Zarządzenie Nr 280/2014

w sprawie zaopiniowania ofert otwartego konkursu „Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej na terenie miasta i gminy Choroszcz na 2014r.”.

ZARZĄDZENIE Nr 280/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 12.02.2014 r.

w sprawie zaopiniowania ofert otwartego konkursu „Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej na terenie miasta i gminy Choroszcz na 2014r.”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.954 ze zm.) art. 115 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/205/2013 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r. zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuje się Komisję konkursową w składzie:

  1. Stanisława Jolanta Andruszkiewicz – kierownik MGOPS
  2. Czesława lewo nowska – pracownik socjalny MGOPS
  3. Witold Wróblewski - pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – Urząd Miejski w Choroszczy

celem zaopiniowania złożonych ofert ogłoszonego otwartego konkursu ofert w zakresie zadania organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej na terenie miasta i gminy Choroszcz na 2014r.”.

§2.

Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy komisji konkursowej określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Choroszczy

Nr 280/2014 z dnia 12.02.2014r. w sprawie

zaopiniowania ofert otwartego konkursu

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

Komisja konkursowa.

1. Komisję Konkursową powołano w celu przeprowadzenia konkursu na „Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej na terenie miasta i gminy Choroszcz na 2014r.

2. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący.

3. Komisja powoływana jest na czas przeprowadzenia postępowania konkursowego.

4. Wraz z zakończeniem postępowania konkursowego Komisja ulega rozwiązaniu.

Tryb pracy Komisji.

1. Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe niezwłocznie po podpisaniu Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konkursu.

2. Komisja przygotowuje dokumentację dotyczącą prowadzonego postępowania konkursowego, a w szczególności sporządza protokół z posiedzenia Komisji.

3. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę kryteria wyboru oferty ogłoszonego konkursu

4. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W posiedzeniu Komisji muszą uczestniczyć wszyscy jej członkowie.

5. Głosowanie jest jawne.

6. Komisja, z przebiegu rozstrzygnięcia sporządza protokół.

7. Komisja powinna rozstrzygnąć konkurs nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

8. Komisja o rozstrzygnięciu konkursu niezwłocznie zawiadamia Burmistrza Choroszczy i przekazuje mu dokumentację konkursową.

III . Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Komisja.

2. Od oceny Komisji przysługuje odwołanie organizacjom biorącym udział w postępowaniu konkursowym do Burmistrza Choroszczy w terminie 7 dni od daty doręczenia protokołu rozstrzygnięcia konkursu. Rozstrzygnięcie Burmistrza jest ostateczne.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

Wprowadzający: Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

Data modyfikacji: 2014-02-13

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-02-13