.p.

Rodzaj działalności

Wpływy w zł

Strata w zł

Zysk w zł

1.

Produkcja wody

1.248.699,09

62.636,91

2.

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja

1.139.419,86

76.346,95

3.

Kotłownia i sieć cieplna

3.654.043,26

162.178,43

4.

Usługi

82.551,43

73.557,84

5.

Inwestycje na potrzeby własne

886.960,19

6.

Przychody i koszty finansowe pozostałe koszty operacyjne

192.389,38

102.303,52

OGÓŁEM:

7.204.063,21

241.287,38

235.736,27

- wynik finansowy brutto ZYSK – 187.176,79 zł.

- inwestycje cieplne i wod.-kan. w 2014r. – 177.536,61 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Wróbel

Wprowadzający: Mariusz Wróbel

Data modyfikacji: 2015-06-29

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-06-29