Zarządzenie Nr 103/2015 z 15.12.2015 r.

w sprawie obejmowania imprez, uroczystości i wydarzeń społeczno– kulturalnych Patronatem Burmistrza Choroszczy

ZARZĄDZENIE NR 103/2015

Burmistrza Choroszczy

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie obejmowania imprez, uroczystości i wydarzeń społeczno– kulturalnych Patronatem Burmistrza Choroszczy

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W celu podkreślenia szczególnego charakteru imprez, uroczystości i różnorodnych wydarzeń społeczno – kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Choroszcz lub przyczyniających się do promocji Gminy Choroszcz, organizacje, firmy i instytucje mogą wnioskować do Burmistrza Choroszczy o objęcie przedmiotowego przedsięwzięcia Patronatem Burmistrza Choroszczy.

§ 2

1. Regulamin przyznawania patronatu, o których mowa w § 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór wniosku o przyznanie Patronatu Burmistrza Choroszczy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Burmistrza Choroszczy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 103/2015

Burmistrza Choroszczy

z dnia 15 grudnia 2015 r.

Regulaminu obejmowania imprez, uroczystości i wydarzeń
społeczno– kulturalnych Patronatem Burmistrza Choroszczy

Rozdział 1
Zasady przyznawania „Patronatu Burmistrza Choroszczy”

§ 1

Patronat Burmistrza Choroszczy jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć, a prawo jego przyznania przysługuje wyłącznie Burmistrzowi Choroszczy.

§ 2

Patronatem Burmistrza Choroszczy może być objęta impreza, uroczystość lub wydarzenie o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, których realizacja przyczyni się do promocji Gminy Choroszcz i tworzenia jej pozytywnego wizerunku.

§ 3

Przyznanie Patronatu Burmistrza Choroszczy odbywa się w oparciu o opinię właściwego merytorycznie referatu Urzędu Miejskiego w Choroszczy lub merytorycznej komórki, bądź jednostki organizacyjnej, na temat organizowanej imprezy, uroczystości lub wydarzenia.

§ 4

W uzasadnionych sytuacjach Burmistrz Choroszczy może zdecydować o przyznaniu Patronatu Burmistrza Choroszczy imprezom, uroczystościom lub wydarzeniom, które nie spełniają kryteriów określonych w §2.

§ 5

1. Objęcie Patronatem Burmistrza Choroszczy nie jest jednoznaczne z deklaracją udzielenia wsparcia finansowego lub organizacyjnego na rzecz obejmowanego patronatem przedsięwzięcia.

2. Udzielenie Patronatu Burmistrza Choroszczy nie zwalnia organizatora przedsięwzięcia z konieczności dopełnienia wszelkich przewidzianych prawem obowiązków oraz uiszczenia związanych z tym opłat i należności.

§ 6

Informacja o przyznaniu Patronatu Burmistrza Choroszczy, jak również informacja o odebraniu tego wyróżnienia przekazana będzie wnioskodawcy pisemnie.

§7

W szczególnych przypadkach Burmistrz Choroszczy zastrzega sobie prawo przyznania patronatu imprezom o zasięgu regionalnym lub lokalnym, których realizacja przyczyni się w znaczący sposób do promocji Gminy Choroszcz bez zasięgania opinii, o której mowa w § 3.

Rozdział 2
Uprawnieni do wnioskowania i procedura obejmowania Patronatem Burmistrza Choroszczy

§ 8

O objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Choroszczy konkretnej imprezy, uroczystości lub wydarzenia, występuje organizator, składając stosowny wniosek stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 103/2015 Burmistrza Choroszczy z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie obejmowania imprez, uroczystości i wydarzeń społeczno– kulturalnych Patronatem Burmistrza Choroszczy.

§ 9

1. Wniosek, o którym mowa w § 8 składany jest w postaci elektronicznej na adres urzad@choroszcz.pl, papierowo w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego Choroszczy lub listownie na adres Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą przeprowadzenia imprezy, uroczystości lub wydarzenia.

2. Integralną część wniosku stanowi zaproszenie Burmistrza Choroszczy na imprezę, uroczystość lub wydarzenie, którego dotyczy wniosek o objęcie Patronatem oraz regulamin tej imprezy, uroczystości lub wydarzenia.

