Zarządzenie Nr 296/2014

w sprawie nabycia przez Gminę Choroszcz nieruchomości położonej w obrębie Krupniki, gm. Choroszcz, oznaczonej nr geod. 77/29,

Z A R Z Ą D Z E N I E

Nr 296 /2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 15.04. 2014 roku

w sprawie nabycia przez Gminę Choroszcz nieruchomości położonej w obrębie

Krupniki, gm. Choroszcz, oznaczonej nr geod. 77/29,

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), oraz § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz.871 oraz z 2009r. Nr 143, poz.1558), zarządzam co następuje:

§ 1

Nabyć na rzecz Gminy Choroszcz działkę o numerze geodezyjnym 77/29 o pow. 0,0112 ha, położoną w obrębie Krupniki, gm. Choroszcz od osoby fizycznyej* za cenę 3460 zł (trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych ), z przeznaczeniem pod drogę gminną.

§ 2

Koszty nabycia nieruchomości poniesie Gmina Choroszcz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926)

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Mirosław Zalewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2014-04-16

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-04-16