Zarządzenie Nr 281/2014

w sprawie zmiany planu kont

Zarządzenie Nr 281/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 12.02.2014 r.

w sprawie zmiany planu kont

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 8/10 Burmistrza Choroszczy z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia planu kont wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 2 pkt 2 pkt III wprowadza się następujący opis konta 221-1-29: Wpłaty z tytułu gospodarki odpadami: - operacje gospodarcze na koncie 221-1-29 księgowane są syntetycznie w programie „Budżet”, natomiast analityka do tego konta jest prowadzona w:

a. programie „System usług komunalnych QNet” firmy Netproces – w 2013 r.

b. programie FISKUS – od 2014 r.

2) w załączniku Nr 3 wprowadza się następujące konto analityczne do konta syntetycznego 133 – Rachunek budżetu:

133-7-2 – rachunek projektu Jutro może być inaczej.

3) zamyka się konta :

222-3-12 – Rozliczenie dochodów budżetowych

223-3-12 – Rozliczenie wydatków budżetowych

901-4-12 – Dochody budżetu

902-4-12 – Wydatki Budżetu

§ 2

W zarządzeniu Nr 8/10 Burmistrza Choroszczy z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia planu kont dodaje się zapisy w załączniku Nr 6, według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W zarządzeniu Nr 8/10 Burmistrza Choroszczy z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia planu kont wprowadza się:

1. załącznik Nr 10 – Licencja na oprogramowanie FISKUS, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. załącznik Nr 11 – Opis struktur danych systemu FISKUS, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

W zarządzeniu Nr 271/2013 Burmistrza Choroszczy z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu kont

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2014-02-28

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-02-28