Zarządzenie Nr 1/06

Dyrektora SP w Kruszewie

ZARZĄDZENIE NR 1/2006

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszewie

z dnia 09.01.2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży na rok 2006

Na podstawie art. 2379 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( tj. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam niżej określone stawki ekwiwalentu pieniężnego na rok 2006 wypłacanego pracownikom Szkoły Podstawowej w Kruszewie za pranie i konserwację we własnym zakresie odzieży służbowej:

I. PRANIE I KONSERWACJA ODZIEŻY

1. nauczyciel przyrody, biblioteki- 4 za jeden miesiąc

2. sprzątaczka, konserwator - 6 zł za jeden miesiąc

3. woźna, starsza woźna - 7 zł za jeden miesiąc

4. nauczyciel w-f – 12 zł za jeden miesiąc

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 20/2005 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszewie z dnia 21.03.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży na rok 2005.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2006 r.

Uzgodniono z przedstawicielem załogi: Janina Bołtruczyk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Marek

Wprowadzający: Elżbieta Marek

Data modyfikacji: 2006-01-19

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2006-01-19