§ 10

1. Burmistrz Choroszczy, po uzyskaniu wniosku o objęcie Patronatem Burmistrza Choroszczy danej imprezy, uroczystości lub wydarzenia, dekretuje go do właściwej merytorycznie jednostki organizacyjnej, właściwego merytorycznie referatu Urzędu Miejskiego w Choroszczy lub merytorycznej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zadań publicznych w określonym zakresie.

2. Właściwa merytorycznie jednostka organizacyjna, referat lub komórka merytoryczna urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wydaje opinię w zakresie zasadności przyznania Patronatu Burmistrza Choroszczy danej imprezie, uroczystości lub wydarzeniu. Wzór formularza opinii stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Zaopiniowany wniosek o objęcie Patronatem Burmistrza Choroszczy wraz z projektem pisma, jednostka organizacyjna, referat lub komórka merytoryczna urzędu kieruje do Burmistrza Choroszczy.

4. Burmistrz Choroszczy po zapoznaniu się z opinią właściwej merytorycznie jednostki, referatu lub merytorycznej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy podejmuje decyzję w zakresie objęcia lub odmowy objęcia imprezy, uroczystości lub wydarzenia Patronatem Burmistrza Choroszczy.

5. O przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu Burmistrza Choroszczy, właściwa merytorycznie jednostka, referat Urzędu Miejskiego w Choroszczy lub merytoryczna komórka organizacyjna niezwłocznie informuje organizatora.

§ 11

1. Przyznanie Patronatu Burmistrza Choroszczy stanowi jednoczenie zobowiązanie organizatora do spełnienia wszelkich wymagań proceduralnych, prawnych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia oraz złożenia sprawozdania z jego przebiegu. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 103/2015 Burmistrza Choroszczy z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie obejmowania imprez, uroczystości i wydarzeń społeczno– kulturalnych Patronatem Burmistrza Choroszczy.

2. Sprawozdanie powinno zostać złożone w Urzędzie Miejskim w Choroszczy w terminie do 30 dni od dnia zakończenia imprezy, uroczystości lub wydarzenia.

§ 12

1. Organizator imprezy, uroczystości lub wydarzenia, któremu przyznany został Patronat Burmistrza Choroszczy zobowiązany jest do poinformowania uczestników przedsięwzięcia o przyznanym wyróżnieniu.

2. W przypadku przyznania Patronatu Burmistrza Choroszczy, organizator imprezy, uroczystości lub wydarzenia zobowiązany jest do umieszczenia informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych przedsięwzięcia.

3. Podczas trwania imprezy, uroczystości lub wydarzenia, objętego Patronatem Burmistrza Choroszczy, organizator ma obowiązek umieszczenia znaków oraz materiałów promocyjnych Gminy Choroszcz w widocznym miejscu.

§ 13

Nie wywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w § 12 może stanowić podstawę do odmowy przyznania organizatorowi imprezy, uroczystości lub wydarzenia Patronatu Burmistrza Choroszczy w przyszłości.

Rozdział 3
Odebranie nadanego Patronatu Burmistrza Choroszczy

§ 14

1. W uzasadnionych przypadkach, w tym przede wszystkim po uzyskaniu ustnej, bądź pisemnej informacji o nieprawidłowościach przy organizacji lub realizacji imprezy, uroczystości lub wydarzenia, Burmistrz Choroszczy może odebrać przyznany uprzednio Patronat Burmistrza Choroszczy. O tym fakcie organizator jest informowany niezwłocznie: pisemnie, ustnie lub telefonicznie.

2. W przypadku ustnego lub telefonicznego poinformowania organizatora o odebraniu Patronatu Burmistrza Choroszczy, z zaistniałej sytuacji niezwłocznie sporządzana jest notatka do akt sprawy.

§ 15

Odebranie Honorowego Patronatu Burmistrza Choroszczy nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznego zaprzestania posługiwania się znakami Gminy Choroszcz i używania wyróżnienia.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu obejmowania imprez,

uroczystości i wydarzeń społeczno– kulturalnych

Patronatem Burmistrza Choroszczy

……………………………………

……………………………………

…………………………………… Burmistrz Choroszczy

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe i nazwa referatu)

Opinia właściwej merytorycznie jednostki organizacyjnej, referatu Urzędu Miejskiego w Choroszczy lub merytorycznej komórki organizacyjnej w spawie zasadności objęcia przedsięwzięcia Patronatem Burmistrza Choroszczy.

