Zarządzenie Nr 290/2014

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

Zarządzenie Nr 290/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami), oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych ( Dz. U. Nr 85 poz. 428 z późn. zm. ) zarządzam:

§ 1

  1. Przedłożyć :

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r., według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 35 910 434 zł

- wykonanie dochodów wynosi 33 150 423,92 zł

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 35 915 973 zł

- wykonanie wydatków wynosi 31 381 575,29 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,3.

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4

3) Sprawozdanie z wykonania planów dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych – zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Informację o stanie mienia komunalnego – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

  1. Radzie Miejskiej w Choroszczy
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2014-03-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-03-31