Zarządzenie Nr 275/2014

w sprawie odpłatności z tytułu udostępniania świetlic w Choroszczy i na terenie Gminy Choroszcz

ZARZĄDZENIE NR 275/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie odpłatności z tytułu udostępniania świetlic

w Choroszczy i na terenie Gminy Choroszcz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz § 5 Uchwały Nr VIII/94/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r. poz.906), zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Ustala się opłaty brutto za udostępnienie świetlicy w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy dla osób fizycznych i prawnych oraz organizacji nie posiadających osobowości prawnej w wysokości jak niżej:

1) Wesela, bale sylwestrowe — 1000zł

2) Inne imprezy okolicznościowe :

· do 3 godzin — 300zł

· od 3 do 6 godzin — 500zł

· powyżej 6 godzin — 800zł

2. Ustala się opłaty za udostępnienie świetlic na terenie Gminy Choroszcz w wysokości jak niżej:

1) Klepacze 80% stawek określonych w ust. 1

2) Izbiszcze 80% stawek określonych w ust. 1

3) Pańki 70% stawek określonych w ust. 1

4) Rogówek 70% stawek określonych w ust. 1

5) Złotoria 60% stawek określonych w ust. 1

6) Żółtki 60% stawek określonych w ust. 1

7) Barszczewo 50% stawek określonych w ust. 1

8) Oliszki 50% stawek określonych w ust. 1

9) Choroszcz ul. Sienkiewicza 42 40% stawek określonych w ust. 1

10) Rogowo 70% stawek określonych w ust. 1

§ 2.

1. Mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie Gminy Choroszcz ponoszą opłaty w wysokości 75% stawek określonych w § 1.

2. Mieszkańcy zamieszkujący w miejscowości na terenie której znajduje się świetlica ponoszą opłatę w wysokości 50% stawek określonych w § 1.

3. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Choroszcz ponoszą opłaty w wysokości 50% stawek określonych w § 1.

4. Członkowie OSP z miejscowości, w której zlokalizowana jest świetlica ponoszą opłaty w wysokości 25% stawek określonych w § 1, a w przypadku wesela strażaka w wysokości 10% stawek określonych w § 1.

5. Sołtysi oraz gospodarze — opiekunowie świetlic w danej miejscowości ponoszą opłatę w wysokości 25% stawek określonych w § 1.

6. Obniżki o których mowa w ust. 1-5, nie dotyczą najmu w celach komercyjnych.

§ 3.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Choroszczy może zastosować ulgę bądź zwolnić z opłaty za udostępnienie świetlicy.

§ 4.

Traci moc zarządzenie :

- Nr 151/2012 Burmistrza Choroszczy z dnia 18 lipca 2012roku sprawie odpłatności z tytułu udostępniania świetlic w Choroszczy i na terenie Gminy Choroszcz.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2014-01-23

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-01-23