Zarządzenie 5/2014 z 12.12.2014 r.

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Choroszczy przez Sekretarza Gminy

Zarządzenie Nr 5 /14

Burmistrza Choroszczy

z dnia 12 grudnia 2014 roku

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Choroszczy

przez Sekretarza Gminy

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) , zarządzam co następuje:

§ 1

Sekretarzowi Gminy powierzam sprawy dotyczące:

1. obrony, reagowania kryzysowego oraz ochrony cywilnej, przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

2. związanych z Radą Miejską i BIP,

3. geodezji i gospodarki gruntami,

4. rolnictwa,

5. ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

6. ochrony zwierząt,

7. zapewnienia właściwej organizacji przyjmowania skarg i wniosków interesantów,

8. rozpatrywania skarg skierowanych do Burmistrza i jednostek organizacyjnych Urzędu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania,

9. nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem Urzędu oraz koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

10. planowania i koordynowania działalności kontrolnej Urzędu,

11. koordynowania realizacji zaleceń pokontrolnych organów kontroli,

12. zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działań Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

13. opracowywanie projektów i zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,

14. nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,

15. analizowanie i opiniowanie projektów porozumień dotyczących przejmowania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej,

16. przyjmowanie ustnego oświadczenia woli spadkodawców

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 11 grudnia 2014 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2014-12-16

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-12-16