Zarządzenie Nr 286/2014

w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji „Liga gminna w piłce nożnej na terenie Gminy Choroszcz” realizowanej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Zarządzenie Nr 286/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 03.03.2014 r.

w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji „Liga gminna w piłce nożnej na terenie Gminy Choroszcz” realizowanej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam plan kont dla operacji „Liga gminna w piłce nożnej na terenie Gminy Choroszcz” realizowanej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na czas trwania projektu – zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2

Zasady funkcjonowania kont stosuje się zgodnie z zasadami ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Ewidencja księgowa prowadzona jest na nośnikach komputerowych oraz ręcznie. Ewidencja księgowa operacji „Liga gminna w piłce nożnej na terenie Gminy Choroszcz” jest integralną częścią ewidencji księgowej jednostki i jest prowadzona z wykorzystaniem kont syntetycznych planu kont jednostki.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 286/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 03.03.2014 r.

Wykaz kont - budżet

133 -7-13 – Rachunek budżetu

140-1 – Środki pieniężne w drodze

222-3-13– Rozliczenie dochodów budżetowych

223-3-13 – Rozliczenie wydatków budżetowych

240-7-13 – Pozostałe rozrachunki

901-4-13 – Dochody budżetu

902-4-13 – Wydatki budżetu

909-2-13 – Rozliczenia międzyokresowe

960 – Skumulowane wyniki budżetu

961 – Wynik wykonania budżetu

991 – Planowane dochody budżetu

992 – Planowane wydatki budżetu

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 286/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 03.03.2014 r.

Wykaz kont –jednostka

I. Konta bilansowe

ZESPÓŁ 0 – Majątek trwały

011-1 – Środki trwałe

013 – Pozostałe środki trwałe

071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

080-1 – Inwestycje (środki trwałe w budowie)

ZESPÓŁ 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe

101-13 - Kasa

130-1-13 – Dochody budżetowe

130-2-13 – Wydatki budżetowe

141 – Środki pieniężne w drodze

141-1 – czeki

141-2 – odprowadzenie dochodów na rachunek bankowy

141-3 - pozostałe

ZESPÓŁ 2 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

201-3-13 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

201-3-13/… – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami wg kontrahentów

221-1-27-13 – Należności z tytułu dochodów budżetowych

225-1 – Rozrachunki z tytułu podatku od wynagrodzeń

225-2 – Rozrachunki z tytułu podatku od umów cywilno-prawnych

225-3 – Rozrachunki z tytułu podatku VAT

229-1 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

229-2 – Składki na ubezpieczenia społeczne

229-3 – Składki na fundusz pracy

229-4 -Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne

229-8 – inne potrącenia

229-8/… – inne potrącenia wg dłużników

231-1 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - przelewy

231-2 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – wypłata kasowa

ZESPÓŁ 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

400 – Amortyzacja

401 – Zużycie materiałów i energii

402 – Usługi obce

403 – Podatki i opłaty

404 – Wynagrodzenia

405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

409 – Pozostałe koszty rodzajowe

ZESPÓŁ 7 – Przychody i koszty ich uzyskania

720 -1 – Dochody budżetowe

750-1 – Przychody z odsetek bankowych

750-2 – Pozostałe przychody finansowe

751 – Koszty finansowe

ZESPÓŁ 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

800-1 – Fundusz środków obrotowych

800-2 – Fundusz środków trwałych i środków na inwestycje

800-4 – fundusz wartości niematerialnych i prawnych

810-1 –Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

860-1 – Wynik finansowy

ZESPÓŁ 9 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

II. Konta pozabilansowe

975 - 7 – Kultura

975 -7-60 – Inne wsparcie dla poprawy usług w zakresie kultury

998-13 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

999-13 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2014-03-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-03-12