Zarządzenie Nr 278/2014

w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic w Choroszczy i na terenie gminy Choroszcz

ZARZĄDZENIE NR 278/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 5 lutego 2014r.

w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic

w Choroszczy i na terenie gminy Choroszcz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Nr 594, poz.1591 z późn. zm. ) oraz § 4 uchwały Nr VIII/94/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r. poz.906), zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin określający zasady korzystania ze świetlic w Choroszczy i na terenie gminy Choroszcz.

§ 2.

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 150/2012 Burmistrza Choroszczy z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic w Choroszczy i na terenie gminy Choroszcz.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2014-02-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-02-05