Zarządzenie Nr 302/2014

w sprawie zmiany planu kont

Zarządzenie Nr 302/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 14.05.2014 r.

w sprawie zmiany planu kont

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. W zarządzeniu Nr 8/10 Burmistrza Choroszczy z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia planu kont wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 w związku z realizacją projektu Poznaję rozumiem wiem na czas jego trwania wprowadza się następujące konta:

133-7-14 – Rachunek projektu Poznaję rozumiem wiem

2) w załączniku Nr 4 w związku wprowadza się następujące konta:

011-2 – środki trwałe projektów

011-2-1 – środki trwałe projektu Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Choroszczy – na czas realizacji projektu

071-1 – umorzenie środków trwałych

071-2 – umorzenie środków trwałych projektów

071-2 - 1 – umorzenie środków trwałych projektu Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Choroszczy– na czas realizacji projektu

080-2 – środki trwałe w budowie projektów

080-2-2 - środki trwałe w budowie projektu Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Choroszczy– na czas realizacji projektu

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r..

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2014-05-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-05-21