Zarządzenie Nr 1/06

Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Choroszczy

ZARZĄDZENIE NR 1/2006

Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Choroszczy

z dnia 09.01.2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży na rok 2006

Na podstawie art. 2379 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( tj. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam niżej określone stawki ekwiwalentu pieniężnego na rok 2006 wypłacanego pracownikom Przedszkola Samorządowego w Choroszczy za pranie i konserwację we własnym zakresie odzieży służbowej:

I. PRANIE I KONSERWACJA ODZIEŻY

1. intendent- 6 zł za jeden miesiąc

2. konserwator - 6 zł za jeden miesiąc

3. woźna, starsza woźna - 6 zł za jeden miesiąc

4. kucharka, pomoc kuchenna – 9 zł za jeden miesiąc

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 2/2005 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Choroszczy z dnia 21.03.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży na rok 2005.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2006 r.

Uzgodniono z przedstawicielem załogi: Eugenia Antonowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Czarnecka

Wprowadzający: Anna Czarnecka

Data modyfikacji: 2006-01-17

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2006-01-17