Regulamin kontroli wewnętrznej

Regulamin kontroli wewnętrznej

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

ROZDZIAŁ I:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. System kontroli wewnętrznej jako integralną część zarządzania i kierowania placówką wychowania przedszkolnego tworzy i wprowadza w życie dyrektor przedszkola.

 2. Regulamin kontroli wewnętrznej stanowi zasady i unormowania wynikające ze struktury organizacji i zarządzania przedszkolem, w tym określa:

  1. formy organizacyjne, zadania i funkcje,

  2. zasady organizacji i funkcjonowania kontroli,

  3. działalność osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie kontroli oraz zakładu pracy.

§ 2

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto określenia:

  1. zakład pracy (przedszkole) - należy tu rozumieć Przedszkole Samorządowe w Choroszczy,

  2. osoba kontrolująca - należy tu rozumieć pracownika na stanowisku kierowniczym, zobowiązanego do wykonania kontroli funkcjonalnej bądź pracownika, któremu przypisano zadania kontroli instytucjonalnej.

ROZDZIAŁ II:

FORMY ORGANIZACYJNE, ZADANIA I FUNKCJE KONTROLI

WEWNĘTRZNEJ

§ 3

 1. Do form organizacyjnych systemu kontroli wewnętrznej należy:

   1. samokontrola - zobowiązująca każdego pracownika do kontrolowania własnej

pracy zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,

   1. kontrola funkcjonalna - jest sprawowana z urzędu w ramach obowiązku nadzoru przez dyrektora przedszkola (tzw. pionowa) oraz sprawowana przez pracowników na stanowiskach niekierowniczych zobowiązanych do wykonywania czynności kontrolnych wynikających z zakresu ich obowiązków (tzw. pozioma),

   2. kontrola instytucjonalna - polega na badaniu sprawności działania samokontroli i kontroli funkcjonalnej.

 1. Kontrolę funkcjonalną w przedszkolu sprawują:

   1. dyrektor przedszkola w zakresie całokształtu działalności przedszkola,

   2. główny księgowy i kasjer w zakresie kontroli finansowo - księgowej,

   3. komisja inwentaryzacyjna w zakresie działalności merytorycznej za ilość zinwentaryzowanych składników majątkowych,

   4. ognisko ZNP, „Solidarności” i społeczny inspektor pracy w zakresie i formach społecznych na mocy obowiązujących ustaw.

§ 4

 1. Do zadań kontroli wewnętrznej należy:

  1. badanie zgodności kontrolowanego postępowania pracowników z obowiązującymi uregulowaniami ich działalności,

  2. badanie oraz ocena przebiegu realizacji zadań i efektów działania:

   • wynikających z funkcji wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej placówek wychowania przedszkolnego,

   • dotyczących operacji i procesów gospodarczych,

 2. ustalenie przyczyn, skutków oraz osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości (niegospodarność, niedbalstwo, zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, mienia) i wnioskowanie lub stosowanie sankcji w stosunku do winnych,

 3. wskazywanie środków i sposobów umożliwiających likwidację stanów niepożądanych oraz zgłaszanie uwag dotyczących wadliwości i dezaktualizacji obowiązujących unormowań.

§ 5

 1. Kontrola wewnętrzna pełni niżej wymienione funkcje:

  1. sygnalizacyjną - dostarcza, dyrektorowi informacji niezbędnych do podejmowania decyzji lub korekty wcześniej podjętych oraz faktów dotyczących odchyleń od norm postępowania, które należy likwidować,

  2. instruktażowo - doradczą - wskazywanie sposobów i środków likwidacji nieprawidłowych kierunków działania,

  3. profilaktyczno - wychowawczą - polega na zapobieganiu występowania niekorzystnych zjawisk w wyniku wniosków pokontrolnych i sam fakt, że działania pracowników podlegają kontroli.

ROZDZIAŁ III:

ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KONTROLI

§ 6

 1. System kontroli wewnętrznej w przedszkolu oparty jest na niżej wymienionych zasadach wynikających z organizacji i zarządzania:

   1. każdy pracownik bez względu na zajmowane stanowisko jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania zadań i obowiązków służbowych określonych w zakresie czynności i wynikających z wewnętrznych unormowań oraz poleceń przełożonych,

   2. bezwzględne przestrzeganie zasad przyjętego systemu dokumentacji, ewidencji obiegu i kontroli dokumentów odzwierciedlających operacje gospodarcze dokumentów zdawczo - odbiorczych oraz zasad wystawiania dokumentów, ich akceptacji, rozliczenia i ewidencji,

   3. powierzenie składników majątkowych ściśle określonym pracownikom i potwierdzenie tego faktu ich podpisem w deklaracji o przyjęciu odpowiedzialności materialnej,

   4. sprawdzenie stanu składników majątkowych w trybie spisów z natury, inwentaryzacji i kontroli wybranych składników majątkowych.

§ 7

 1. Wszyscy pracownicy, którym przypisano sprawowanie funkcji kontrolnych zobowiązani są do bieżącego wykorzystywania informacji kontrolnych i natychmiastowego podejmowania środków zaradczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości bądź przekazania wniosków w tych sprawach do dyrektora przedszkola.