1. Dane wnioskodawcy

.......................................................................................................................................................

2. Nazwa imprezy, uroczystości lub wydarzenia

.......................................................................................................................................................

3. Opinia w spawie zasadności objęcia przedsięwzięcia Patronatem Burmistrza Choroszczy.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................

(podpis opiniodawcy)


Decyzja Burmistrza Choroszczy w sprawie zasadności objęcia przedsięwzięcia Patronatem Burmistrza Choroszczy:

Przyznaję Patronat Burmistrza Choroszczy / odmawiam przyznania Patronatu Burmistrza Choroszczy

..................................................

(podpis i pieczęć Burmistrza Choroszczy)

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 103/2015

Burmistrza Choroszczy

z dnia 15 grudnia 2015 r.

………………………………………….

(Nazwisko, imię lub nazwa wnioskodawcy)

Urząd Miejski w Choroszczy

…………………………………………. ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz

………………………………………….

(Adres)

................................................

................................................

(Telefon)

Wniosek

o przyznanie Patronatu Burmistrza Choroszczy

1. Dane teleadresowe wnioskodawcy – organizatora imprezy, uroczystości, wydarzenia

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

2. Nazwa zadania i opis planowanej imprezy, uroczystości lub wydarzenia: termin, miejsce, czas trwania, zakładane cele, grupa docelowa, kwestia odpłatności (wstęp wolny, biletowany, na zaproszenie, itp.), powiązanie przedsięwzięcia z promocją gminy Choroszcz, partnerzy i patroni przedsięwzięcia, podjęte działania promocyjne, kwestia ewentualnej cykliczności, itd.

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

3. Zasięg imprezy, uroczystości lub wydarzenia (należy zaznaczyć właściwe):

1. międzynarodowy

2. ogólnopolski

3. regionalny

4. lokalny

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Nr 103/2015 Burmistrza Choroszczy z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie obejmowania imprez, uroczystości i wydarzeń społeczno– kulturalnych Patronatem Burmistrza Choroszczy i przyjmuję jego zapisy do wiadomości i stosowania.

Załączniki:

1. Regulamin imprezy/uroczystości/wydarzenia

2. Zaproszenie na imprezę/uroczystość/wydarzenie dla Burmistrza Choroszczy

.................................................

(podpis i/lub pieczęć Wnioskodawcy)

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 103/2015

Burmistrza Choroszczy

z dnia 15 grudnia 2015 r.

………………………………………….

(Nazwisko, imię lub nazwa wnioskodawcy)

Urząd Miejski w Choroszczy

…………………………………………. ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz

………………………………………….

(Adres)

................................................

................................................

(Telefon)

Sprawozdanie

z przebiegu imprezy, uroczystości lub wydarzenia objętego

Patronatem Burmistrza Choroszczy

1. Dane teleadresowe wnioskodawcy – organizatora imprezy, uroczystości, wydarzenia

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

2. Nazwa zadania i opis realizacji imprezy, uroczystości lub wydarzenia w odniesieniu do założeń wskazanych we wniosku o objęcie imprezy, uroczystości lub wydarzenia Patronatem Burmistrza Choroszczy: termin, czas trwania, miejsce przeprowadzenia, stopień osiągnięcia założonych celów, liczba uczestników, kwestia odpłatności (wstęp wolny, biletowany, na zaproszenie, itp.), jak realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do promocji gminy Choroszcz, partnerzy i patroni przedsięwzięcia, podjęte działania promocyjne przedsięwzięcia, kwestia ewentualnej cykliczności, wnioski z realizacji, itd.

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

3. Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące zadania.

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Załączniki:

1. Kopie materiałów prasowych i innych potwierdzające podjęte działania promocyjne

2. Zdjęcia z przebiegu imprezy, uroczystości lub wydarzenia

.................................................

(podpis i/lub pieczęć Organizatora)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2015-12-15

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-12-15