Zarządzenie Nr 288/2014

w sprawie zasad wystawiania upomnień na zaległości z tytułu gospodarowania odpadami

Zarządzenie Nr 288/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 03.03.2014 r.

w sprawie zasad wystawiania upomnień na zaległości z tytułu gospodarowania odpadami.

Na podstawie art. 44 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)zarządzam:

§ 1

Upomnienia od zaległości z tytułu gospodarowania odpadami wystawiane powinny być w terminie do dnia wymagalności kolejnego terminu płatności.

§ 2

  1. Mając na uwadze racjonalność gospodarowania środkami publicznymi, upomnienie, o którym mowa w § 1 wystawia się w przypadku zaległości przekraczającej wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  2. Jeżeli wysokość zaległości jest niższa niż wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, upomnienie wystawia się jednorazowo za cały rok w terminie do 31 grudnia po upływie ostatniego terminu płatności w danym roku budżetowym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do zaszłości.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2014-03-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-03-12