§ 8

 1. Plan kontroli wewnętrznej opracowuje dyrektor przedszkola w planie rocznym, w którym ustala zadania i zakres kontroli planowanych w formie harmonogramu hospitacji, lustracji i kontroli czynności z podziałem na nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych na dany rok szkolny.

 2. Kontrolę bieżącą obowiązani są przeprowadzać w ramach samokontroli pracownicy zobowiązani do spełniania określonych czynności kontrolnych wynikających z charakteru pracy administracyjno - gospodarczej.

§ 9

 1. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości przebiegu operacji gospodarczych, przedsięwzięć oraz związanych z nimi dokumentów osoba kontrolująca zobowiązana jest do podjęcia środków w celu ich likwidacji.

 2. W przypadku nadużyć, przestępstw osoba kontrolująca zobowiązana jest do:

  1. przygotowania, przy udziale radcy prawnego, pisma o ściganie przestępstwa,

  2. wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do winnych.

ROZDZIAŁ IV:

DZIAŁALNOŚĆ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRAWIDŁOWE

FUNKCJONOWANIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§ 10

 1. Czynności kontrolne w przedszkolu pełnią:

   1. dyrektor przedszkola - jego uprawnienia to:

   • ustalenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wszystkim pracownikom przedszkola i sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wywiązywania się z powierzonych im obowiązków,

   • zarządzanie okresowych kontroli i zlecanie przeprowadzenia kontroli doraźnych,

   • kontrolowanie zgodności uchwał organów załogi z obowiązującymi przepisami prawa oraz sprawdzanie przebiegu i wyników realizacji podjętych uchwał.

   • Wymienieni w pkt 1 niniejszego § pracownicy zobowiązani są do właściwego wykorzystania otrzymanych sygnałów i wniosków instytucjonalnej kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz do podejmowania działań usprawniających i dyscyplinujących.

   • § 11

    1. W celu ujednolicenia dokumentacji kontroli wewnętrznej ustala się w odniesieniu do pracowników:

      1. administracyjno - obsługowych:

       • zeszyt kontroli wewnętrznej, w którym odnotowuje się:

      • liczbę porządkową (lp.),

      • datę kontroli,

      • imię i nazwisko osoby kontrolowanej,

      • zakres kontroli i stwierdzone fakty oraz zalecenia i zadania terminowe do wykonania,

      • podpis osoby kontrolującej,

      • podpis osoby kontrolowanej poświadczającej znajomość treści dokonanego wpisu dotyczącego kontroli, zaleceń i zadań;

      1. nauczycieli:

       • zeszyt lustracji, hospitacji, w którym odnotowuje się uwagi (pozytywy - negatywy) oraz zalecenia dotyczące pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej wg następującego schematu:

        • imię i nazwisko nauczyciela,

        • data kontroli,

        • charakter kontroli (lustracja , hospitacja, kontrola dyscypliny pracy),

        • pozytywy - negatywy, stosunek dotyczący pracy z dziećmi,

        • zalecenia i uwagi,

        • podpis dyrektora przedszkola,

        • podpis nauczyciela potwierdzającego znajomość zapisu oraz wyjaśnienia (do uwag i zastrzeżeń),

      Zeszyt lustracji i hospitacji jest dokumentem tylko do wiadomości dyrektora przedszkola.

         • dziennik zajęć - w rozdziale hospitacje dokonywany jest wpis z dokonania kontroli (data, temat i dane osoby kontrolowanej).

      § 12

      1. W celu zapewnienia obiektywnego, rzetelnego i kompleksowego badania i przedstawiania ustaleń oraz wniosków kontroli osoba kontrolująca obowiązana jest do przestrzegania następujących zasad:

        1. zasady faktu kontrolnego - obowiązku ustalania wszystkich elementów tego faktu,

        2. zasady prawdy materialnej (obiektywnej) - obowiązek przedstawiania faktów kontrolnych w sposób obiektywny, rzetelny, zgodny z rzeczywistością,

        3. zasady kontradykteryjności - respektowania złożonych wyjaśnień kontrolowanych pracowników, zapewnienie w toku kontroli i przy formułowaniu projektu wniosku pokontrolnego wnikliwej analizy dokumentów i pisemnych argumentów przedstawionych przez kontrolowanych oraz dwustronne podpisanie protokołu lub innego dokumentu kontroli przez osobę kontrolowaną i kontrolującą,

        4. zasady bezpośredniości badań kontrolnych - obowiązek osobistego ustalania faktów kontrolnych (niepoprzestawania na wyjaśnieniach).

      § 13

      1. W przypadku ujawnienia w toku kontroli czynu noszącego znamiona przestępstwa osoba kontrolująca zabezpiecza dowody niezbędne do dalszego postępowania przez:

       1. przechowywanie w opieczętowanej i zamkniętej szafie,

       2. zamknięcie i opieczętowanie danego pomieszczenia,

       3. zabranie dowodów (za potwierdzeniem odbioru).

      2. W przypadku naruszenia dyscypliny pracy dyrektor przedszkola ma obowiązek zastosowania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem pracy oraz potrąceń finansowych z premii lub dniówki itp. na podstawie Regulaminu premiowania.

      § 14

      1. Do spraw nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa.

      2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

      3. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają pisemnego opracowania.

      - 5 -

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-08-18

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-08-18