Zarządzenie Nr 289/2014

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań finansowych

ZARZĄDZENIE NR 289/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 03.03.2014 roku

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań finansowych.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zmianami) oraz art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządzam:


§ 1. Określa się formę przekazywania sprawozdań finansowych Burmistrzowi Choroszczy:

1) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy składa sprawozdania Burmistrzowi Choroszczy w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.

2) Jednostki oświatowe składają sprawozdania Burmistrzowi Choroszczy w formie papierowej i elektronicznej.

3) Zespół Obsługi Szkół sporządza sprawozdania łączne jednostek oświatowych i przedkłada Burmistrzowi Choroszczy w wersji papierowej i elektronicznej w terminie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Urząd sporządza sprawozdania jednostkowe w formie papierowej i elektronicznej.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych Gminy Choroszcz oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2014-03-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-03-12