Zarządzenie 8/2014 z 19.12.2014 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia: 19 grudnia 2014 rok

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ oraz § 9 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr XV/126/08 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Choroszcz /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 184, poz. 1828/,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:

1. Beata Marlena Jeżerys

2. Jacek Jasiński

3. Andrzej Kościuczyk

4. Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

5. Czesława Lewonowska

§ 2

Zadania Komisji określa regulamin pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Choroszczy z dnia: 23 września 2011 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik

do Zarządzenia Nr 8/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia: 19 grudnia 2014 r.

Regulamin pracy

Społecznej Komisji Mieszkaniowej

§ 1

Społeczna Komisja Mieszkaniowa jest organem kontroli społecznej w sprawach lokalowych:

- przydziałów lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych

- zamiany mieszkań

- adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne

- najmu lokali do remontu

§ 2

W skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej wchodzi 5 osób powołanych przez Burmistrza Choroszczy.

Na pierwszym posiedzeniu Komisja spośród swoich członków wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Komisji.

§ 3

Przewodniczący wnioskuje do Burmistrza o zwołanie Komisji.

§ 4

Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, a w razie nieobecności zastępca.

§ 5

Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy wnikliwe i bezstronne rozpatrzenie przedłożonych wniosków ubiegających się o lokal mieszkalny.

§ 6

Komisja opiniuje wnioski osób ubiegających się o wynajęcie lokalu mieszkalnego i przedstawia Burmistrzowi listę osób lub osobę, z którą należy zawrzeć umowę najmu.

§ 7

Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół podpisany przez wszystkich członków obecnych na posiedzeniu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2014-12-19

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-12-19